Acts 12

Hiloyo noko tiso uwoko aino imo.

Nosai no mo; komano nokota siyoli Hilo mo Isisoso mulumolo luwai noko siyai mo lolaloso uwokoki. Yamiso, Iyononi auwatono mo ta noinomo tukolokino. Muwo sopoyo wasokino, yau. Yuto nokoso molokiso kwaikoki mo, Pitaso mani, uwoki, imoki ukou. Mi fou fouko popo siyamai uwoki, sisiyoliko asu somiso tuo no puwasimosikino no, nomai no. Kominalomanokino mo, kalopulo nuso na kiyokino. Polimano nokoso ikoki, “Pita na posamukuwo. Na pa samukuyalowo, toitati toitati nokoso.” Mulumolokoki, Hilo mo, “Pasowa koloni wasi popo mo uwai; noko nokolaloni molo timai yo mo tukolo imo lukasokaiyoimo.” No monoi no Pita mo samuku manokino, kalopulo nu poiso tolomai.

Ulai Isisoso mulumolo luwai nokoyo Kotoso utolumo unu manokino.

Kotoni kumoki nokotayo Pita kiyo taikiyo aino imo.

Nosai no mo; Hiloyo Pita tukolo imo lukasokai somisomai, nonani amuwoisai mo Pita mo ulololi tanokainoki, polimano nokota tini mulumaiso. Waiya moloyo konosuwakai. Polimano nokota tiyo itu loti kwasai na fu samuku tolokino.

Lolai siyaso mo Siyoli Nokotani kumoki nokota mo na tola konoki. Na fupiniyaimoki, kalopulo numai. Pitani amolimai ifasiyaimoki, lusiki, na imoki, “Pauwoniyou, somaiso.” Imoki; waiya molo mo nainosai na fololalo konoki. Ulai imoki, “Toukosi na pasisi. Su mani, na pasisiko.” Imoki mo; Pita mo tuno asisiki, su na asisikoki. Ulai imoki, “Pau tuno sopo mani, pasisi. Na paluwaimono.” Aino na imoki, kumoki nokotayo mo. Nosai no na aluwainiyo fuki, piyomuki, “Solitonomomonowo.” To mo sai muwoi, kumoki nokotayo uwo mo, motu nali nowo. 10 Polimano noko tiso souwaikokino, nosai no polimano noko siyaiso na souwaikokino. Ami itu loti siyolimai na tolanokino. Asiyofolosai mo nokonu siyoli fu tanoki. Ulai nonani itu mo afonimaiso na kolali ukuki. Kolali ukuki mo; na lofukino, moloso manokino. Fokuso manokino mo, kumoki nokotayo lolai siyaso utukaimoki.

11 Nosai no mo; Pita mo sai, waliyo mulumolokoki, na yomuki, “Solitonomomono muwoi. Ni mo motu na. Siyoli Nokotayo tani kumoki nokotaso mo na imo taikiyo. Wiyou, Hiloni nainosai kausimono. Yuto noko monoi mani, na fasimono, yo uwokaimono fou si noko monoi.” Aino mulumolokoki, Pita mo.

12 Mulumolokoki mo; Moilini nuso manoki, Iyononi atinoni nuso na. Iyononi siyolo siya mo Mako. Noko nokolalo molopoi ukouniyaikokai siki, Kotowoi imo lukaso siki. 13 Ukouniyaikokai simai mo Pita mo na tumoki, itu lotimai fu ukou ukou nima tumoki. Ukou ukou nimoki mo; mi anotiso nukonuyo itu mo louwa kolali una tumoki. Tani siyolo mo Lota. 14 Pitani ko naso fu kwaimoki mo, wiyou, mulu mo moloki saso, itu kolali monoi fufolikosoki. Na fumosa tiki, na yomusaloki, “Pita mo itu lotimai tofu tolo.” 15 Ulai toiyo, “Topokoni, nono mo muluwoi muwoi.” Ulai amiso na iko manoki, “A topoko noiyo. Motu na, ainoso na.” Ulai toiyo, “Pita muwoi, nakomo kumoki nokotani ko na, Pitani ko na komiyai tiyomu.”

16 Ulai Pitasu mo itu lotimai amai ukou ukou nimo manoki. Ukou ukou nimo manoki mo; itu na kolalikino. Pitaso na kikino, na kufaukoki. 17 Pitasu mo naino akiyouki, wosu woso si monoi. Na ikoki, “Siyoli Nokotayo kalopulo nusai na kiyomona fu.” Noinoso noinoso noinoso imo lukasiyoluwaikoki. Nosai no na ikoki, “Nonani aino imo na polukasikanowo, Yamiso iyaliso.” Ikoki mo; nosai no utukaikoki, asi siyaso manoki.

18 Amuwoisai posasi, polimano noko mo wiyou, na umanokoki. Ikuwanokino, “Oi, Pita no moiso woi?” 19 Hiloyo noinomo ikoliyalokino. Ulai uwofa na. Hilo mo samuku nokoso utolukalo manoki. Ulai toi no sai? Sosoli na. No monoi no polimano nokoso ikoki, “Na potukuwoliwo, yau yau.” Ikoki mo; Yutiya asiso utukaimoki, Sisaliya nokonuso tolanoki.

Hilo kalo aino imo.

20 Hilo mo uo mulu atolokomoki, Taiya nokowoi Saito nokowoi monoi. No monoi no nonani noko mo ukouniyaikoki, Hiloni nu samuku nokota Polasotaso kiyanokino, imokino, “Na pofasimoko, Hilowoi imo lukaso monoi.” Nosai no mo waliyo, Hiloso na kiya tikino, na imokino, “Uo mo na potokosokiko.” Hiloni asisai mo koloni piyalomosikino, no monoi no Hiloso ainoso imokino. 21 Imo monoi utolukuwanokaikino

Nosai no mo; imo lukaso ulomai Hilo mo tuno ititouni asisikoki, kotisoko itouniyaimoso yousa yoki, imo siyoli lukasikoki, noko nokolaloso.
22 Imo lukasikoki mo; noko nokolaloyo siyoliso na iyamaloki, “Ni mo nokoni ko nayo muwoi, kumoki tolomu nokotani ko nayo nali no timoko.” 23 Hilo mo kwaiki mo, piyomuki, motuwo. Kotoni siyolo kaluwaiwoi muwoi. Tota amu monoisu piyomuki, noko siyoliwo. No monoi na Siyoli Nokotani kumoki nokotayo na uwokaiya konoki. Malonoyo nomoliso noko wanonikino, na kaloki, yau.

24 Ulai Kotoni imo mo maliyali liyaiki, ainoso hani noko nokolalo molopoi molopoi kwai itouniyaimo si liyaiki. 25 Panopaso noko ti, Solowoi, toti mo Yolusolimo nokoso muwoni nikokino mo, Anotiyokoso ifou tumokino. Iyono na kawiyo tumokino, siyolo siya mo Mako.

Copyright information for `AMM