Acts 11

Pitayo Yolusolimo nokonuso noko nokonu noko monoi imo lukasokaiyano aino imo.

Nosai no mo; imofa kolo koloma tumo liyaiki, Yutiya asiso, noko nokonu nokoyo Kotoni imo kwai aino imo. Kotoni imo lukasikalomano nokowoi Isisoso mulumolo luwai noko nokolalo komasowoi, Yutiya asiso no siki no, toi mo nonani imofa kwaikino. Kwaikino mo; Pita mo Yolusolimo nokonuso ifou tumoki. Ulai uo imo na imokino, mulumolo luwai noko siyaiyo. Noko nokonu nokoni au tuno tokosonasiko monoi no yokino no, Kotoso muwokokainoni monoi, toiyo uo imo na imokino, “Hani monoi noko nokonu nokoso kokanokini, au tuno tokosonasiko somiso nokoso no? Hani monoi toiwoi no fasikokini?”

Ulai Pita mo na fowakoki, imo na lukasiyoluwaikoki, na ikoki, “Yo mo Yupa nokonuso toloki. Kotowoi imo lukaso yousiki mo, na solitonomomonoki. Solitonomomono manoki mo, tuno soliyaki komiyai hani you amukonoso kwaiki, kumokisai. Unusai ukou, na kukiyalo konoki, yani auso. Molo amiso kwaiki mo, hani hani koloniso kokoki, tuno tonimai siso. Nukutai koloniwoi aku koloniwoi, hani hani nuwowoi hani hani uowoi siki. Nosai no ko naso na kwaimoki, na imonoki, “Pita, pauwoniyou. Koloni na potukuwoli. Na ponoko.” Ulai ya, “Noko Siyoli, yo mo wiyou tiyomu, wiyou nali no. Koi mo koloni kopokoiyau mo au au. Yo mo pa tonokomoiso.” Ulai ko naso ti monoi na you kwaimoki, kumokisai, na imonoki, “Koto mo au imo yomu somiso mo, nono mani, au imo noiyo yomoi.” 10 Taumai mo ainoso na, nosai no nonani hani komaso mo kumokiso ifou komikiyo yoki.

11 Nomai no mo, noko tauwoi mo nu fu sa tumoki, ya no toloki no. Sisaliya nokota Kuniliyayo iko taikiyoki, yani auso ti monoi. 12 Nosai no Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo na imonoki, “Na paluwaiko. Mulu tiwoi noiyo toloi.” No monoi no yasoi; na aluwaikokinoki, yowoi Isisoso mulumolo luwai noko toufowoi, 6, ni tosi no. Nokoni nu mo komama tumokinoki mo, nu poiso tikinoki. 13 Tikinoki mo; na imokoki, noko no mo, “Kumoki nokotayo na tola tumoki, asani nuso. Na imona tumoki, “Nokoso na piko taikiyo, Saimo kausiyano monoi. Siyolo siya mo Pita. Yupa nokonuso tolo. 14 Nonani nokotayo mo imo na posasoko wiyoninoinuwomo. Na pa kwaimowo. No monoi no samiyaikiyoinuwomo, moi koli mo.” Noko mo aino imonoki, kumoki nokotayo toku no imoki no. 15 Nosai no yo mo imo lolaloso lukasiko manoki mo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo amukonoki, totaini mulu poiso na lotaloki. Toku momaini mulu poiso no lotaloki no, ainoso tomoso na lotaloki, totaini mulu poiso. 16 Nosai no mulumolokoki, yo mo, Noko Siyoliyo toku no imokoki no, noino, “Koto mo totani Mulu Itouniyaimo Nokota na imo taikiyoimo, momaini mulu poiso, muwokomokai monoi. Iyono, totayo iwoso uluwakoki.” 17 Yo no Koto no moloi alukimo monoi? Isiso Kolaiso Siyoliso lolaloso mulumolo luwaikikoni mo, tani Mulu Itouniyaimo Nokota mo na amokoki. Noinoso toi mani, yasoi na atiki. Ulai Koto no moloi alukimo monoi, yo no?” Pita mo Isisoso mulumolo luwai nokoso ainoso na ikoki, Yolusolimoso si nokoso. 18 Ikoki mo; toi mo imo mo uwofa. Kotoni siyolo kaluwaiyalokino, na iyamoki, “Noko nokonu noko mani, mulu alosokakinomo, na si itouniyaimoimo, aniyopa poi poi. Ainoso na, Kotoni muluyosu.”

Anotiyoko noko nokolaloyo Isisoso mulumolo luwai aino imo.

19 Sitiwi tukolomai Isisoso mulumolo luwai noko molopoi mani, uo nokoyo uwokokino. Na ulolo liyaiki, kiwawinokino. Siyai mo Fonisiya nukutaiso nuki, siyai mo Saipolo asiso, siyai mo Anotiyoko nokonuso nuki. Isiso aino imo posasokalokino. Siyokutono iyali saso posasoko wiyolukokino, Yuto noko saso. 20 Noko siyaisu, Saipolo asi nokowoi Sailini nokonu nokowoi, toi mo Koliko nokoso mani, imo lukasikanokino, Anotiyoko nokonuso. Isiso Siyoli aino imo itouniyaimo na posasoko wiyotikino. 21 Siyoli Nokotayo pamiko manoki, no monoi no noko nokolalo molopoi molopoiyo imo mo waliyo mulumolokokino, Noko Siyoliso mulu alosimokino.

22 Nosai no mo; nonani imo mo Yolusolimo nokonuso koloma tumoki, Isisoso mulumolo luwai nokoni auso. No monoi no Panopaso mo na imo taikiyokino, “Anotiyoko nokonuso na pomoi.” 23 Yasoi; Anotiyoko noko nokolalo mo koka tumoki, Kotoyo fasikaloso. Wiyou, na molokiki, na ikiko itouniyaimoki, na ikoki, “Siyoli Nokotaso na paluwai manowo, mulu amisoso.” 24 Nasu, Panopaso mo noko itouniyaimo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo tani muluso amimokai. Mulu amiso mulumolo luwaiki. Noko nokolalo molopoi molopoi mo Siyoli Nokotaso lolaloso mulumolo luwaikino.

25 Nosai no mo; Panopaso mo Solo ikoliyanoki, Tasoso nokonuso. 26 Kiki mo, Anotiyoko nokonuso ifou kawiyo tumoki, ainoso aisamu siya uwai tolokino. Isisoso mulumolo luwai nokowoi tolo fasikokino. Noko nokolalo molopoi molopoi nokoso paiyoloko manokino. Isisoni moloso aluwai noko nokolalo, toini siyolo siyasai lolaloso na kolalikino, Anotiyoko nokoyo, Kolisotoino noko nokolalo nali no.

27 Nomai no mo, Kotoni mulu lukasiko noko siyaiyo tiki. Yolusolimo nokonusai tiki, Anotiyoko nokonuso. 28 No mo Akopa iyali na. Akopa mo tolauki, tiya uwoko imo posasokoki. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyosu na yomuki, “Asi asi noko nokolalo mo tiya siyoli uwokokai si liyaiyoimo, tiya siyoli uwokaloimo.” Aino na yomuki. Namolisai motu na fiyamosiki, Kolutiyayo Lomo asi samukumai. 29 Akopa aino yomuki mo; Isisoni moloso aluwai noko mo na iyamokaiki, “Muwoni na tokiyoko taikiyokoni, Yutiya noko fasiko monoi, Isisoso mulumolo luwai noko nokolaloso.” Aino iyamokaiki, no monoi no siyasonuso totaini muwoni iyalokino, siyai mo Yutiya noko nokolalo monoi isikokaitikino. 30 Isikokaikino mo; Panopaso noko tiso iko taikiyokino, muwoni alomako monoi. Isisoso mulumolo luwai noko, toi samukuko nokoni auso alomakokino, Panopasowoi Solowoiyo.

Copyright information for `AMM