2 Timothy 3

Asi fokumo aino imo, uo siyoliyo uwomoko monoi.

Nono mo na posaino, asi fokumomaiso uo siyoliyo uwomokoimo.

Noko nokolalo mo molo kopokoiyauso aluwaiyaloinomo. Totai amu mulu yoinomo. Muwoni mulu siyoli yoinomo. Kukamokokai saso, noko sisiyoli si mulu yoinomo. Nokoso alisiyolikaloinomo. Atino apitono iyalini imo pa kwaikoinoso. Wafisu imo pa ikoinoso. Kotoso mani, pa molokimoinoso. Siyokutono iyali monoi mulu pa ukoinoso. Imo futo pa popomuwayoinoso. Kali kalimikuwanoinomo. Uo mulu siyoli yoinomo, uo mo ta topi na. Hani hani ititouni monoi mulu atolokoimo. Siyokutono iyali monoi uo nokoso ifoluwaiko ukoinomo. Somaiso na yoinomo, mulu kopokoiyauso. Totaini siyolo siyoloso kolalaloinomo. Totaini mulu kopokoiyauso aluwaikaloinomo. Koto monoi mulu pa unoinoso. Kotoso aluwai monoi louwa fi, asuwo asuwo, totani ami monoiso wiyou iyamoimo. Nono mo nonani noko nokolaloso namoliyo na pa alosiko.

Nonani noko iyali mo nokoso tainikalomosino, toini nu poiso talo monoi. Mulu somiso nokolaloso tainiko ifoluwaikalo ti manono, nokolalo mo mulu mo iwo komiyai. Imo topoko nokoyo mo tifoluwaikalono mo, na kwaikoinomo. Ulai afonimaiso? Molo koiyauso aluwaiyalo nokolalo na, totaini muluso taluwaikalo manono, mulu uku mulu kopokoiyauso. Imo tonofalo saino monoi tiyo manono. Imo motusu tukwaino mo, toi mo sai muwoi, Kotoni imo mo, tiyamo, topoko imowo. Yanisowoi Yamopoliwoi, toku noko ti, toti mo Musini imoso kulalikino. Noinoso na, nokolalo ifoluwaiko noko iyali mani, tomoso na. Kotoni imo motu tokulali manono. Wiyouwa wiyou, mulu mo wapu wapu saso. Imo motu nokotaso pa tomulumolo luwainoso, na topokolimokokaino. Noko nokolaloso louwa tainiko ifoluwaikalono. Ulai noko molopoiyo imo pa kwaikoinoso, iyamo ukoinomo, “Sai somiso noko na, koi no moloi kwaiko monoi?” Musini imo kulali noko ti no iyamo ukukino no, noinoso na iyamo ukoinomo, sai somiso noko na.

Timotiso ikimo aino imo.

10 Nonasu mo sai, yani aiyolokomo imo komaso mo. Nono mo sai, molo ya ni taluwaimoi no. Yani mulu monoi mani, nono mo sai. Yo mo Isiso Kolaisoso tomulumolo luwaimoi, nonayo na piyomu. Nono mo sai, yo mo uo imo somaiso lukaso nokota muwoi. Yo mo noko nokolalo monoi mulu tuku. Pa ulosukomomonoiso, yo mo mulu ami saso na totolomoi, nono mo sai. 11 Nono mo sai, hani hani puwomono manoki. Uo nokoyo puwomonomosikino, ulai yo mo mulu amisoso tolo manoki. Wiyouwa wiyou, Anotiyoko nokowoi Aikuniyamo nokowoi Lisitolo nokowoi na uwomonalokino. Ulai Noko Siyoliyosu pitomimonomosiki, saiso saiso. 12 Motu na, Isiso Kolaisoso mulumolo luwai nokota mo Kotoso aluwaiyakimo, uo nokoyo na uwoyoinomo.

13 Uo nokowoi ainiko ifoluwaikalo nokowoi, toi mo molo koiyauso taluwaino. Molo koiyauso aluwaiyakinomo, wiyou, siyoliso taluwaiyalono. Noko nokolaloso ifoluwaiko manakinomo, totai amu ifoluwaikuwanoinomo.

14 Nonayosu mo imo itouniyaimoso na pa aluwai itouniyaimomoi. Nono mo sai yasoi, imo motu mo, koi mo yasoi na aiyolomokinoki, waliyo na tomulumoloko unumokoni. Ulai afonimaiso? Koi monoi nono mo sai, no aiyolomo manokinoki no. 15 Alufasai Kotoni puko imo itouniyaimo mo nono mo sai. Nonani puko imo sai nokota mo mulu mo iwoi. Isiso Kolaisoso mulumolo luwai monoi mo sai, na samiyaikiyoimo. 16 Kotoni puko imo komaso mo ta noinomo nokoyo kulukino. No monoi no mo waliyo noko nokolaloso aiyoloko na. Noko mo molo koiyauso aluwaiyakinomo, Kotoni imo na pa wiyoti, na pa ikiko itouniyaimo. Molo itouniyaimoso aluwai monoi tiyomuko, na pa wiyotimoi. 17 No monoi no Kotoni noko mo mulu mo iwoi. Mi itouniyaimo analo monoi sainoinomo.

Copyright information for `AMM