2 Thessalonians 3

Kotowoi imo lukaso aino imo.

Woli iyali, imo topimo mo amai. Siyoli Nokotaso na pa utolumo unumokowo, totani imo posasokalo monoi, somaiso maliyaliyalo monoi. Na pa utolumowo, noko nokolaloyo totani imo monoi molokimo monoi, moiyo no molokimokinuwo no, noinoso na. Uo noko kopokoiyau monoi samiyaikiyo monoi mani, na pa utolumo unumokowo. Noko mo yapoli, Noko Siyoliso pa tomulumolo luwainoso. Noko Siyoliyosu mo pa tulosukomomoiso. Mulu na amikomoinuwomo, na samukukomo manoinuwomo, uo nokota wai monoi mo. Koi mo mulu mo tiwoi muwoi, koi mo sai, imo na tukwaimoko manonuwo. Koi mo sai, no imokinukuwo no, noinoso na taluwainuwo, na aluwai manoinuwomo. Siyoli Nokotawoi tosi tomasimokoni, no monoi no. Ya tiyomu, Siyoli Nokotayo mo waliyo towiyononinuwo, Kotoyo moi monoi mulu unu monoi. Kolaiso Siyoli tota komiyai pa ulosukomo manoinuwoso, mulu ami amiso si manoinuwomo.

Mi ano ufolo aino imo.

Woli iyali, Isiso Kolaiso Siyoliyo imoko taikiyoki, no monoi no imo ami na timonukuwo. Isisoso mulumolo luwai noko mo mi ano ufolumakimo, noiyo si tomasimoiwo. No aiyolokomokinukuwo no, nosoni aluwai somiso mo, noiyo si tomasimoiwo.

Momaisu mo sai, koini moloso aluwaimoko monoi. Yasoi na wiyononikinukuwo. Moini auso simai, ulai koi no mi ano ufolukomomokoki? Mi siyoli na pano manokinoki. Tuo mo afonimaiso pa noko wanoni manokinukuwoso. Suo mo muwoni nali no. No monoi no muwoni mi mani, panomosikinoki. Ulo ulo amoloki amoloki mi soliyaki pano manokinoki, na pofolokomomoko manoki. Moiyo no nimoko monoi mo wiyou iyamokinoki. Koiyo pimonukuwo mo, “Na pofasimokowo,” no mo koiyau muwoi, waliyo pimonukuwo. Ulai muwoni mi anokinoki mo, tuo ano monoi mo, no mo moiso wiyononi monoi, mi ami ano mano monoi. Tomoso aluwaimoko mo waliyo.

10 Moini auso simai na pimomosikinukuwo, noino, “Mi ano ufolumo nokota no koloni no hani monoi noko monoi?” 11 Ulai imofa tokolo koloma tumo liyai, noko siyaiyo mi ano ufoluko monoi. Mi anowoi muwoi, tulosukomoi, nokoso tokukamiko manono. 12 Nonani nokoso koi mo imo amiso na tikonoki, “Mi noiyo ano ufolukomoiwo.” Isiso Kolaiso Siyoliyo imoko taikiyoki, no monoi no tikikonoki, wosu woso suomo. Nokoni tuo pa noko watiyoinoso. Mi na ano manowumo, koloni i monoi mo.

13 Woli iyali, moisu mo molo itouniyaimoso aluwai monoi noiyo ulosukomoiwo. 14 Ni tokumononinukuwo no, ninani imo nokoyo kwai somiso mo, na pa auwosisimowo. Noiyo si tomasimoiwo, no monoi no auwosimoimo. 15 Ulai noiyo iyamo unoiwo, woliya woli muwoi. To mo wolino na. Isiso Kolaisoso tomulumolo luwai, no monoi no na pa ikimowo.

Imo topimo.

16 Ya tiyomu, mulu tomoki mulu kiyo nokota siyoli mo waliyo, ta noinomo mulu tomokiso si manoinuwomo, ulo ulo amoloki amoloki. Moi komaso na totolo fasikomonuwo.

17 Polo asani nainoyo woiyo woiyo imo niya tokumononinukuwo. Asani nainoyo ku mo ninoino nali. Imo komaso ya no kulu taikiyomoi no, komaso mo yani nainoyo ku mo fokufaso ninoino nali yapoli. No monoi no moi mo sai, asani imo mo.

18 Moi komaso mo moini Isiso Kolaiso Siyoliyo na tofasikomonuwo.

Copyright information for `AMM