2 Thessalonians 2

Kotoni atolitolotono aino imo.

Woli iyali, moini Isiso Kolaiso Siyoliyo ifou amukono monoi, ainonani monoi amiso na timonukuwo. Tani auso ukouniyaikoku monoi, ainonani monoi na timonukuwo. Imo topoko nokoni imo monoi noiyo umanokomoiwo. Siyaiyo iyamaloimo, “Polo iyaliyo tiyamo taikiyo, “Noko Siyoli mo ifou yasoi amukonoki.” No mo Kotoni imo muwoi. Koi mo aino pa kumokinokiso. Topoko imo saso. Noiyo umanokomoiwo. Topoko imo noiyo kwaikoiwo, na ifoluwai komaloinuwomo. Noko Siyoli mo amai amukonoimo, namolisai. Toku mo noko molopoi nokoyo namoliyo alosimoinomo, Kotoso. Tani atolitolotono mani, toku na fiyamosiyoimo, noko no mo Kotoni imoyo no uwokaiyaki no. Nonani nokota mo wiyou. Nokoyo no lotu ukakino no, to mo namoliyo alosikoimo, tota amu monoi lotu unoimo. Nokoyo no molokikakino no, to mo pa molokiko fasikoiso, tota amu monoiso na molokimoimo. Kotoni lotu nu siyoliso mani, na yousa toimo, tota amu monoi yomoimo, Kota Kotowo.

A, moi no tofufolikomonuwo? Ainonani monoi toku yasoi pimomosikinukuwo, moini auso tolokainomai. Moi mo sai, lolai mo ami haniyo Kotoni atolitolotonoso tufiyaimomoi. Kotoyo yomukaiyakimo, nomai nosu na fiyamosiyoimo, totani atolitolotono mo. Ulai lolai mani, nokoyo nonani imo kulali nokotani molo koiyauso taluwaiyalono, wosu woso. Ulai noko amiyo totasu mo tufiyaimomoi, ainoso hani Kotoyo nonani ufiyaimo nokotaso na imoimo, “Tofolo, na pokiyo.” Kiyo taikiyakimo, nosai no mo atolitolotono mo na fiyamosiyoimo. Ulai Isiso Siyoli mo na amukonoimo, atolitolotonoso na ufosifoliyoimo, na uwokaiyoimo. Wiyouwa wiyou, fiyamosiya konakimo, atolitolotono no moloi tolo monoi? Na uwokaiyoimo, wiyouwa wiyou.

Kotoni atolitolotono mo tumakimo, afonimaiso tumowoi muwoi, Sokolo Nokota Waiyo na imo taikiyoimo, na imoimo, “Yani amiwoi na potolano.” No monoi no tumoimo. Wiyouwa wiyou, mulu ifolaluwawoi mi na ano manoimo, asuwo asuwo. Noko nokolaloni molo timai asuwo asuwo na ano manoimo, mulu ifolaluwawoi mi mo. 10 Koiyau siyoli, imo motu kwai somiso nokoso mo ifoluwaikoimo, asuwo noko itouniyaimowo. Na uwokaikoimo. Imo motuso mulumolo luwai mo waliyo, samiyaikiyo si monoi.

11 No monoi no mo, Kotoyo kwaikokaiyoimo, ifoluwaiko imo monoi mulumolokoinomo, imo motuwo. 12 Wiyou nonani foli monoi na uwokoimo. Ulai afonimaiso? Imo motu imoso mulumolo luwaiwoi muwoi, molo koiyau mulu saso, no monoi no na uwokoimo.

Samiyaikiyo si aino imo.

13 Woli iyali, Kotoso wafisu imo na timo unu manonukuwo, totayo moi muwokaikomo monoi. Noko Siyoliyo mulu na tununuwo. Tokuwa toku Koto mo na muwokomokaikinuwo, samiyaikiyo si monoi. Na yomukaiki, “Yani Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo toi mo yani noko nokolalo ititouni na. Imo motuso mulumolo luwaiyoinomo.” Koto mo aino na muwokaikinuwo. 14 Koi mo imo itouniyaimo lukasiya tumokinukuwo mo, totayosu mo aliyonikinuwo, “Yani imoso na pukwaimonowo.” Kwaimakinuwomo, moini Isiso Kolaiso Siyoliwoi si tomasimoinuwomo, totani saponimaiso.

15 No monoi no mo, mulu ami amiso na pa siwo. Woli iyali, Kotoni imoso na pa aluwai manowo, imo no mo koiyo no paiyolokomo mosikinukuwo no. Imo siyai mo moini auso lukasikomokinukuwo. Siyai mo pasosai kulunoni taikiyokinukuwo. Komaso na pa aluwaiko manowo.

16 Ya tiyomu, Koto noko ti mo waliyo tofasimokono, moini Isiso Kolaiso Siyoli totawoi moini Apouwoi mo. Mulu unumokokino. Suomoso monoiso fasimokokino, na hamukumokokino, no monoi no mulu ami ami tosi manokoni, aniyopa poi poi. Si itouniyaimo monoi tofou sikoni, toku no yomukaikino no. 17 Nonani noko ti mo waliyo tikikomo itouniyaimonuwo, mulu amikomoinuwomo, molo itouniyaimoso aluwai monoi, imo itouniyaimo lukasikalo mano monoi.

Copyright information for `AMM