2 John 1

Mulumolo luwai noko samukuko nokota ya tokumononinukuwo, Kotoni alalo moiso, tota monoi no muwokomokaikinuwo no. Yo mo mulu na tununukuwo, moi mulu nali, yo mo. Asa saso muwoi, Kota Koto sai nokoyo mani, mulu tununuwo.
Copyright information for `AMM