Acts 10

Kuniliyayo Pitaso aliyoni aino imo.

Sisaliya nokonumai mo noko mo toloki. Tani siyolo mo Kuniliya, polimano samukuko nokota siyoli. Itali asisai toku yasoi tumoki, polimano noko molopoiwoi. Kuniliya koli mo Kotoso pomolokimo manokino, pauwosiwai manokino. To mo Kotowoi imo polukasomosiki. Yuto noko nokolalo afonimaiso siki mo, na pofasiko manoki.

Nosai no mo; upimo siyamai Kuniliya mo solitonomoki. Solitonosai mo Kotoni kumoki nokotayo tumoso kiki. Wiyou, fiyamoso na kiki. Solitonomo manoki mo, kumoki nokotayo mo tani siyolo na kaluwaiki, “Kuniliya.” Kuniliya mo kokolomoki, amiso kwaiki, na imoki, “Noko Siyoli, ulai moloi monoi totumoni?” Fowaki, na imoki, “Kotoyo nani imo yasoi na kwaimoni. Afonimai afonimai nokoso no tofasikomosini no, Koto mo fufolikaimowoi muwoi. Lolai siyaso nokoso piko taikiyo, na piko, “Yupa nokonuso na ponuwo. Noko pokausiyanowo.” Noko siyolo mo Saimo, siyolo siya mo Pita. Saimo siyani nuso totolo, koloni tuno mi ano nokotani nuso. Nu mo mamo iwo ilomai tolo.” Aino na imoki, Kotoni kumoki nokotayo mo. Imoki mo; Kuniliyaso utukaimoki.

Nosai no mo; Kuniliya mo mi anononi nokota ti aliyonikoki. Polimano nokota mani, aliyoniki, Kotoso molokimo nokota na.
Nonani noko tauwoiso solitonosai imo na lukasiyoluwaikoki, totani molo tiyo no kiki no. Nosai no iko taikiyoki, “Yupa nokonuso na ponuwo.”

Pitayo solitonosai koko aino imo.

Amuwoisai ulo yakomai noko tauwoiyo Yupa moloso tiki mo, Pita mo nu komu tofuso na amiyoki, Kotowoi imo lukaso monoi. 10 Imo lukaso manoki mo, tiya uwoki, koloni no monoi yoki. Nokoyo foukainonimai Pita mo na solitonomoki. 11 Solitonosai mo kumoki itu loti mo kolalikaiso kiki. Tuno soliyaki komiyai haniso kwaiki, you amukonoso, kumokisai. Unusai ukou, na kukiyalo konoki, asiso. 12 Tuno tonimai mo hani hani koloni siki. Aku koloniwoi nukutai koloniwoi hani hani nuwowoi hani hani uowoi na siki. 13 Nosai no ko nayo imoki, noino, “Pita, na pauwoniyou. Koloni na potukuwoli. Na ponoko.” 14 Ulai imoki, Pitayo, “Noko Siyoli, yo mo wiyou tiyomu, wiyou nali no. Koi mo koloni kopokoiyau mo au au. Yo mo pa tonokomoiso.” 15 Ulai ti monoi ko nayo na imoki, noino, “Koto mo au imo yomu somiso mo, nono mani, au imo noiyo yomoi.” 16 Taumai mo ainoso na. Nosai no lolai siyaso tuno mo ifou na akiyo yoki, kumokiso.

17 Pitayo solitonomo monoi mulumoloko manoki mo, Kuniliyayo iko taikiyo noko tauwoi mo Saimoni nu itu lotimai na sa tumoki. Yupa noko nokolaloso toku yasoi ikokino, “Saimoni nu no moiso?” 18 Itu lotimai siki mo, siyoliso na iyamaloki, “Saimo, siyolo siya mo Pita, to mo isoni poi tiyousi.”

19 Pita mo amai mulumoloko manoki, solitonomo monoi. Mulumoloko manoki mo; Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo na imoki, “Na pukwai, noko tauwoi mo na tokiya tumoni. 20 Pauwoniyou, toini auso na pamukono. Na pa aluwaiko. Mulu mo tiwoi noiyo mulumolokoi. Asayosu fai iko taikiya.” Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo aino na imoki.

21 No monoi no mo amukonoki, Pita mo. Nokoso na ika konoki, “Asa mo Pita. A, tokimona tumonuwo? Moloi monoi totinuwo?” 22 Na fowakino, “Polimano samukuko nokota siyoli Kuniliyayo fai imoko taikiya. Kotoni molo timai noko itouniyaimo, to mo. Na tauwosiwaimoi. Yuto noko nokolaloyo mani, tiyamo ununo, noko itouniyaimo na. Kotoni kumoki nokotayo na imoki, “Pita mo na pokausiyano, nani nuso pa kawiyo tumo. Tani imo na pa kwaimo.” No monoi no totinoki.” Pitaso aino na imokino, noko tauwoiyo mo. 23 Imokino mo; Pita mo ikoki, “Nu poiso na potiwo. Tanuwou na posa tiwo.”

Amuwoisai; Pita mo auwoniyouki, nokoso na aluwaikoki. Isisoso mulumolo luwai noko siyai mani, Yupa nokonusai aluwaikokino.

Pitayo Kuniliyaso kiya tumo aino imo.

24 Amuwoisai Sisaliya nokonu mo tiki. Kuniliya mo na foukoki. Nako tomoso nokowoi siyokutono iyaliwoi toku yasoi aliyonikoki, ikoki, “Pitani imo pa kwaima tumowo.” No monoi no Pita iyaliso fouko sa tumoki.

25 Nosai no mo; Pita mo na tumoki. Nu poiso louwa lotiki. Ulai Kuniliya mo kiya fuki, tani fokutonomai losiyaiko unuki, piyomuki, Koto komiyaiwo. 26 Ulai Pitayo kominiyouki, na imoki, “Na potolau. Yo mo noka noko saso, nono komiyai.” 27 Imo amai lukaso manokino mo, nu poiso lotikino. Wiyou, Pita mo noko nokolalo molopoi kokoki, ukouniyaikokai siso. 28 Na ikoki, “Yuto noko koini aniyopa imo amiyo tiyomuko, noino, “Noko nokonu noko si tomasiko mo au au.” Moiso kiyano mo au au, koi mo. Moi mo sai. Ulai Kotoyosu mo imo tonofalo na posasoko wiyomonoki, noko nokonu noko moi monoi, noino, “Yo mo au imo yomu somiso mo, nono mani, au imo noiyo yomoi.” 29 No monoi no yo mo imowoi muwoi. Kuniliya nonayo nokoso iko taikiyokini mo, yo tumo monoi, yo mo imowoi muwoi, waliyo na. Ulai moloi monoi kausimononi? Na pimono.” Aino ikoki, Pita mo.

30 Nosai no mo; Kuniliyayo fowaki, na imoki, “Tauno upimo mo yo mo Kotowoi imo lukaso yousiki, nu poiso. Imo lukaso manoki mo, noko mo yani auso na tola tumoki. Wiyou, pau tuno mo ulo wi komiyai. 31 Na imonoki, “Kuniliya, Koto mo nani imo yasoi kwai. Afonimai nokoso no tofasikomosini mo, Koto mo fufolikaimowoi muwoi. 32 No monoi no nokoso na piko taikiyo, Saimo kausiyano monoi. Siyolo siya mo Pita. Yupa nokonuso tolo, Saimo siyani nuso, koloni tuno mi ano nokotani nuso. Mamo iwo ilomai tolo.” Aino na imonoki. 33 No monoi no nokoso somaiso iko taikiyoki, nono kausiyano monoi. Wafisu nono mo na totumoni. Koto Siyolini molo timai na tukouniyaiko sinoki, tani imo kwai monoi, nonoso no imokini no, koi posasoko wiyomoko monoi.” Pitaso aino na imoki, Kuniliyayo mo.

Pitayo Kuniliya iyaliso imo lukasiko aino imo.

34 Nosai no mo; Pita mo ikauki, na ikoki, “Lolaisu yo mo sai, Kotoni molo timai mo noko mo fofamoso muwoi, tomoso nali no. 35 Noisu noisu asi asi noko mo Koto monoi auwosiwaiyakinomo, nonani nokoso mo Kotoyo na ikaloimo, siyasonuso, “Yani auso na potumo.” Tani molo timai molo itouniyaimoso aluwaiyakinomo, tani auso mo waliyo toimo. 36 Nonani imo mo Kotoyo posasoko wiyomokoki, Isolilo noko nokolalo koiso. Imo itouniyaimo na, Isiso Kolaiso fasimoko aino imo. Motu na, Isiso mo asi asi noko nokolalo momaini Noko Siyoli na. Na fasimoka konoki, no monoi no mulu tomokiso na tosi itouniyaimokoni. 37 Moi mo sai, Yutiya asiso no fiyamosiki no, no mo Kalili asisai lolaloso fiyamosiki, Iyonoyo iwoso uluwako imo posasoko tolomai. 38 Nosai no Kotoyo Isiso, Nasolito nokota mo na muwoki. Totani Mulu Itouniyaimo Nokota anoniki. Mulu ifolaluwawoi mulu mani, anoniki. Nosai no ifou ifou poliyai manoki, noko nokolaloso pofasikalo manoki, Sokolo Nokota Waini fona wosuwoiso si noko nokolaloso pititounikaiyalo manoki. Ulai afonimaiso? Kotoyo pofasi manoki. 39 Imo posasoko noko kokai mo hani hani komaso mo yasoi na kwai manokinoki, no yo manoki mo, Yolusolimo nokonumaiwoi kokaini Yuto asi komaso asimaiwoi. A mokimai ukou ukou nikomokaikino, simosiyo. No monoi no tukolokino, yau. 40 Ulai Kotoyo tinosai lusikaiki, yausai na auwoniyouki. Nosai no molo fiyamoso na toloki. 41 Yuto noko komasoyo kiwoi muwoi. Kokaiyoso na kikinoki. Imo posasoko noko koi Kotoyo toku yasoi no muwomokokaiki no, koi mo Isisoso na kikinoki, kokaini molo tiyo. Yausai auwoniyouki mo; na no nikinoki, totawoi. 42 Amiso na imokoki, “Yani imo na pa posasoko wiyolukowo, noko nokolaloso. Na pa ikalo manowo, “Kotoyo Isiso mo na muwokaiki, noko nokolalo wau monoi, yau yau nokowoi amai si nokowoi.” Aino na imoko taikiyoki, Isiso mo. 43 Kotoni mulu lukasiko noko komasoyo to monoi posasoko unukino, noino, “Noko mo mulumolo luwaiyakinomo, Kotoni molo timai mo imo mo futo. Tani siyolo kaluwaiyakinomo, molo koiyauso aluwai imo mo futo.” Pita mo aino na ikoki, Kuniliya iyaliso mo.

Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota aino imo, Kuniliya iyalini auso amukonoki mo.

44 Pitayo imo amai lukasiko manoki mo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo na amukonoki, totaini mulu poiso lotaloki. Imo kwaimo si noko komaso, totaini auso amukonoki. 45 Isisoso mulumolo luwai noko, Pitaso no aluwainiyo tumokino no, toi mo kufaukoki. Nonani Yuto noko iyali, au tuno no tokosonasikokaiki no, toi mo iyamoki, “Ulai moloi monoi woi? Mulu Itouniyaimo Nokota mo noko nokonu nokoso ku ati, Kotoyo.” Na kufaukoki. 46 Ulai afonimaiso? Imo folo folo imosai lukasaloso kwaikokino, Kotoso kisosomiso. Nosai no Pita mo yomuki, 47 “Mulu Itouniyaimo Nokota mo Kotoyo koiso toku amokoki. Tolomu noko mani, lolai ati, koi komiyai. Koi no wiyou no moloi iyamo monoi, iwoso uluwako monoi no?” 48 Nosai no Kuniliya iyaliso na ikoki, Pita mo, “Isiso Kolaisoso tomulumolo luwainuwo. No monoi no iwoso niya tuluwanukuwo.” Ikoki mo; na uluwakokino. Nosai no Kuniliya iyali Pitaso imokino, “Somaiso noiyo manoi. Koini aumai amai na pa tolokaino.”

Copyright information for `AMM