2 Timothy 2

Timotiyo amiso tolo monoi aino imo.

No monoi no mo, amiso na pa tolo. Nono mo yani alu komiyai. Isiso Kolaisoyo suomoso monoiso na tofasini, no monoi no amiso na pa tolo. Kotoni imo, ya posasoko, noko molopoi nokoso posasoko wiyolukoso no pukwaimonomosikini no, nonani imo mo mulu ami ami noko ititouniso na pa aiyolokalomoi, aiyoloko mi sai sai nokoso. Nonani noko iyaliyo noko nokolaloso aiyolokalowumo.

Nono mo Isiso Kolaisoni mi ano nokota itouniyaimo. Hani hani uwoyakinimo, amiso na pa tolo. Mi ano noko koiwoi na pa tolo tomasimomoko, mulu amisoso. Noko mo polimanota tolo mo, polimano nokota siyolini mi saso anumo. Noko siyani mi no moloi ano monoi? No monoi no polimano nokota siyolini mulu mo waliyo, tani mi ano nokota monoi. Noko mo somaimomai souwaikuwano mulu yo mo, somaimo samuku nokotani imo kwaimumo. Kwaimo somiso mo, moloi somaimo monoi? Imo kwaimo mo waliyo. Nosai no souwaikakimo, suo anoninoimo. Noko mo isi mi siyoli ano mo, totayosu mo isini no toku iyumo. Siyokawi imo aino timonoki. Na pa mulumoloko ki. Mulumolokakinimo, imo folosai mo Noko Siyoliyo wiyoninoinimo.

Isiso Kolaiso monoi noiyo fufolikomoi, yausai lusikaiki. Toiwini alisaitono auwonoki. Ainonani monoi aino imo ya na tolukasikomoi, imo itouniyaimo mo. Nonani imo lukasikalo foli monoi na tuwomono manono. Wiyouwa wiyou, kalopuloso mani, kiyomonokaikino, iyamo unumonokino, molo koiyauso aluwai nokotawo. Isiso Kolaiso aino imo lukasikalo monoi louwa talukimomono manono. Kotoni imo no ulai moloi ufiyaimo monoi? Na tomaliyaliyalomoi. 10 No monoi no mo, yo mo ulosukomomonowoi muwoi. Hani hani tuwomonalomoi mo, mulu amisoso na totolomoi, Kotoyo muwokokai noko nokolalo fasiko monoi. Ya tiyomu, toi mani, Isiso Kolaisowoi si tomasimo manowumo, samiyaikiyo manowumo, Noko Siyolini saponimaiso sa yuomo, aniyopa poi poi si itouniyaimo manumo.

11 Ni mo imo motu nali, Isiso Kolaiso aino imo.

“To komiyai kolikalimokoki. No monoi no totawoi na si tomasimo monoi.
12 Ulosukomomoko somiso mo, mulu ami amiso sakikonimo, noko nokolalo samukuko fasi monoi. Namoliyo alosimakikonimo, to mani, namoliyo na alosimomokoimo. 13 Moi mo mulumolo luwai somiso mo, nosai no no moloi? To mo ti monoi mulumolokowoi muwoi, toku no yomukaiki no, noinoso na yuomo.”

Kotoni mi anononi nokota itouniyaimo aino imo.

14 Ya ni tokumononinoki no, ti monoi na pa ikomoi, aiko fufolikoi. Kotoni molo timai imo ami na pa iko, “Atiyaiso, koni imoyoso noiyo lukasikuwanoiwo, aiko kiyoluwai kuwanoinuwo. Nokoyo nonani uo imo kwaiyakinomo, toi no mulu amiso no moloi si monoi? Mulu uwokaiko watiyoinuwomo.” Aino na pa iko. 15 Kotoni molo timai na pa aluwai itouniyaimomoi. Mi anononi itouniyaimakinimo, pa auwosimoiniso, tani motu imo itouniyaimoso posasokakinimo. 16 Kotoso koiyaumo imo na pa kulaliko. Mulu somiso noko mo lukasalakinomo, namoliyo na pa alosiko. Nonani noko iyali mo Kotoso namoliyo talosimalo manono. 17 Imo koiyau no mo nokoso aiyolokakinomo, wiyouwa wiyou, imo kwai nokoso kopokoiyauko kaiyoinomo. Uluo koiyau komiyai, nonani imo mo siyolimo taikiyoimo, noko uwokaikoimo. Haiminiyawoi Failitawoi, toti mo ainoso taiyoloko manono, imo koiyau mo. 18 Imo motu tokulalino, tiyomuno, “Noko yau yau yasoi auwonouluki. Moi no ti monoi no moloi auwonoulu monoi?” Aino tiyomuno, imo topoko na. Ulai noko siyaiyo tiyamo, motuwo. No monoi no mulu tuwokaiko watiyalono, noko siyaiyo Siyoli Nokotaso amai pa tomulumolo luwainoso.

19 Ulai Kotoni imo mo amiwoi nali, auto sonofa komiyai ikaikaiki. Mulumolo luwai noko nokolalo monoi na tiyomukokai, noino,

“Noko Siyoli mo sai, totani noko nokolalo monoi.”
Aino tiyomuko. Imo siya mo noino, “Noko mo Siyoli Nokotani siyolo kaluwaiyakimo, molo koiyauso na utukaimumo.”

20 Siyokawi imo timonoki, noino. Numai poso molopoi mo yapoli. Siyai mo ititouni na. Siyai mo ititouni muwoi, poliyaloulukai. Poso ititouni mo mi itouniyaimo monoi. Siyaisu mo kukumo isikokai monoi. 21 Noinoso noko mo imo koiyauso namoliyo alosimakimo, to mo poso itouniyaimo komiyai, mi itouniyaimo anoimo. To mo Noko Siyolini poso komiyai, itouniyaima itouniyaimo, mi anononi monoi. Na tofou tolo, mi itouniyaimo analononi monoi.

22 No monoi no mo, alalo soku sokuyo no tiyalono no, nonani mulu uku mulu kopokoiyauso noiyo yoi, na pa lomu. Molo itouniyaimoso na pa aluwaimoi. Siyoli Nokotaso na pa mulumolo luwaimoi, na pa mulu unumoi. Mulu wofu wofu nokoso na pa asisikano, Noko Siyolini siyolo kaluwaiyalo nokoso. 23 Nokoyo afonimaiso imo lukasalakinomo, nono mo noiyo kwaikoi. Sai somiso nokoyo iyamakimo, Kotoni imowo, noiyo lukaso nikoi, aiko kiyoluwai kuwanoinuwo. 24 Noko Siyolini mi anononi nokota mo nokoso kiyoluwaikowoi muwoi, wosu wososo uwokumo. Uo imo lukaso nokota muwoi, noko nokolaloso aiyoloko mo sai. 25 Noko mo nani imo kulaliyakinomo, uo imo noiyo ikoi, na pa ikiko itouniyaimo, imo koufasoso. Nakomo Kotoyo noinomo mulu alosokoinomo. Totani motu imo poi sainoino. 26 Sokolo Nokota Waiyo toku kolisoki, totani muluso aluwai monoi. Tani la wiyoso la komiyai tokunoko si. Ikiko itouniyaimakinimo, ti monoi poi mulumolokoino, Sokolo Nokota Waini ausai poi uloloi.

Copyright information for `AMM