Acts 24

Yuto nokoyo Polo monoi uo imo lukaso unu aino imo.

Nosai no mo; amoloki naino siya mo uwai; Anonaiya iyali mo tiki. Totawoi lotu samukuko nokota siyoli Anonaiyawoi Yuto noko sisiyoli siyaiwoi tiki, Sisaliya nokonuso. Noko siya, tani siyolo mo Titula, aluwaikiyo tumoki, imo lukasoti nokota na. Polo monoi faumiya tumokino, komano nokota siyoliso. Nosai no Poloso aliyonikino. Tumoki mo, Titula mo Filikoso na imoki, “Filiko, nono mo koini noko siyoli nokota. Nani nasu wosuwoimai na tosi itouniyaimo manonoki, uowoi muwoi. Nonayo noinomo nokoyo na tofasikomomoko liyai manono. Ainonani monoi na tomoloki manonoki. Na timonoki, “Wafisu.” Yo mo imo fokufaso na timonoki. Wonikaluso isoiso imoikimo. Nono mo noko itouniyaimo na, koini imo koufa na pukwaimoko.” Aino imoki, Titulayo mo.

Nosai no mo; faumiki, Filikoso na imoki, “Koi mo tiyamonoki, ni mo noko koiyau wai. Yuto noko nokolaloso tainiko ifoluwaikalo manono, noiso noiso asimai. Uowoi na. To mo totawoi Nasolito nokota wai, noko nokolalo molopoiyo taluwaino. Koini lotu nu siyoli mani, na koiyaumoki. No monoi no mo komikaikinoki. [Lotu nu koiyaumokai foli monoi koiyo uwo monoi louwa, kokaini aniyopa imoyo. Ulai totawoi polimanota Lisiyayo uo uwomoka tumoki, na kausiwaimokoki, imokoki, “Komano nokota siyoli Filikoso na pofaumiyanowo.”] No monoi no nonayosu mo Poloso na pa utolumo. Utolumakinimo, na sainoinimo, koini imo no tofauminoki no, no mo motu imo nali no.” Aino na imoki, Titulayo mo. Yuto noko komaso mani, faumikino, iyamoki, “Titulani imo mo motu nali no.”

Poloyo Filikoso imo aino imo.

10 Nosai no mo; komano nokota siyoliyo nainoyo afaiyomiki, imo lukaso tolau monoi mo. No monoi no Polo mo tolauki, na imoki, “Aisamu molopoi koini imo tukwaimoko manoni. No monoi no ya tomoloki, na timonoki, yo mo hani mo yowoi muwoi. 11 Amoloki molo ti mo uwai, 12, nomai nosu Yolusolimo nokonuso amiyoki, Koto monoi molokima yo monoi. Nokoso utolukakinimo, toiyo imoinimo, “Motu nali no.” 12 Amiyoki mo; lotu nu siyolimai mo yo mo uo imo lukasowoi muwoi. Uo imo lukasoso pa kimonokinoso. Noko nokolaloso ainiko ifoluwaikoso pa kimonokinoso. Yuto nokoni lotu nu lolofa poiso ainiko ifoluwaikalowoi muwoi. Asiyofoloso mani, ainiko ifoluwaikowoi muwoi. 13 Imo no tofaumini no, no mo ima imo muwoi, topoko imo saso. Toini imo noiyo kwaikoi.

14 Ulai ya timonoki, imo siyaisu mo motu nali. Yo mo molo tonofaloso na taluwaimoi. Yuto nokoyo tiyamo, molo tonofalo mo koiyauwo. Ulai ya na taluwaimoi. Aniyopa iyalini Kotoni mi no tanomoi mo, yo mo tonofalo moloso na taluwaimoi. Musini imo ami monoi yo mo waliyo na tomulumoloko. Kotoni mulu lukasiko nokoyo no kulukaikino no, no mani, yo mo waliyo na tomulumoloko. 15 Yo mo yau yausai auwonoulu monoi na tofoumoi. Isoni si noko mani, na tofou manono. Ya tiyomu, Kotoyo noinomo noko komaso noko mo yau yausai na auwonouloimo. Molo itouniyaimoso aluwai nokowoi molo koiyauso aluwai nokowoi yau yausai na auwonouloimo. 16 No monoi no yo mo mulu siyoli tiyomoi, Kotoni molo timai mulu ulukukumoso tolo monoi. Noko nokolaloni molo timai mani, mulu ulukukumoso tolo monoi na tiyomoi, yo mo.

17 Aisamu aisamu yo mo potolalo manoki, nokonu nokonuso. Nosai no mo Yolusolimo nokonuso ifou tumoki. Muwoni nika tumoki, woli iyaliso fasika tumoki. Kotoso mani, koloni utunina tumoki. 18 Nosai no mo, nonani mi anoso Yuto noko mo kimona tumokino, lotu nu siyoliso. Yo mo lotu nu loti mo au muwoi, Kotoni molo timai yasoi iwo loukoki. Noko nokolaloyo ukouniyaiko kumonowoi muwoi. Mulu atolokowoi muwoi, uo mulu mo waliyo. 19 Ulai Yuto noko siyai, Aisiya asisai no tiki no, toiyo komikaimonokino. Toiyo imowoi mo, nani auso pofaumiya tumoni. 20 Toi ti somiso mo, Yuto noko sisiyoli, isoni no si no, toi mo na iyamumo. Yo mo nokotalo iyalini molo timai tolokainoki mo, hani foli monoi woi, imo lukasokaikino. 21 Yau yausai auwonoulu imo foli monoi poimo iyamo unumonokaikino. Toini auso tolomai yo mo imo siyoliso na ikoki, noino, “Yausai auwonoulu fou foli monoi mo moini molo timai niya totolo.” Nonani foli monoi poimo iyamo unumonokaikino.” Polo mo aino na imoki, komano nokota siyoli Filikoso.

22 Filiko mo sai yasoi, molo tonofalo mo. No monoi no Yuto nokoso ikoki, “Konoi mo imo mo koma. Totawoi polimanota Lisiyayo tumakimo, yo mo na yomu unukaiyoimo, Polo tota monoi.” 23 Nosai no polimano samukuko nokota siyoli siyaso imoki, “Polo mo ifou pokiyo, nuso. Na posamukuwo. Ulai noiyo uwoyoiwo. Tani siyokutono iyaliyo fasiya tumakinomo, no mo waliyo.” Aino na imoki, polimano nokotaso.

Filiko nonikiyo Poloni imo kwaimo aino imo.

24 Nosai no mo; amoloki amoloki mo uwai; Filiko noniki ifou tumokino. Noni mo Yuto nukonu, tani siyolo mo Tolusila. Tumokino mo; Filiko mo Poloso aliyoniki, tani imo kwaimo monoi. Aliyoniki; Poloyo ika tumoki, imo lukasiyoluwaikoki, Isiso Kolaisoso mulumolo luwai imo mo. 25 Iko manoki iko manoki, na ikoki, “Kotoni molo timai molo itouniyaimoso aluwai mo waliyo. Momaini muluso noiyo aluwaikoiwo. Kotoyo noko nokolaloso na wauwoimo.” Noiso noiso iko manoki mo, Filiko mo kokolomoki, na imoki, “Imo mo koma na. Na putukaimoko. Amuwoi tinoso ti monoi poi aliyoniyoiki.” 26 Ulai mulu mo tiwoi, na louwa mulumolokoki, “Kalopulo nusai ya kiyo taikiyakimo, muwoni poi nimonoi.” No monoi no saiso saiso paliyonimosiki, imo polukaso nimosiki.

27 Nosai no mo; aisamu tiwoi mo uwai; noko siyayo Filikoni mi kwalomai monoi ana tumoki. Tani siyolo mo Posiya Fisita. Ulai Filikoyo Polo mo kiyowoi muwoi, kalopulosai mo, yomuki, “Amai na tu tolu.” No monoi no Yuto nokoso wolimikoki.

Copyright information for `AMM