Acts 20

Masituniya asiwoi Koliko asimaiwoi liyaiyalo aino imo.

Nosai no mo; uo mo uwofa; Polo mo Isisoni moloso aluwai nokoso aliyonikoki. Tiki mo, ikiko itouniyaimoki. Nosai no woiyomikokaiyouki, “Woiyo woiyo.” Masituniya asiso manoki. Nokonu nokonuso manaloki. Noko nokolaloso ikikaloki. Manaloki mo; Koliko asi mo na tumoki. Amu mo tauwoi tolokainoki. Nosai no Siliya asiso louwa manoki, poso ayou molosai. Ulai Yuto nokoyo tukolo imo lukasokaikino. No monoi no yomukaiki, “Fona molosai tomoi, molo siyasai.” Yomukaiki mo; Masituniya asiso ifou manoki, tokosiyaikaiyouki. Noko mo aluwaikino, Piliya nokota Pilani awitono Sopatawoi, Tisolonaika nokota ti Alisotakowoi Sikunotawoi, Tipi nokota Kaiyawoi, Timotiwoi. Aisiya asi nokota ti mo Tikikawoi Tolofimawoi. Nonani noko iyali mo Toluwa nokonuso toku nuki, koiso foumokanokino. Kulu nokota yowoi Polowoi, koti mo Filipai nokonuso tolokainokinoki, mi fou fouko popomai. Sisiyoliko asu somiso tuo wasimosi popo uwai; nosai no yasoi; poso ayou molosai. Amoloki naino siya mo uwai; Toluwa nokonuso tumokinoki, woli iyaliwoi kukuwanokinoki. Amoloki amoloki posimosikinoki, amoloki mo nano siyawoi, 7.

Poloyo Toluwa nokota yausai lusikai aino imo.

Nosai no mo; mi fou fouko ulo upimomai koi mo ukouniyaikokinoki, no nikuwano monoi. Polo mo Kotoni imo lukasiko manoki, noko nokolaloso. Imo sopo siyoli lukaso manoki mo, ainoso amoloki mulu pusu na tanoki. Ulai afonimaiso? Amuwoiso mano monoi yoki. Ukouniyaiko nu mo nu komu wosuwoi nu na. Lamu ta molopoi falosokokaiyalokino. Alu soku mo fulomu itu loti kwamai yousa yoki. Tani siyolo mo Yutika. Polo mo imo sopo siyoli lukasiko manoki mo; Yutika mo ulo molo siyoli uwoki, na tanoki. Loliyonomoki, asiso na usukuna konoki, nu komu wosuwoi nusai, nu sopo siyolisai. No kausiya fukino mo, yau kaloso na kikino. 10 Ulai Polo mani, asiyofoloso lofuki, Yutika yau na kololuwaki, noko nokolaloso na ikoki, “Mulu mo noiyo kolikaliyoiwo. Mulu mo amai.”

11 Nosai no mo; ifou yoki. No nikuwanokino. Nosai no imo lukaso niko manoki, ainoso posasi. Na utukaikoki, yasoi. 12 Utukaikoki mo; noko nokolaloyo alu soku kaukino, molotano na. Wiyou, siyoliso molokikino.

Polo iyali poso ayou molosai nu aino imo.

13 Nosai no mo; koi mo toku nukinoki, iwo iloso. Asu nokonuso yasoi, poso ayou molosai. No mo Poloni imoyo nali no. Toku yasoi imokoki, “Yo mo asi molosai tomoi. Asu nokonuso pa kausimonanowo. Ulai nosai poso ayou molosai nu monoi.” Aino toku yasoi imokoki. 14 Asu nokonuso tikinoki mo, Polo mo kimoka tumoki. Poso ayou poiso na kawiyo tikinoki. Ulai nosai no Mitilini nokonuso nukinoki. 15 Ulai nosai no amuwoisai Kiyoso asi aumoifaso nukinoki, mamo iwo mulumai asi aumoifaso. Ulai nosai no amuwoisai Samo asiso nukinoki, mamo iwo mulumai asi siyaso. Ulai nosai no amuwoisai Mailita nokonuso na nukinoki. 16 Polo mo toku yasoi yomukaiki, Ifiso nokonuso souwai monoi. Aisiya asiso manalo mo wiyou, no monoi no. Yolusolimo nokonuso somaiso mano monoi yoki. Yomuki, “Mi fou fouko ulo Ponotikosomai Yolusolimo nokonu ki mo waliyo.” Aino yomuki, no monoi no somaiso mano monoi yoki.

Mulumolo luwai noko samukuko nokoso imo lukasiko aino imo.

17 Mailita nokonu simai Polo mo nokoso iko taikiyoki, “Ifiso nokonuso ponuwo. Isisoso mulumolo luwai noko samukuko nokoso na pikanowo, tuomo.” 18 Tiki mo; na ikoki, “Moi mo sai, ya hani hani no piyalo manoki no, yo tolo tomasikomomai, Aisiya asiso toku no tola tumoki no, ainoso hani yo mo utukaikomokinukuwo. 19 Siyoli Nokotani mi panononi manoki. Kukamokokaiwoi muwoi, noko nokolaloso pomulu uku manoki, saiso saiso posonukukomosiki. Yuto nokoyo uwomonomosimai mani, yo mo ulosukomomonowoi muwoi. 20 Moi mo sai, yo mo moi fasikomo monoi mo pa pasiyonalo manokiso. Moi amikomo imo na paiyolokomo mosikinukuwo, noko nokolaloni molo timai. Nu nuso mani, paiyolokomalo mosikinukuwo. 21 Yuto nokowoi Koliko nokowoi pikikomosiki, na pikomosiki, noino, “Mulu palosokowo. Kotoso na palosimowo. Moini Isiso Siyoliso na pomulumolo luwaiwo.” Aino na pikomosiki, yo mo. Moi mo sai.

22 Na pukwaimonowo. Konoi mo Yolusolimo nokonuso niya tomoi, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo. Nosoni mo haniyo poimo uwomonoi, ulai yo no sai? 23 Ulai Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo nokonu nokonuso toposasoko wiyolumonalo, kalopulo imowoi uwokaimono imowoi. Nonanisu mo yo mo sai. 24 Ulai yo mo kalomono monoi mo kokolomomonowoi muwoi. Nokoyo no tukolomonakino mo, no mo afonimai hani saso. Mi uwaimo monoisu tomulumoloko, yo mo. Isiso Siyoliyo toku no imono taikiyoki no, nonani mi uwaimo taikiyo mo waliyo, tani imo itouniyaimo posasoko monoi, Kotoyo suomoso monoiso fasimoko imo mo.

25 Yani imo na pukwaimonowo. Yo mo sai, moi mo ti monoi pa kimonoinuwoso. Toku moini mulumaiso imo polukasikomo manokinukuwo, Kotoyo samukumoko mi aino imo. Ulai ti monoi pa kimonoinuwoso. 26 No monoi no imo ami niya timonukuwo. Moi mulumai nokota uwokaiyakimo, no mo yani hani muwoi, tani hani nali no. 27 Ulai afonimaiso? Yo mo Kotoni imo posasoko monoi asiyonowoi muwoi. Siyai mo pa kukali komokinukuwoso. Kotoni mulu yasoi na posasoko wiyolukomokinukuwo. 28 No monoi no atiyaiso na pa si manowo. Isisoso mulumolo luwai noko nokolaloso atiyaiso na pa samukuko manowo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo yasoi muwokomokaikinuwo, nonani mi ano monoi. Sipo koloni komiyai na pa samukuko manowo. Kotoni noko nokolalo nali, ifou no kolisoki no. Afonimaiso kolisowoi muwoi, suo mo kaloki, tani nakoyo amukonoki. 29 Yo mo sai, utukaimakinukuwomo, nokoyo ainikomo ifoluwaikomoinuwomo, asikoiyo aluwou komiyai uwokomoinuwomo. Wiyou, uo mo siyoli, sipo koloni komiyai uwokomoinuwomo. 30 Moini mulumai si noko siyai mani, toiyo ainikomo ifoluwaikomoinuwomo, asuwo totaiso aluwaiko monoi. 31 No monoi no atiyaiso na pa si manowo. Amu amu poi poi na pikikomo itouniyaimo manokinukuwo, ulo ulo amoloki amoloki, aisamu mo tauwoi. Na posonukukomo manokinukuwo. Noiyo fufolikomoiwo.

32 Woli iyali, Kotoso na tutolumo ununukuwo, tani nainomai si monoi. Afonimaiso muwoi, tani imoyo tiyomuko, “Suomoso monoiso na tofasikomonukuwo.” Nonani imo aluwaiyakinuwomo, moini mulu amikomaloinuwomo. Kotoni noko nokolalo ititouniwoi na si tomasikoinuwomo, aniyopa poi poi.

33 Yo mo noko siyani muwoni mulu yowoi muwoi. Tuno mulu mani, yowoi muwoi. 34 Moi mo sai, asasu mo muwoni mi na pano manoki. No monoi no yo mo sofuwawoi muwoi. Aluwaimono noko mani, asayosu na pofasiko manoki. 35 Noko nokolalo kopokoiyau mani, pofasiko manoki. Mi siyoli pano manoki, no monoi no yo mo waliyo na pofasikalo manoki. Toi mo sofuwakowoi muwoi. Ya no wiyononikinukuwo no, tomoso na pa yowo. Ulai afonimaiso? Isiso Siyoliyo yomukaiki, noino “Nokoyo fasi nokota mo koufaso tomoloki. Nokoso fasiko nokota mo siyoliso na tomoloki.” Nonani imo na pa mulumolokowo.” Polo mo aino na ikoki, Isisoso mulumolo luwai noko samukuko noko iyaliso, Ifiso nokonusai no tiki no.

36 Ikoki mo; alokomu losiyaiko unukino, Kotowoi imo lukasokino. 37 Na sosonunoki, Polo hamikino, na kololuwakino. 38 Mulu mo yau yau. Poloyo ikokaiki, “Yani amu molo mo ti monoi mo pa kimonoinuwoso.” No monoi no mulu mo yau yau. Nosai no iwo ilosai kiyo taikiyokino, poso ayou molosai manoki.

Copyright information for `AMM