3 John 1

Mulumolo luwai noko samukuko nokota ya tokumononinoki, Kaiya nonoso, yani woli itouniyaimosu. Yo mo mulu mo yau, mulu na tununoki.

Copyright information for `AMM