Acts 26

Poloyo Akolipaso imo aino imo.

Nosai no mo; Akolipayo Poloso na imoki, “Nani imo polukaso tolau, ya tukwaimonoki.” Imoki mo; Polo mo naino akiyouki, na imoki, “Akolipa, nono mo noko siyoli. Yo mo tomoloki, na timonoki, yo mo hani mo yowoi muwoi. Yuto nokoyo afonimaiso tofaumini. Yo mo sai, nono mo sosoli muwoi, Yuto nokoni molo monoi mo sai yasoi, nono mo. Koini ima imo mani, nono mo sai. No monoi no yani imo na pukwaimono. Noiyo ulosukomoi.

Yuto noko komaso mo sai, molo ya no aluwaiyalo manoki no, alusai ainoso lolaiwoi. Toku mo yani asiyaso toloki. Nosai no Yolusolimo nokonuso tolanoki. Toi mo sai. Toi mo tokusai mo sai, yo monoi mo. Toi mo sai, yo mo Falisi moloso aluwai nokota na. Wiyou, no mo somaimo hani muwoi, no mo aniyopa imo amiso aluwai itouniyaimo na. Toi mo sai. Na pa utoluko. Nakomo poi fowayoini, wiyou poimo. Konoi mo nani molo timai na totolo. Ulai afonimaiso? Yuto nokoyo tuwomonono, tiyamo, Kotoni imo kulaliwo. A, kulali, noiyo? Kotoni imoyo motu fiyamosi monoi ya na tofoumoi, toku aniyopa iyaliso no ikokaiki no. Nonani foli monoi na tuwomonono. Yuto noko koi mo asi molo tiwoi noko, 12. Koi komaso mo nonani imo motu fiyamosi monoi na tofou manonoki. No monoi no Kotoni mi na tano manonoki, ulo ulo amoloki amoloki. Yo mani, na tofoumoi. Nonani foli monoisu na tofaumini, Yuto nokoyo. Akolipa siyoli, na timonoki. Moloi monoi woi? Hani monoi tiyamonuwo, “Kotoyo noko yau yau pa lusikaiso.” Kotoyo aniyopa iyaliso na ikokaiki, “Asayo noinomo yau yausai na auwonouloimo.”

Toku asa mani, Isiso Nasolito nokotaso mulumolo luwai noko nokolaloso puwokaikalo manoki. 10 No monoi no Yolusolimo nokonumai na puwokaikalo manoki, yo mo. Siyoli Nokotani noko nokolalo pokuloli kolisalo manoki, kalopulo nuso pokiyoko manoki, lotu samukuko noko sisiyolini imoyosu. Tukuwoli imo lukasokaimai, yo mani, piyomukai manoki, tukuwoliwumo, yau yau. 11 Saiso saiso Yuto noko koini lotu nu lolofaso puwokaikomosiki, Isisoso alisiyoli monoi louwa pototamikalo manoki. Wiyouwa wiyou, yo mo uo mulu patolokomo uku manoki, ta topi. Nokonu nokonuso aluwamai mani, puwokaikalo manoki.” Polo mo Akolipa siyoliso na imoki.

Poloyo Akolipaso imoki, totayo Isisoso mulumolo luwai aino imo.

(Mi 9:3-19, 22:6-16)

12 Nosai no mo; ulai imoki, Akolipaso, “No monoi no mo, yo mo Tomasoko nokonuso louwa manoki. Afonimaiso manowoi muwoi, lotu samukuko noko sisiyoliyo na imono taikiyokino. 13 Akolipa siyoli, yani imo na pukwaimono. Ulo yakomai yo mo molomai no manaloki mo, wiyou, saloma komiyai na kiki, na momaliyomimonoki, kumokisai. Wiyouwa wiyou, saponi mo soliyaki, ulo ta mo koufa. Na fupiniyaimo kolomokoki, yowoi aluwaimono nokowoiso. 14 Asiso na usukunalo konomokoki. Ko na imo na kwaimoki. Hipolu imosai na imonoki, “Solo, Solo, hani monoi tuwomono manoni, woi? Yoso uwomonakinimo, nono amusu na uwoyoinimo.” 15 Nosai no ya imoki, “Noko Siyoli, nono no noi?” “Isiso asasu, nonayo no tuwokaimononi no. 16 Ulai na pauwoniyou, na potolau. Yo mo mi anomono monoi na tomuwoya tumonoki, yo monoi aino imo posasoko monoi. Lolai mo yasoi na tokimononi. Na pa posasokalo. Ya no wiyolumakinoki no, noko nokolaloso na pa posasoko wiyolukalo. 17 Uwoyakinimo, ya na itomiyoikimo, na samukuyoikimo, Isolilo nokowoi noko nokonu nokowoi monoi. Toini auso na timo taikiyonoki. 18 Molo kau kau komiyai, toi mo, folosu saso. Nonayo noinomo na foinalikoinomo. Folosu mo namoliyo alosimoinomo, saponiso kiyoinomo. Sokolo Nokota Waini fona wosuwoiso tosi. Nonayo noinomo namoliyo alosimoinomo, Kotoso fokutonoyo alosimoinomo. Yoso mulumolo luwaimonakinomo, Koto mo imo mo futo. Molo koiyau monoi imo mo futo. Tani noko nokolalo ititouniwoi si tomasikoinomo.” Aino na imonoki, Isiso Siyoliyo mo.”

Poloyo Akolipaso Kotoni mi ano monoi lukasi aino imo.

19 Nosai no mo; Polo mo ti monoi na imoki, “Akolipa siyoli, na pukwaimono. Kumokisai ko na imo ya no kwaiki no, yo mo kulaliwoi muwoi. 20 No monoi no toku mo Tomasoko noko nokolaloso imo lukasikanoki. Ulai nosai no Yolusolimo noko nokolaloso imo lukasikanoki. Ulai nosai no Yutiya asi nokonu nokonuso imo lukasikaloki, noko nokolaloso. Noko nokonu nokoso mani, imo lukasikaloki. Noino na ikikaloki, “Mulu na palosokomowo, Kotoso na palosimowo. Molo itouniyaimoso na pa aluwai manowo, no monoi no noko nokolalo mo sai, moiyo mulu alosokomo mo.” 21 Aino na ikaloki, noko nokolaloso, no monoi no Yuto nokoyo komi kausimona tumokino, lotu nu siyoli poiso. Na louwa tukolomonokino. 22 Ulai tokusai ainoso lolaiwoi Kotoyo na tofasimonomoi. No monoi no isoni totolo, tani imo toposasoko wiyolukomonukuwo, afonimai afonimai noko moiwoi noko sisiyoli noko moiwoiso. Imo mo folo muwoi, Kotoni mulu lukasiko nokowoi Musiwoi, toiyo toku no posasokokino no, amuwoi tinoso fiyamosi monoi, nonani imo saso yo mani, na toposasokomoi. 23 Motu na, toiyo noino na iyamoki, “Kotoyo muwokai nokota Kolaiso mo nokoyo uwokaiyoinomo, nosai no yausai na auwoniyouwoimo. Totawoi nokota nali yausai no auwoniyouwaki no. To mo saponi moloso posasoko wiyotiyoimo, totani Yuto noko nokolalowoi noko nokonu noko nokolalowoiso.” Akolipaso aino na imoki, Poloyo mo.

Poloyo Akolipaso mulumolo luwai monoi utolumo aino imo.

24 Ulai Fisitayo na alukimoki, siyoliso na imoki, “Polo, na tukwalu kwalumoni. Sai mo siyoli, nono mo, no monoi no mulu mo koiyau.” 25 Ulai Poloyo imoki, “Fisita siyoli, yo mo kwalu kwalu muwoi. Yo mo muluwoi nali no. Yani imo mo motu na. 26 Akolipa siyoli mo sosoli muwoi, ninani imo mo sai yasoi. No monoi no yo mo ima imo tolukasiyoluwai tolo. Ya tiyomu, to mo imofa toku yasoi kwaiki. Wosu woso fiyamosiwoi muwoi, noko nokolaloni molo timai na fiyamosiki. 27 Akolipa siyoli, a, Kotoni mulu lukasiko nokoni imo monoi no waliyo tomulumolokoni? Ya tiyomu, waliyo tomulumoloko ukuni.”

28 Ulai Akolipayo imoki, “A, Kolisotoino no noiyo? A, konoisu no tainimononi?” 29 Nosai no Poloyo imoki, “Konoi mo konoi. Namolisai mo namolisai. Yo mo Kotoso tutolumo ununoki, yo komiyai tolo monoi. Nasu, noko komaso noko moi no tukwaimononuwo no, moi monoi tutolumo ununukuwo, yo komiyai si monoi. Ulai nokoyo molo pokonosuwakomo kainuwo mo, ya na pofololokomonukuwo.” Aino na ikoki, Poloyo mo.

30 Nosai no mo; Akolipa iyali mo sauki, Pinaisiwoi komano nokota Fisitawoi. 31 Nuso utukaimiyo fukino mo, na ikuwanokino, “Nonani nokota mo hani mo yowoi muwoi. Tukolo mo wiyou, kalopulo mani, wiyou. To mo waliyo.” 32 Fisitaso na imoki, Akolipayo mo, “Hani monoi to no Sisi siyolini auso mano monoi yomuki? Yomu somiso mo, nonayo kalopulo nusai mo waliyo pokiyoni.”

Copyright information for `AMM