Acts 23

Nosai no mo; Polo mo Yuto nokotalo iyaliso molo amiso kokaloki, na ikoki, “Woli iyali, yo mo Kotoni molo timai mo mulu mo ulukukumoso, tokusai ainoso lolaiwoi.” Ikoki mo; ulai Anonaiya siyoliyo nokoso ikoki, “Komai na puwasowo.” Totawoi lotu samukuko nokota siyoli Anonaiyayo Poloni auso aumoifaso si nokoso na ikoki, “Komai na puwasowo.” Ulai Poloyo na imoki, “Nono mo wiyou, asiyofolosaisoso mo kamo, mulu poiso mo soli. Kotoyo na uwokaiyoinimo. Musini ami imoyo louwa tiyomu unumonokaini, kulali foli monoi. Ulai hani monoi nokoso tikoni, wasomono monoi no? Nonayosu mo Musini imo pakoso taluwainiso.” Aumoifaso si nokoyo imokino, “Kotoni lotu samukuko nokota siyoli no hani monoi talisiyolini, woi?”

Ulai Polo mo ikoki, “Woli iyali, ulai yo no sai, totawoi lotu samukuko nokota siyoliwo? Kotoni puko imo mo yo mo sai, noino tiyomuko,

“Uo imo noiyo yomu unoi, samukumoko nokota siyoli monoi mo.”
Nosai no mo; Polo mo nokotalo iyaliso kokaloki. Siyai mo Satusi moloso aluwai noko, siyai mo Falisi moloso aluwai noko. No monoi no siyoliso na ikoki, “Woli iyali, yo mo Falisi moloso aluwai nokota. Apou mani, Falisi moloso aluwai nokota na. Yausai auwonoulu fou foli monoi na tuwomonono.”

Ikoki mo; nokotalo iyali mo uo imo ikuwanokino. Falisi moloso aluwai nokowoi Satusi moloso aluwai nokowoi, toi mo uo imo ikuwanokino. Mulu mo tomoso muwoi, pa asisikuwanokinoso. Ulai afonimaiso? Satusi moloso aluwai noko mo tiyamo, “Noko mo yausai pa auwonouloiso. Kumoki noko mo yapoli siwoi muwoi. Popuwa mani, yapoli siwoi muwoi.” Falisi moloso aluwai nokosu mo tiyamo, komaso mo yapoli na. Nu mo uo imo saso. Falisi moloso aluwai noko siyai mo Musini imo sai sisiyoli noko, toi mo amiso na iyamoki, “Noko ni no ulai molo koiyauso aluwaiwoi? Koi mo tiyamonoki, waliyo. Nakomo kumoki nokotayo poimo imoki. Siya haniyo poimo imoki.”

10 Ainoso ainoso ikuwanalokino. Wiyou, uo mo siyoli. Nosai no totawoi polimanotayo poiniyaikomoki, “Wonikaluso uwokaiyoinomo.” Polimano nokoso na iko taikiyoki, “Oi, na pokomi kausiwaika konowo. Moini mi ano nuso pa kawiyo tiwo.”

11 Nosai no mo; nonani amoloki mo Siyoli Nokota mo Poloni auso na tola tumoki, na imoki, “Noiyo kokolomoi. Mulu amisoso na potolo. Yolusolimo noko nokolaloso no posasoko wiyoluko unumonokini no, noinoso na posasokoinimo, Lomo nokonuso.” Poloso aino na imoki, Isiso Siyoliyo mo.

Poloso louwa tukolo aino imo.

12 Nosai no mo; amuwoisai somosai Yuto noko siyai mo ukouniyaikoki, Polo tukolo imo na lukasokaikino, na auwolokokino, “Molo lou, moi mo pa no mano monoiso, pa siko mano monoiso, ainoso hani Polo tukolo monoi.” 13 Noko molopoi, 40 mo Polo tukolo imo aino na lukasokaikino. 14 Noko sisiyoliso ikanokino, lotu samukuko noko sisiyoliwoi Yuto noko sisiyoliwoiso. Na ikokino, “Koi mo na auwolokokainoki, Polo tukolo monoi. Pa no manoikiso, ainoso hani Polo tukoloiki. 15 No monoi no nokoso na pimo taikiyowo, “Totawoi polimanotaso pimano, “Yuto nokotalo iyaliyo tiyamo taikiyo, “Polo na pa kawiyo tumo. Uo imo folosai monoi amai utolumo manoikimo.” No mo aliyoni ifoluwai imo saso, koi mo molomai tukoloikimo, yau.” Aino na ikokino, noko sisiyoliso.

16 Ulai Poloni aiyotono mo tukolo imofaso na kwaiki, polimano iyalini mi ano nuso manoki, Poloso na posasoko wiyonina tiki. 17 Imoki mo; Polo mo polimano samukuko nokota siyoli siyaso aliyoniki, na imoki, “Alu soku ni mo na pokau, totawoi polimanotani auso. To mo imo mo yapoli na.” 18 No monoi no kauki, totawoi polimanotani auso, na imoki, “Kalopulo nokota Poloyo aliyonimono, na imono, alu soku kiyoma tumo monoi, nani auso. To mo imo mo yapoli, nonoso imo monoi mo.” 19 Nosai no totawoi polimanota mo Poloni aiyotonoso mo nainosai komiki, amunofamoki, wosu wososo na imoki, “Hani imo monoi timona tumoni?” 20 Na fowaki, “Yuto nokoyo imo lukasokaino. Amuwoiso ima tumoinimo, noino, “Polo na pokawiyo tumo. Yuto nokotalo iyali koiyo uo imo folosai monoi amai utolumo manoikimo.” No mo aliyoni ifoluwai imo saso. 21 Toini imo noiyo kwaikoi. Noko molopoi noko, 40 mo tukolo mulu saso. Molomai yousi unoinomo, na tukoloinomo, yau. Wiyouwa wiyou, na auwolokokaikino. Pa no manoinoso, pa siko manoinoso, ainoso hani Polo tukoloino, yau. Toi mo na tofou si, na Polo waliyo kiyoko taikiyo monoi.” Poloni aiyotono mo aino na imoki. 22 Nosai no totawoi polimanotayo na imoki, “Atiyaiso na pomoi. Yoso no imononi no, noiyo ikaloi, noko nokolaloso.”

Polo Sisaliya nokonuso kau aino imo.

23 Nosai no mo; totawoi polimanota mo tani polimanota sisiyoli tiso aliyonikoki, na ikoki, “Amolokimai noko molopoi na pa koliyonowo, Sisaliya nokonuso. Momatini noko molopoi 200woi hoso namoli tonimai si noko molopoi 70woi toni lamo noko molopoi 200woi pa koliyonowo. 24 Hoso na pokausiyanowo, Polo mo hoso molosai na manu, komano nokota siyoli Filikoni auso. Atiyaiso, wonikaluso uo nokoyo aiko tukoloino.” Totawoi polimanota mo aino na ikoki, noko tiso. 25 Ikoki mo; Filikoni paso kumoki, noino,

26 “Kolutiya Lisiya yo mo komano nokota siyoli Filiko nonani paso na tokumo. Nono mo noko samukuko nokota siyoli nali. Woli, yani imo na pukwaimono. 27 Noko ni mo Yuto nokoyo komikino, na louwa tukolokino. Ulai imofa kwaiki, yo mo, to mo Lomo nokota nali. No monoi no koi mo na itomiyanokinoki, polimano iyali koi mo. 28 Nosai no Yuto nokotalo iyalini auso kawiyo tikinoki, mulumolokoki, yo mo, “Hani foli monoi poi faumimonoino, Polo monoi.” 29 Ulai uo foli monoi pa faumimonokinoso. Aniyopatono iyalini imo kulali foli monoi faumimono unukino. Nonani foli monoi no moloi tukolo monoi? Kalopulo mani, yo mo wiyou tiyomu. 30 Nosai no mo, nokoyo imona tumoki, na imonoki, “Yuto nokoyo Polo tukolo imo na lukasokaino.” No monoi no nani auso somaiso tokiyomo taikiyonoki. Yo mo Yuto nokoso yasoi iko, nonoso faumiyano monoi. No monoi no nono mo sai, nonani foli monoi na. Yani imo mo koma na.” Totawoi polimanotayo aino na kumononiki, komano nokota siyolini paso mo.

31 No monoi no mo, polimano noko iyali mo Polo mo kaukino, amolokimai. Anotipatoli nokonuso kaukino, toini noko siyolini imoyosu. 32 Amuwoisai hoso namoli tonimai si nokoso iko taikiyokino, “Polo mo Sisaliya nokonuso na pa kiyanowo.” Nosai no ifou tiki, toini mi ano nuso, Yolusolimo nokonuso. 33 Hoso molosai liyai nokoyo Sisaliya nokonu mo tiki mo, paso anonikino, komano nokota siyoliso. Polo mani, tani auso kiyokino. 34 Filikoyo paso kiki, na imoki, “Nono no moinani asi nokota?” Nosai no Poloyo, “Yo mo Silisiya asi nokota na.” 35 Imoki, Filikoyo, “Nono monoi faumimona tumakinomo, yo mo nani imo kwaimoikimo.” Nosai no nokoso ikoki, “Hiloni nuso pokiyowo. Na pa samuku manowo.”

Copyright information for `AMM