Acts 28

Malota iwo mulumai asiso sinono aino imo.

Nosai no mo; upoiso tikinoki mo; koi mo waliyo. Tolomu nokoyo imokokino, “Asi siyolo mo Malota, mamo iwo mulumai asi na.” Noko ititouni na. Na fasimoka tumokino. Sa na, fulomu uwomokoki. No monoi no ta yolikaikino, na imokokino, “Ta pasi sa tumowo.” Polo mani, a ta akanoki, taso isikokaiya tumoki. A ta isikokaiya tumoki mo, nuwo mo a ta usolisai na amufuki, uowoi nuwo na. Momono monoi na amufuki. Poloni nainosai na tukolokaiki. Poloni nainosai tukolokaiso kwaikino mo, tolomu nokoyo ikuwanokino, “Noko tukuwoli nokotawo. Iwoyo pa tukolo soliso. Ulai noko tukuwoli foli monoi na kalu.” Ulai Polo mo nuwo na kitotasokomoki, taso. Pa uwokaikiso, waliyo. Tolomu nokoyo piyamoki, woumoimowo. Siyaiyo piyamoki, lolai siyaso kaloimowo. Molo ami amiso kwai manokino, na foumo manokino. Ulai Polo mo uwowoi muwoi, waliyo. No monoi no ti monoi mulumolokokino, iyamoki, kumoki tolomu nokotawo.

Nosai no mo; asi samuku nokotayo imoka tumoki, “Yani nuso waliyo na posa liwo.” Noko itouniyaimo na. Tani siyolo mo Pupoliya. Nonani nokotani asi mo aumoifaso. No monoi no no nimokoki. Amoloki tiwoi sikinoki. Apitonosu mo ai uwoki, au momonowoi tou nakowoi na. Nuso tu tanoki. Nosai no Polo mo kiya tiki. Kotowoi imo lukaso unuki mo, nainoyo na komiki, na itouniyaimokaiki. Itouniyaimokaiki mo; ai ai noko nokolalo mo ti liyaiki, na ititounikaiyaloki. 10 Hani hani nimokokino. Molo nu tiya monoi mani, na fasimoko taikiyokino.

Poloyo Lomo nokonuso tumo aino imo.

11 Nosai no mo; amu tauwoi mo uwai; na utukaikokinoki. Poso ayou molosai nukinoki. Alikosatoliya nokonusai toku tumokoki, imonu popo tolosuwa monoi fou toloka tumoki. Poso ayou siyolo mo Auwatono Noko Ti Sisiyoli. Nonani ayou molosai nukinoki. 12 Ulai nosai no Sailokusi nokonuso nukinoki, poso ayou molosai. Amoloki mo tiwoi sikinoki. 13 Ulai nosai no Likiyamo nokonuso na nukinoki, poso ayou molosai. Amuwoisai fulomu itouniyaimo auwoniyouki, no monoi no yasoi, poso ayou molosai nukinoki. Amuwoisai Putiyolai nokonu mo tikinoki. 14 Tikinoki mo, Isisoso mulumolo luwai nokoso kokalokinoki. Imokokino, “Koini auso amai pa siwo.” Amoloki toufowoi, 6, posimosikinoki. Ulai nosai no fona molosai nukinoki, Lomo nokonu molosai. 15 Koi ti imo maliyaliki, no monoi no Isisoso mulumolo luwai nokoyo molomai kimoka tumokino, Apiyaso ukouniyaiko asiso. Nosai no nokonu siyaso nukinoki, awaso sa tumo liyai nokoni nu tauwoiso. Nosoni mani, Isisoso mulumolo luwai noko siyaiyo kimoka tumokino. Polo mo toi tiso kokoki mo, mulu mo amimoki, Kotoso na imoki, “Wafisu.” 16 Ulai nosai no Lomo nokonu mo na tikinoki. Tikinoki mo; noko sisiyoliyo iyamoki, “Polo mo kalopulo nuso pa tokiyonokiso, nu siyaso tolo mo waliyo. Polimanotayosu na samukuyumo.”

Poloyo Lomoso si Yuto noko sisiyoliso aiyoloko aino imo.

17 Nosai no mo; tinosai Polo mo Yuto noko sisiyoliso aliyonikoki, tolomu noko na. Ukouniyaika tumoki mo, na ikoki, “Woli iyali, yo mo hani mo yowoi muwoi. Moini Yuto noko nokolaloso pa uwoko manokiso. Aniyopa iyalini imo pa kulali manokiso. Yolusolimo nokoyo afonimaiso komi kausimonokino, Lomo nokoni auso kiyomonokino, kalopulo nuso. 18 Lomo nokoyo utolumomonalokino. Nosai no iyamoki, “Moloi tukolo monoi? To mo hani mo yowoi muwoi.” Aino na iyamoki, kalopulo nusai louwa kiyomonokino. 19 Ulai Yuto nokoyo wiyou iyamoki. No monoi no yo mo Lomo nokoso ikoki, “Sisi siyolini auso na pa kaumonowo. Totayosu mo yani imo kwaimonumo.” Yo mo Lomo nokoso aino ikoki, ulai yani Yuto noko sisiyoli monoi pa faumikokiso. 20 No monoi no aliyoninukuwo, kimona tumo monoi. Imo niya tolukasokoni. Isolilo noko nokolalo moi mo Kotoyo muwo nokotaso tofoumo manokoni. Ulai ya tiyomu, yasoi na tumoki. No monoi nosu kalopulo nuso kiyomonokino.” 21 Fowakino, “Yutiya asi nokoyo nona monoi paso mo pa kumomokokinoso. Uo imo mani, pa iyamo una tumokiniso. 22 Koi mo nani muluso kwai monoi tiyonoki. Hani molo tonofaloso taluwai manoni? Ulai afonimaiso? Imo mo tokolo koloma tumo liyai, noino, “Molo tonufuwa mo koiyau wai.” Aino na imokino, Poloso. 23 No monoi no imo lukaso monoi utolukuwanokaikino.

Nosai no mo; imo lukasomai mo Yuto noko molopoi mo Poloni nuso ti liyaiki. Somosaisai ainoso amoloki Polo mo imo lukaso niko manoki. Kotoyo samukumoko mi monoi posasoko wiyoti manoki. Isisoso mulumolo luwai monoi ainikaloki. Musini imo amiwoi Kotoni mulu lukasiko nokoni imowoi na wiyolukaloki, ikoki, “Isiso monoi na tiyomuko unu.”
24 Noko siyaiyo waliyo mulumolo luwaikino. Siyaiyosu pa mulumolo luwaikinoso. 25 Mulu mo tomoso muwoi, mulu mo fofamo. Siyasonuso utukaimalokino. Ulai utukaimalo somisomai Polo mo na ikoki, noino, “Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo Aisaiyayo motu imo na ikoki, moini aniyopano iyaliso, noino,

26 “Siyoli Nokotayo imonoki, “Nani Yuto noko nokolaloso na pikano, noino, “Imo saso kwai manoinuwomo, ulai imo folosai pa sainoinuwoso. Molo saso foinaliko manoinuwomo, ulai hani mo pa kiyoinuwoso.” 27 Ninani noko nokolalo mo mulu mo wapu wapukokai si. Imo kwai monoi mo wiyou tiyamo, iyo mo uku ukukokai. Moloyo koko monoi mani, wiyou tiyamo. Wiyou iyamo somiso mo, moloyo pokokono, hani mo pokino. Imo pukwaino mo, imo folosai mo na posaino itouniyaimono. Mulu palosokono mo, ya na pititounikai.”
Kotoni mulu lukasiko nokota Aisaiyani puko imoyo aino na tiyomuko.
28 No monoi no ya timonukuwo, Kotoyo na imono taikiyoki, noko nokonu nokoso poposasoko wiyolukalo monoi. Imo mo na kwai itouniyaimoinomo. Kotoyo noinomo samiyaikiyoinomo. Na timonukuwo, moi saino monoi.” 29 [Polo mo aino na ikoki, Yuto nokoso. Ikoki mo; utukaimokino, koni imoyoso lukasalokino. Mulu mo tomoso muwoi, no monoi no.]

30 Polo mo amai tolokaino manoki, aisamu mo tiwoi. Totani muwoniyo suo suomoko nuso potolo manoki. Nokoyo pokiya tumo liyaimosikino mo, siyasonuso na pikomosiki, “Waliyo na potiwo.” 31 Kokolomowoi muwoi, mulu amisoso potolo manoki, imo amiso na polukasiko manoki. Kotoyo samukumoko mi monoi imo polukasikalo manoki. Isiso Kolaiso Siyoli monoi mani, na paiyolokalo manoki. Nokoyo pa alukimo manokinoso.

Copyright information for `AMM