Acts 21

Poloyo Yolusolimo nokonuso mano aino imo.

Nosai no mo; Ifiso nokoso utukaikokinoki mo; poso ayou molosai na nukinoki. Kusoso somaiso nukinoki. Ulai nosai no amuwoisai Lotisoso nukinoki. Ulai nosai no Patala nokonuso nukinoki. Nosoni poso ayou siya ikolikalokinoki, na kokokinoki, Fonisiya asiso manoko ayou. Tumokoki mo, nonani ayou molosai na nukinoki, yasoi. Nu manokinoki mo; Saipolo asi aumoifaso nukinoki, mamo iwo mulumai asi mo. Sokoni ausaimisai souwaiyalokinoki. Ulai nosai no Siliya asiso nukinoki. Taiya nokonu mo tikinoki mo, ilolu kiyokokino. No monoi no asiso folamuwaniyo konokinoki. Isisoni moloso aluwai nokoso na kokalokinoki. Amoloki mo nano siyawoi, 7, si tomasikokinoki. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo Poloso na louwa ikimalokino, “Yolusolimo nokonuso noiyo manoi.” Ulai si tomasiko uwai; na nukinoki. Nokonusai aluwaimokiyo fukino, Isisoni moloso aluwai noko komaso nokowoi fuwaluwouwoiyo. Iwo ilomai mo alokomu na losiyaiko unukinoki, Kotowoi imo lukasokinoki. Nosai no woiyomi kuwanokinoki, Polo koi mo poso ayou poiso folamuwaniyo tikinoki. Tolomu noko mo ifou nuki.

Akopayo Polo monoi imo posasoko unu aino imo.

Nosai no mo; Taiya nokonuso utukaimokinoki, Tolimaiso nokonuso nukinoki, poso ayou molosai. Iloso folamuwaniyo konokinoki, tolomu nokoso kokanokinoki, Isisoso mulumolo luwai nokoso. Amoloki siyasoso tanikokinoki. Amuwoisai utukaikokinoki, Sisaliya nokonuso na nukinoki. Filipo koliwoi na sanokinoki, toini nuso. Filipo mo Isiso Kolaiso aino imo polukasikomosiki, imo itouniyaimo. Noko nano siya nokota, Yolusolimo nokoyo toku no muwokokaikino no, Kotoni mi ano fasiko monoi. Filiponi atoki iyali mo nokolalo toitati, susauwo nokolalo nuko nali no. Kotoyo noinomo tani imo poposasokomosikino.

10 Ulo ulo amai si manokinoki mo, Kotoni mulu lukasiko nokota mo tumoki, Yutiya asisai. Tani siyolo mo Akopa. 11 Kimoka tumoki mo, Poloni toukosi na anoki, tota amu na konosuwakomoki, naino fonasai. Na yomuki, “Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo tiyomukai, noino, “Toukosi kiyo nokota mo naino fonasai konosuwakomoinomo, Yolusolimo nokoyo. Yo konosuwakomomono komiyai, noinoso Yuto nokoyo konosuwakomoinomo. Nosai no noko nokonu nokoso kiyokoinomo.” Akopa mo aino na posasokoki.

12 Posasokoki mo; koiwoi tolomu nokowoi, koi mo Poloso na louwa imalokinoki, “Yolusolimo nokonuso noiyo manoi.” 13 Ulai fowamokoki, “Hani monoi tosonukumononuwo? Wonikaluso yo mani, mulu kalomonoimo. Konosuwa komomonakinomo, ulai yo no imowoi? Yolusolimo nokoyo tukolomonakinomo, pa kokolomomonoiso, Isiso Siyoliso mulumolo luwai foli monoi tukolomonakinomo.” Polo mo ainoso na imokoki. 14 Koini imo pa kwaimoko manokiso. Nosai no iyamokinoki, “Tofolo. Imo mo koma. Siyoli Nokotani muluyososu uwoyoimo.”

Poloyo mi ano monoi imo lukasiyoluwaiko aino imo.

15 Nosai no mo; puwotolokinoki, Yolusolimo nokonuso na nukinoki. 16 Isisoso mulumolo luwai noko siyaiyo aluwaimokokino, Sisaliya nokonusai. Nisononi nuso kiyomokokino, si monoi. Nisono mo Saipolo asi nokota. Tokusai Isisoni moloso aluwaiki.

17 Yolusolimo nokonu mo tikinoki mo, Isisoso mulumolo luwai nokoyo molokikino, na imokokino, “Waliyo na potiwo.” 18 Amuwoisai Polo koi mo Yamiso na kiyanokinoki. Isisoso mulumolo luwai nokoni samukuko noko komaso mo Yamisowoi si tomasimokino. 19 Polo mo ikoki, “Woli iyali, moi kuo.” Nosai no ima imo lukasiyoluwaikoki, na ikoki, “Kotoyo fasimonalo manoki. Tani amiyo mi sisiyoli analo manoki, noko nokonu nokoni asiso.” Ainoso ainoso imo lukasiyoluwaikoki.

Poloyo Yuto iyalini moloso aluwai aino imo.

20 Poloni imo kwaimokino mo, Siyoli Nokotani siyolo kaluwaiyaloukino. Ulai na imokino, “Woli, na pukwaimoko, Yuto noko nokolalo molopoi molopoi mo Isisoso tomulumolo luwai si liyai. Musini imo ami monoi mani, mulu siyoli na tiyono, aniyopa imoso aluwai monoi. 21 Nokoyo Polo nona monoi ifoluwai unukini, noino, “Yuto noko, noko nokonu nokoni asiso no tosi liyai no, toiso mo Poloyo taiyolokalomosi, Musini imo ami kulali monoi. Na tikikomoi, “Alaloni au tuno noiyo tokosonasikoiwo. Aniyopa moloso noiyo aluwaiyoiwo.” Nokoyo ainoso ifoluwai unukini, Polo nona monoi. 22 Moloi tiyokoni, woi? Nonayo tumo monoi imo na kwaiyoinomo. 23 Koi tiyamonoki, noino na pa yo. Koi mulumai noko toitatiyo Kotoni molo timai auwolokokaikino. 24 Nonani noko iyali na pa kolisiyo ti, lotu nu siyoliso. Kotoni molo timai no yakino no, tomoso na pa yo, na pa tolo tomasiko, Kotoso utunoni koloni na pa i, suo mo nani muwoniyo. Muwoniso fasikakinimo, komu suwo mo waliyo kokolikoinomo. Aniyopa moloso aino aluwaiyakinimo, tolomu noko nokolalo mo sainoinomo, topoko imo saso kolo koloma tumo liyaiki. Na sainoinomo, Musini ami imoso na taluwaini. 25 Noko nokonu noko, Isisoso no tomulumolo luwaino no, toi mo folo. Musini imo aluwai somiso mo waliyo. Imo mo toku yasoi lukasokaikikoni, paso na kumotikikoni, noino, “Asuwo asuwo koto iyaliso ututi koloni noiyo nokoiwo. Nako noiyo sikoiwo. Imo molomai konosuwako koloni somu noiyo nokoiwo. Noiyo uloliyokomoiwo.” Aino na kumotikikoni.”

26 Polo mo Yamiso iyalini imo kwaikoki. Amuwoisai noko toitati iyaliso kolisiyonoki, Kotoni molo timai iwo loukokino. Nosai no lotu nu siyoli poiso lotiki, Polo mo. Lotu samukuko nokoso utolukokaiya tiki, “Amoloki toufo mo uwai wofu wofu soikimo, Kotoni molo timai. Koloni mo taso utunoninoikimo.” Aino utolukokaiya tiki.

Yuto nokoyo Polo komi kau aino imo.

27 Nosai no mo; amoloki nano siya 7 mo aumoifaso mo uwai; Yuto noko siyai, Aisiya asisai no tiki no, toi mo Poloso na kikino, lotu nu siyoliso liyaiso. Wiyou, uo mo siyoli. Ukouniyaikokai noko nokolaloso ainiko ifoluwaikalokino. Uo mo ta topi. Polo na imokino ukou, 28 siyoliso na iyamaloki, nokoso na ikalokino, “Woli iyali Isolilo noko, na pofasimoka tumowo. Noko ni mo, to mo imo koiyau taiyolokalo, asi asi noko nokolaloso. Isolilo noko nokolalo moi monoi imo koiyau imo tikalomoi. Musini imo ami na tokulalimoi. Moini lotu nu siyoli monoi mani, imo koiyau imo tikalomoi. Konoi mo Koliko noko mo na koliyo ti, lotu nu siyoli poiso. Au nali no, lotu nu itouniyaimo mo na koiyaumokai.” Aino na ikalokino, 29 piyamoki, Ifiso nokota Tolofima kawiyo tiwo. Ulai afonimaiso? Poloso aluwaiso tino na kwaikino, Yolusolimo nokonumai.

30 Wiyouwa wiyou, Yolusolimo noko nokolalo mo uo mulu saso. Na fufumuwana tumo liyaiki, Poloso imokino ukou, na kominiyo fukino, lotu nu siyolisai. Nosai no itu loti mo somaiso na asiko liyaikino.

Polimano iyaliyo Polo komi kau aino imo.

31 Nosai no mo; Polo mo louwa tukolokino, uo nokoyo. Louwa tukolo manokino mo, imo kolomoki, totawoi polimano samukuko nokotani auso mo, noino, “Yolusolimo nokonu mo noko nokolalo saso, iwo topi. Uo mo siyoli, ta topi.” 32 Nonani imo kwaiki mo, polimano noko siyaiso kolisiyo fukino, polimano nokowoi toi samukuko nokowoi. Na fufumuwanoki, ukouniyaikokai nokoni auso. Noko nokolaloyo fufumuwanoso kwaikokino mo, Poloso ti monoi pa wasokinoso.

33 Nosai no mo; totawoi polimanota mo Polo na komiki, polimano nokoso ikoki, “Oi, na pokonosuwakaiwo, waiya molo tiwoiyo.” Nosai no noko nokolaloso ikoki, “Ni no noi? Hani foli monoi tuwonuwo?” 34 Ulai ukouniyaikokai noko nokolalo mo imo mo tomoso muwoi, folo folo iyamaloki, siyoliso iyamaloki. Wiyou, mulu mo puwoso puwoso. Nukutai mo uo imo saso. Totawoi polimanota no ima imo no moloi kwaiko monoi? No monoi no polimano nokoso ikoki, “Moini mi ano nuso pokawiyo tiwo.” 35 Kominalomanokino mo, nuso louwa kawiyo tikino. Ulai nu kolaliyaimai mo nainomai na aniyo yokino, polimano nokoyo. Kolaliyaimai mo noko nokolalo saso. Uo mo ta topi, na louwa uwokino, no monoi no. 36 Wiyou, ukouniyaiko kukaikino, siyoliso na iyamaloki, “Na potukolowo.”

Poloyo nokoso iko, tota amu aniyopa moloso aluwai aino imo.

37 Polimano nokoyo louwa kawiyo tikino mo, Polo mo totawoi samukuko nokotaso imoki. Koliko imosai na imoki, “Yani imo mo waliyo poi tukwaimononi.” Fowaki, “Moloi monoi woi? A, Koliko imo no sai, nono no? 38 Ya tiyomu, nono mo Isipi nokotawo, nokoso tino no ainiko ifoluwaika tumoki no. Uo tukoluwano noko koliyonoki, nu somiso asiso, uo noko molopoi molopoi, 4000.” 39 Ulai Poloyo, “Yo muwoi, yo mo Yuto nokota nali no, Tasoso nokonu nokota, Silisiya asi nokota. Yani nokonu no ulai koufa, siyoli na. Yo mo ukouniyaiko noko nokolaloso waliyo tiko poimo.” 40 Imoki, “Waliyo na, na piko.” Nosai no Polo mo kolaliyaimai you toloki, nainoyo akiyouki. Wosu woso siki mo, Hipolu imosai na ikoki, Yuto nokoni imosai.

Copyright information for `AMM