2 Corinthians 9

Kotoni noko nokolalo fasiko muwoni aino imo.

Moi mo sai yasoi na, Kotoni noko nokolaloso fasiko monoi na, afonimaiso si nokoso mo. No monoi no isoiso pa tokumononinukuwoso. Yo mo sai moini mulu mo, fasiko monoi mulu siyoli tiyo manonuwo. Saiso saiso yo mo Masituniya nokoso tikomoi, “Kolino noko mo noko ititouni na. Toku aisamu siyamai noko fasiko monoi na fou siki.” Koliko noko moi monoi ainoso tiko ununukuwo. Masituniya noko iyaliyo nonani imoso kwaikino mo, toi mani, lolaloso yokino, afonimaiso si noko fasiko monoi. Koi mo wiyou tiyamonoki, afonimaiso tiyamonoki mo, “Kolino noko mo noko ititouni.” No monoi no noko fasiko muwoni na pako isikokai foukaiwo, ya nokoso yasoi no ikokaiki no. Nonani monoi fasikomo monoi nali yo mo Taituso iyaliso na iko taikiyoimo, moi fasikomo monoi, muwoni isikokai foukai monoi. Koi mo waliyo tomulumoloko ununukuwo, moiyo fasiko mulu mo yapoli. Wonikaluso Masituniya nokoyo moini auso aluwaimonakinomo, moiyo muwoni isikokai foukai somiso mo, koi mo na auwosikomomokoimo. Moi mani, na auwosikomoinuwomo. No monoi no mo yo mo tomulumoloko, Taituso iyali iko taikiyoimo, fou nikomokai monoi, nonani muwoni isikokai foukaiti monoi, toku no iyamokinuwo no. No monoi no ya iya tumakimo, muwoni no foukaitinuwo no, amuwasai pa niko taikiyoinuwoso, molokisai na niko taikiyoinuwomo.

Na pomulumolokowo. Noko mo aliyoli ali siyasonuso ikaiyakimo, isini no mo koufaso na iyoimo. Siyoliso ikaiyakimo, molopoi na iyoimo. Noko mo mulumolokokai mo, muwoni niko monoi, to no mulu no tiwoi no moloi yo monoi? Ulai noko siyayo no hani monoi totamiyoluwai monoi? Totani muluyoso niko mo waliyo. Na nikumo, amuwasai muwoi, molokisai nali. Koto mo nonani monoi na tomolokimoi. Koto mo suomoso monoiso fasikomo monoi mo waliyo, pa sofuwakomoinuwoso. Wiyou, molopoi haniwoi soinuwomo. No monoi no mo moi mo kolosiniyaimo manoinuwomo, noko siyaiso waliyo fasiko manoinuwomo, koulolofaso muwoi, soliyaki siyoliso. Kotoni puko imoyo ainonani monoi na tiyomuko,

“Noko to no mo, to mo hani hani somiso nokoso siyoliso na tonikalomoi, nokoyo opa ali kosikwiyalo komiyai. To mo mulu itouniyaima itouniyaimowoi ainoso ainoso na totolomoi, aniyopa poi poi.”
10 Koto mo aliyoli ali molopoi tonikomoi, aliyoli ali ikai nokoso. Noko komaso noko moiso tuo tonimokomoi, na tonoko manokoni. Noinoso hani hani mani, na kolosiniyai komoinuwomo. Ta noinomo moi mani, siyokuno iyaliso waliyo na nikalo manoinuwomo. Moini koulolofa hani mo Kotoyo mo na koko taikiyo manoimo, molopoi molopoi, nokoyo aliyoli ali ikai komiyai, namolisai molopoi molopoiwoi soimo.

11 Kotoyo noinomo moi mo hani hani molopoiwoi na soinuwomo. No monoi no mo siyai mo siyokuno iyaliso mo waliyo na nikalo manoinuwomo, koufa muwoi, siyoliso na. Muwoni mo koiyo kiyokotiyanokinoki mo, afonimaiso si nokoso, toi mo Kotoso wafisu imo na imoinomo. 12 Ninani mi no tanonuwo mo, Kotoni noko nokolaloso fasiko monoi, hani hani sofuwa si monoi, no mo toi fasiko monoi saso muwoi. Moiyo fasikakinuwomo, toi mo Kotoso wafisu imo na imo manoinomo. 13 Nonani mi no tanonuwo mo, siyokuno iyali fasiko monoi, nonaniyo mo toi mo moini mulu ititouni mo fiyamoso kwaikomoinuwomo, Kotoni siyoloso na kaluwaiyaloinomo. Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi, moiyo Kolaisoni imo itouniyaimo posasokalo saso muwoi, na tukwaimo itouniyaimo manonuwo, totaiwoi noko siyaiwoiso muwoni nikonuwo mo. No monoi no Kotoni siyoloso na kaluwaiyaloinomo. 14 Toi mo sainoinomo, Koto mo suomoso monoiso na tofasikomo manonuwo, siyoliso. No monoi no mo moi mulu mo siyoli na, toi mo, Kotoso utolumoinomo, moi fasikomo monoi. 15 Nonani hani Kotoyo no amokoki no, no mo siyoli na, wiyou, soliyaki na. No mo hani hani komasoso tosouwaikomoi. No monoi nosu Kotoso wafisu imo siyoliso na timokoni, nonani hani amoko foli monoi mo.

Copyright information for `AMM