Acts 13

Solo noko tiso iko taikiyo aino imo.

Isisoso mulumolo luwai noko Anotiyoko nokonuso no siki no, toi mulumaiso mo Kotoni mulu lukasiko nokowoi tani imo aiyoloko nokowoi siki. Nonani noko siyolo siyolo mo Panopasowoi Simiyowoi siyolo siya mo Soli, Sailini nokota Lusiyawoi, komano nokota siyoli Hiloni siyokutono Manainowoi Solowoi.

Koto Siyolini mi anomai towoi imo lukaso siki. Pa nokinoso, na molokimo manokino, no monoi no. Nomai no mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo na ikoki, “Panopaso noko ti mo na pomuwokomonowo, Panopasowoi Solowoiso. Yo mo yasoi na muwokokaiki, yani mi ano monoi.” Ikoki mo; pa nokinoso, Kotowoi imo lukasokino. Nosai no nainoyo komikokino, komumai. Nainoyo komikokino mo; na kiyoko taikiyokino.

Saipolo asiso Kotoni imo posasokalo aino imo.

Nosai no mo; Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo iko taikiyoki mo; Panopaso noko ti mo Silusiya nokonuso manokino. Ulai nosai no Saipolo asiso manokino, iwo mulumai asiso. Poso ayou molosai na manokino. Manokino manokino; Salami nokonu, Saipolo asimai. Yuto nokoni lotu nu lolofa nuso lotalokino, Kotoni imo posasokalokino. Iyono mo totiso aluwaikoki, na fasikaloki.

Nosai no mo; Saipolo asi nokonu nokonuso nuwalo manoki. Nuwaloki nuwaloki; Pafo nokonuso. Wau aliyoli saloso uwoko nokotaso mo na kiya tumokino. Tani siyolo mo Pa-Isiso. Yuto nokota na, tota amu monoi yomuki, Kotoni mulu lukasiko nokotawo. Imo topoko nokota nali. To mo Saipolo asi samuku nokotani siyokutono. Samuku nokotani siyolo mo Saisiyo Polo. Sai nokota na, Kotoni imo kwai monoi yoki, no monoi no nokoso imo taikiyoki, kolisano monoi, Panopaso noko ti, Panopasowoi Solowoi. Ulai wau nokota, Koliko imosai siyolo mo Ilima, to mo louwa alukikoki. Saipolo asi samuku nokotaso na louwa alukimoki, Isisoso mulumolo luwai monoi.

Nosai no mo; Solo, siyolo siya mo Polo, to mo mulu mo amimokaiki, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo. Wau nokotaso molo amiso kiki, 10 na imoki, “Nono mo Sokolo Nokota Waini awitono. Molo itouniyaimoso aluwai monoi mo wiyou tiyomu manoni. Imo topoko nokota, noko tifoluwaikalo manoni. Siyoli Nokotani moloso tokoiyaumo manoni, molo itouniyaimoso. 11 Na pukwaimono. Siyoli Nokotani nainoyo lolai niya tuwoni. Molo tokau kaukomokaini. Uloni saponi pa ki manoiniso, amaifa na tolo manoinimo.” Imoki mo; kuo komiyai kokoloma konoki, na folosumono kolokaiki. Wiyou, na kuloluwaiko toloki, nokoso ikolikaloki, nainosai kominalomano monoi.

12 Nosai no mo; Saipolo asi samuku nokota siyoli mo siyokutonoso kiki mo, Isiso Siyoliso lolaloso na mulumolo luwaiki. Ulai afonimaiso? Isiso Siyoli aino imo noko tiyo aiyolomokino mo, wiyou, na kufaumoki.

Anotiyoko nokonu siyamai mi ano aino imo.

13 Ulai nosai no mo; Polo iyali mo Pafo nokonuso utukaimokino, poso ayou molosai. Nuki nuki nuki; Poika nokonuso, Pamofiliya asimai. Ulai Iyonoyo utukaikoki, Yolusolimo nokonuso ifou manoki. 14 Polo noko ti mo Poika nokonuso utukaimokino. Manokino manokino, Anotiyoko nokonu siya mo na tumokino, Pisitiya asimaiso. Mi fou fouko ulomai mo Yuto nokoni lotu nufa poiso lotikino, yousa konokino. 15 Nokoyo Musini imo ami pukosai kolali wiyotiki. Kotoni mulu lukasiko nokoni puko imo mani, kolali wiyotiki. Uwai; lotu nufa samuku nokoyo nokoso imo taikiyokino, toti monoi iyamo taikiyoki, “Woli noko ti, noko nokolaloni muluso amiko monoi yonuwo mo, na pikauwo.”

16 Nosai no mo; Polo mo tolauki, naino akiyouki, na ikoki, “Isolilo nokowoi noko nokonu nokowoi, Koto monoi no tauwosiwai manonuwo no, moi mo yani imo na pukwaimonowo. 17 Isolilo noko koini Koto mo aniyopa iyaliso na muwokokaiki. Isipi asimai sinonoki mo, ta noinomo noko nokolalo molopoi molopoi siki, na nou niko manoki. Nosai no Isipi asisai koliyo fuki, totani amiyo. 18 Nu somiso asiso nuwalo manoki, aisamu mo 40. Toi mo hani hani asini molo koiyauso aluwaikalokino, ulai Koto mo namoliyo alosikowoi muwoi. 19 Nuwalo manoki, nosai no Koinono noko nokolaloso uwokaikoki, asi nano siyawoi 7 asi noko nokolaloso. Uwokaikoki mo; nosai no toini asi na atiki, totani noko nokolaloso. Na samukuko manoki, ainoso hani aisamu molopoi molopoi, 450 mo uwai.”

20 Nosai no mo; Solo mo ti monoi na ikoki, “Nosai no samukuko nokoso muwokokaitiyaloki, Kotoyo. Samukukalo manokino, ainoso hani Kotoni mulu lukasiko nokota Samuwoilo samukuka tumoki. 21 Nosai no Samuwoiloso imokino, “Koi samukumoko nokota siyoliso na pomuwomoko.” No monoi no Koto mo Solo, Kisoni awitono, muwoki, Pinosominoni nakosaitono. Aisamu mo 40 posamukuko manoki, 22 ainoso Koto mo alukimoki. Nosai no Toiwi na muwoki, toi samukuko nokota siyoli tolo monoi. Toiwi monoi posasoko unuki, “Yasini awitono Toiwi mo yasoi na kiki. Yo mo mulu mo waliyo, to monoi mo. Yani imo na kwaimono manoimo.” Koto mo aino na yomu unuki. 23 Nonani nokotani alisai Isiso mo na tumoki, Kotoyo noinomo. Isolilo noko nokolalo koi samiyaikiyo monoi na tumoki. Ulai afonimaiso? Toku yasoi na yomukaiki, Koto mo.

24 Isiso tumo somisomai Iyono mo Isolilo noko nokolalo koiso pimoko manoki, “Mulu na palosokomowo. Alosokomakinuwomo, iwoso na uluwakomoikuwomo, Kotoso muwokomokainoni monoi.” Ainoso na pimoko manoki. 25 Iwoso uluwako mi aumoifaso mo uwai; noko nokolaloso ikoki, “A, yo no noi, woi? Moloi tiyamonuwo? Yo mo moiyo foumo nokota muwoi. To mo namolisai amai tumoimo. Wiyou, tani ami mo siyoli. Yo no moloi fasi monoi?” Aino na ikoki, Iyono mo.”

26 Nosai no mo; Solo mo ti monoi na ikoki, “Woli iyali, Apolofamoni alisaitono iyali moiwoi noko nokonu noko moiwoi, Koto monoi no tauwosiwai manokoni no, moiso mo Kotoyo imo tolukasimoko, samiyaikiyo imo mo. 27 Yolusolimo noko nokolalowoi toini noko sisiyoliwoi, toi mo Isiso monoi pa saino unukinoso. Kotoni imo mani, pa sainokinoso, tani mulu lukasiko nokoyo toku no kulalo unukino no. Mi fou fouko ulo ulomai saiso saiso pukwaimosikino, ulai ima imo mo pa sainokinoso. Isiso tukolo imo iyamo unukino, piyamoki, totaini muluyosowo. Ulai totaini muluyoso muwoi, Kotoni imoyo motu fiyamosi monoi nali no. 28 Isiso mo hani mo yowoi muwoi. Tukolo imo mo afonimaiso iyamoki. Pailatoso na imokino, “Nokoso piko taikiyo, “Isisoso na potukolowo.” 29 Kotoni mulu lukasiko nokoyo toku no kulalo unukino no, noinoso uwokaiyalokino. Nosai no to yau tokomona yokino, a mokiso, yu asi iso akaiyanokino. 30 Ulai Koto mo yausai na lusikaiki. 31 Aluwaiyalo nokoyo saiso saiso pokimosikino, ulo ulo, noko no mo Kalili asisai no aluwainiyo tumokino no, Yolusolimo nokonuso monoi. Toi mo sai, no monoi no lolai mo imo na toposasoko wiyolumokalo manono, Isolilo noko nokolalo, koiso.” Aino na ikoki, Soloyo mo.

32 Nosai no mo; ti monoi na ikoki, “Koti mani, itouniyaimo imo na toposasoko wiyononina tumonukuwo. Kotoyo no ikokaiki no, Isolilo noko koini aniyopa iyaliso, 33 no mo toini alisaitono iyali koini molo timai mo motu na fiyamosiki, Isiso yausai lusikaimai. Kotoni siyolo kaluwai si pukoyo ainonani monoi tiyomuko, ti monoi si imomai, noino,

Kotoyo na imoki,

“Nono mo asani alu na. Konoi mo na tokinoki.”
34 Yausai lusikai monoi mani, toku nokotayo kumo unukaiki, popimo somiso monoi, noino,

Kotoyo na ikoki,

“Yo mo Toiwiso toku imokaiki, noino, “Na tofasi manonoki. Motu imo itouniyaimo na timokainoki, Koto asayo mo.” Moiso mani, tomoso na imokaiyoikuwomo.”
35 Ninoino mani, si molosi imo siyayo tiyomuko,

“Mulu tunumononi, pa utukaimonoiniso, pa popimomonoiso, yo mo.”
36 No mo Toiwi monoi pa tiyomuko unuso. Toiwiyo asi tolomai to mo siyokutono iyaliso potolo fasikoki, Kotoni muluyosu. Nosai no kaloki, yau. Aniyopatono iyalini aiko uku asimai ai unukino, na popimoki. 37 Kotoyo lusikai nokotasu mo popimowoi muwoi. Pa popimo manokiso.

38 Woli iyali, yani imo na pukwaimonowo. Nonani nokotayo noinomo Koto mo molo koiyau monoi imo mo futo. No monoi no na toposasoko wiyononinukuwo. 39 Musini imo amiso aluwaiyakinuwomo, molo koiyau foli imo mo amai, Koto mo. Aluwai itouniyaimowoi muwoi, no monoi no. Isiso, totaso mulumolo luwaiyakinuwomo, molo koiyau monoi imo mo futo, mulu ititounikomokai soinuwomo.

40 Atiyaiso posiwo. Wonikaluso aiko uwokomoinuwo, Kotoni mulu lukasiko noko iyaliyo toku no iyamaloki no, noino,

41 Kotoyo ikoki,

“Na pukwaimonowo. Alisiyolimono noko moi mo yani mi mo sai muwoi. Wiyouwa wiyou, na mulumoloko manoinuwomo, na uwokaikomoinuwomo. Ulai afonimaiso? Asa mo momaini molo timai mo mi siyoli na anoimo. Nokoyo posasoko wiyononinoinuwomo, waliyo pa mulumoloko manoinuwoso.”
Aino na kulukaikino.”

42 Nosai no mo; Polo noko ti mo nonani imo lukasiko uwai; lotu nufasai louwa lofukino. Ulai noko nokolaloyo ikalokino, “Mi fou fouko ulo siya mo ifou pa tumowo. Ninani monoi aino imo ti monoi pa lukasikomomoka tumowo.” 43 Nosai no utukaikokino, noko nokolaloyo. Yuto moloso aluwai noko siyai lotuso no aluwaikokino no, toiwoi Yuta Yuto noko molopoiwoi toiyo Polo noko tiso aluwaikalokino, Polowoi Panopasowoiso. Totiyo mo Kotoni imo lukasikokino, na ikikokino, “Kotoso na pomulumolo luwai manowo. Suomoso monoiso na tofasikomo manonuwo.”

44 Nosai no mo; mi fou fouko ulo siyamai mo lotu nufaso na ukouniyaika tumoki, Anotiyoko noko nokolalo molopoi molopoi, wiyouwa wiyou. Koto Siyolini imo kwaiya tumokino. 45 Ulai Yuto nokoyo ukouniyaikoso kokokino mo, na foluwalikokino. Poloni imo kulaliyoluwaikino, imokino, “Topokoni.” Na alisiyoliyalo manokino.

46 Ulai Polowoi Panopasowoi, toti mo kokolokowoi muwoi, mulu ami amiso tolokino, na ikokino, “Yuto noko moiso mo toku na louwa posasoko wiyononikinukuwo, Kotoni imo mo. Ulai afonimaiso? Kotoyo toku yasoi na muwokomokaikinuwo. Ulai moi mo imo mo tokulalinuwo, wiyou tiyamonuwo, aniyopa poi poi si itouniyaimo monoi mo. No monoi no namoliyo talosikomonukuwo, noko nokonu nokoso talosikonoki. 47 Ulai afonimaiso? Siyoli Nokotayo toku imoko taikiyoki, noino,

“Saponi komiyai fupiniyaimo monoi na tomuwokainoki. Yani molo wiyotiyoinimo, noko nokonu nokoso. No monoi no asi asi komaso noko nokolaloyo na samiyaikiyoinomo.”
Yuto nokoso aino na ikokino, Polo noko ti mo.

48 Noko nokonu noko mo nonani imo kwaikino mo, na molokikino, Siyoli Nokotani siyolo kaluwaiyalokino, iyamoki, “Tani imo mo itouniyaimo na.” Kotoyo toku no muwokokaiki no, aniyopa poi poi si itouniyaimo monoi, nonani noko iyali mo lolaloso na mulumolo luwaikino, Isisoso.

49 Nosai no mo; Siyoli Nokotani imo mo maliyali liyaiki, Anotiyoko aumoifa aumoifa nokonu nokonuso. 50 Ulai Yuto nokoyo uo mulu atolokomo ukukino, Polo noko ti monoi. Lotuso aluwai nokolalawoi Anotiyoko noko sisiyoli nokowoiso ainiko ifoluwaikokino. No monoi no mulu mo puwoso puwoso, Polo noko tiso uwokokino, na amiyaikiyokokino, totaini asisai. 51 Nosai no Polo noko ti mo fona asi kukumo kitotasoko kaiyoukino, noko nokolaloni molo timai. No mo afonimaiso muwoi, imo kulali foli monoi nali no. Na utukaikokino. Ulai nosai no Aikuniyamo nokonuso manokino. 52 Isisoni moloso aluwai noko nokolalo, Anotiyoko nokonuso no siki no, toisu mo moloki mulu saso. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo mulu mo amikokai.

Copyright information for `AMM