2 Timothy 4

Imo ami imo siya, Timotiso.

Yo mo Koto noko tini molo timai na timonoki, Kotowoi Isiso Kolaisowoi totini molo timai. Isiso Kolaiso mo noko nokolalo wau nokota, yau yau nokowoi amai si nokowoi no wauwaki no. Na fiyamosiya konoimo, noko nokolalo moi samukumoka konoimo. No monoi no imo ami na timonoki, noino, Kotoni imo na pa lukasikalomoi, saiso saiso. Nokoyo imakinimo, “Kotoni imo paiyolokomomoko,” na pa aiyoloko. Nokoyo utolumo somiso mo, ulai na pa aiyoloko. Noko mo molo koiyauso aluwaiyakinomo, na pa wiyoti, molo itouniyaimoso aluwai monoi. Imo kwaimo somiso mo, uo imo somaiso noiyo ikoi. Na pa ikiko itouniyaimomoi. Ulai afonimaiso? Amuwoi tinoso noko mo imo motu kulaliyoinomo. Nokoyo imo motu aiyolokakimo, na kulaliyoinomo. Totaini mulu kopokoiyauso aluwaikaloinomo, aiyoloko noko siyaiso aliyonikaloinomo, mulu kopokoiyau nokoso. Nonani noko iyaliyo aiyolokakinomo, imo na kwaikoinomo. Mulu mo tomoso, no monoi no. Kotoni imo motu pa kwaiyoinoso. Aiyoloko topoko nokoyo totaini muluyo afonimaiso imo lukasakinomo, nonani imoso na kwaikoinomo.

Nonasu mo mulu amisoso na pa tolomoi. Hani haniyo uwoyakinimo, amiso na pa tolomoi. Isiso Kolaiso aino imo na pa lukasikomosi, imo itouniyaimo. Tani mi anakinimo, wiyou noiyo yomoi, mi na pa anomoi.

Polo tota monoi aino imo.

Yo mo na tukolomonoinomo, koloni utukai komiyai. Yani nako mo amukonoimo. Motu na, aumoifaso kalomonoimo, asiso na utukaimoimo. Yo mo molo itouniyaimoso na tosouwai. Yani mi na tuwaimo taikiyo. Noko Siyoliso amai na tomulumolo luwaimoi, yo mo. Suo mo amai na, kumokiso foukai. Molo itouniyaimoso aluwai foli mo Noko Siyoliyo amai na amonoimo, to amukonomai. Imo kwai nokota siyoli na, suo foli monoi yomukaiyakimo, motu imo saso yomoimo. Yo saso muwoi, nokoyo tota fiyamosiya kono monoi mulu yakinomo, suo foli na nikoimo.

Imo topimo.

Somaiso na pa tumo ki. 10 No mo afonimai imo muwoi, Timaso mo asini hani mulu saso, na utukaimonoki, Tisolonaika nokonuso manoki. Kolisino mani, utukaimonoki, Kaloisiya asiso manoki. Taituso mo Talomisiya asiso manoki. 11 Luko saso mo yani auso amai totolokaino. Mako na pa kawiyo tumo, Kotoni mi ano fasimono monoi. 12 Yo mo Tikikaso imo taikiyoki, Ifiso nokonuso mano monoi.

13 Yani atoli tuno siyoli na pa aniyo tumomono. Toluwa nokonuso utukaimoki mo, Kapaso anoniki, samukumono monoi. Yani puko mani, na pa iyo tumomono. Koloni tuno puko ititouniwoi noiyo fufolikoi. Na pa iyo tumomono. 14 Alikosato, tomoki kamo mi ano nokota mo koiyau siyoliso uwomonoki. Nonani uo foli monoi Noko Siyoliyo na uwoyoimo. 15 Nono mani, atiyaiso, to monoi mo. Moini imo na tokulalimokomoi, wiyou, tani uo mo siyoli.

16 Totawoimai, Lomo noko sisiyoliyo yani imo kwaimono kimai, nomai no mo woli iyaliyo fasimona tumowoi muwoi, na uloloki. Ya tiyomu, Kotoyo ulolo foli monoi imo mo futo na popomuwayumo. 17 Noko Siyolisu mo na tolo fasimonoki, amimomonoki, totani imo posasoko monoi. No monoi no yo mo tolomu nokoso na posasoko wiyoluko tolauki, nonani noko nokonu nokoso, toiyo Kotoni imo kwai monoi. Imo lukasikoki mo; tukolomono imo pa iyamo unumonokaikinoso, aku aluwouyo pa tukolomonokinoso. 18 Motu na, hani hani uo uwomonakimo, Noko Siyoli mo na itomimono manoimo. Kumokiso na kawiyo yomonoimo, na samiyaikiyoimo, totani noko nokolalo moiso samukumokomaiso. Tani siyolo niya tokaluwaiyalo manokoni, aniyopa poi poi. Motu nali no.

19 Yo mo woiyo woiyo tiko, Polisila noko tiso. Na pa iko, Polisilawoi tani nokitono Akwilawoiso. Onisifola koliso mani, woiyo woiyo tiko. Na pa iko.

20 Ilasota mo Kolino nokonuso amai totolokaino, aluwaimoniyo tumowoi muwoi. Yo mo Tolofima mo ai utukaimoki, Mailita nokonuso.

21 Imonu popo mo aumoifaso na toi. Somaiso na pa tumo ki, imonuyo aiko ufiyaimoini.

Yupiyulayo woiyo woiyo imo timoni. Putinowoi Lainawoi Kolotiyawoi, toiyo mani, woiyo woiyo imo timoni. Mulumolo luwai noko komaso mani, woiyo woiyo imo timoni.

22 Noko Siyoliyo na totolo fasini. Totayo na tofasinuwo.

Copyright information for `AMM