Acts 3

Fona nomolikomokai nokota aino imo.

Upimomai Yuto nokoyo Kotowoi imo polukasomosikino, saiso saiso. No monoi no Pita noko ti mani, lotu nuso imo lukasa yokino. Kotowoi imo lukasa yokino, Pitawoi Iyonowoi. Lotu nu siyoli itu loti siyamai mo noko piyousikainomosiki, fona nomolikomokai nokota na. Itu loti mo Ulukukumoso Itu Loti pokaluwai manokino. Atinoni nomoliwoisai fona nomolikomokai nali no. Ulo ulo, saiso saiso ponapoluniyo yomosikino, nokoyo. Muwoni monoi putolukomosiki, lotu nuso ti nokoso.

Nosai no mo; Pita noko ti lotiso kwaikoki mo, na ikoki, “Muwoni na ponimonowo.” Ikoki mo; Pita noko ti mo molo amiso kikino. Na imoki, Pitayo, “Na pokimoko.” Nosai no you kokoki, na mulumolokoki, “Muwoni na tonimonono.” Ulai Pitayo, “Yo mo muwoni mo uwofa. Mulu ifolaluwawoi saso Kotoyo na amonoki. No monoi no na timonoki, Isiso Kolaiso Nasolito nokotani amiyo na potolau, na poliyai.” Aino na imoki, tani naina nainosai na kominiyouki. Wiyouwa wiyou, lolai siyaso fona mo ami ami. Na folamiyouki, na liyaiki, Pita noko tiso aluwaikiyo tiki, lotu nu siyoli poiso. Liyai manoki mo, na liyaiyaloki, tokai tokaimaloki, Kotoso na kisosomiyaloki. Noko nokolaloyo liyaiyaloso kwaikino, Kotoso kisosomi toloso. 10 Moloi woi? Kufaukoki, na mulumoloko manokino, “Moloi woi? Muwoni utoluko nokota koiyau na, Ulukukumoso Itu Lotimai piyousikaino mana. Ulai moloi uwo, woi?”

Pitayo lotu nu siyolimai iko aino imo.

11 Itouniyaimokai nokota mo Pita noko tiso kulolaloki, Pitawoi Iyonowoiso. Amai kulolalo manoki mo, noko nokolalo mo fufumuwana tumoki. Na ukouniyaikokuka tumokino, lotu nu fulomu nuso, Solomononi Fulomu Nu no pokaluwaikino no. Naino foli iyo nokokino, na fufumuwana tumoki.

12 Nosai no mo; Pita mo noko nokolaloso kokaloki, na ikoki, “Woli iyali, Isolilo noko, hani monoi tomulumolokalo manonuwo? Hani monoi molo amiso tukwaimokonuwo? Noko ni mo kotini amiyo pa toliyaiso. Ulai kotini mulu itouniyaimo muluyo pakoso toliyaiso. Wiyou nali no. 13 Kotoyo Isisoni amiso na towiyononinuwo. Aniyopa iyali Apolofamowoi Isakowoi Yokopowoi, toini Kotoyo tani mi anononi nokota Isisoni ami na towiyononinuwo. Momaiyosu mo Isiso mo na kiyokinuwo, uo nokoni nainoso. Pailatoyo louwa kiyo taikiyoki mo, wiyou na iyamokinuwo. 14 Molo itouniyaimoso aluwai kiyo nokota, Kotoyo no imo taikiyoki no, to monoi mo wiyou iyamokinuwo, Pailatoso imokinuwo, “Isiso muwoi, noko siya, noko tukolo nokota na pokiyomomoko.” 15 No monoi no momaiyo noinomo Isiso mo na tukolokino. Si itouniyaimo kiyo nokota na tukolokino, momaini muluyosu. Ulai Kotoyo na lusikaiki, yausai. Kokatini molo tiyo yasoi na kikinoki. 16 Ninani nokotaso na pokiwo. Moi mo sai yasoi tota mo. Afonimaiso itouniyaimokaiwoi muwoi, Isisoso mulumolo luwai monoi nali no. Noko itouniyaimo tolo, ulai afonimaiso? Isisoso mulumolo luwai monoi, no monoi no itouniyaimokai tolo, moini molo timai.

17 Woli iyali, yo mo sai, moi mo sosoli, no monoi no Isisoso uwokinuwo. Noko sisiyoli mani, to monoi mo sai muwoi, sosoli. 18 Ulai afonimaiso pa uwokinuwoso, Kotoni imo motu fiyamosi monoi nali no, tani mulu lukasiko nokoyo toku no kulalokino no, to muwokai nokota monoi, noino, “Yani Kolaiso mo uwokaiyoinomo.”

19 No monoi no mo, mulu na palosokomowo, Kotoni molo itouniyaimoso na paluwaiwo. Ainoso yakinuwomo, to mo imo mo futo popomuwayoimo. 20 Mulu mo ami amiwoi na soinuwomo, Noko Siyolini auso. Namolisai mo Kolaisoso ifou imo taikiyoimo, noko no mo, toku no muwokainonikinuwo no, Isolilo noko moi fasikoma tumo monoi. To mo Isiso nali. 21 Kumokiso amai tiyou yousikainomoi, ainoso Kotoyo noinomo komaso hani hani tonufuwa uloloimo. No mo afonimaiso muwoi, toku yasoi yomukaiki, Koto mo. Tani mulu lukasiko noko ititouniyo ainonani monoi na kulalokino. 22 No monoi no moini aniyopa Musi mani, kumokaiki, toku no ikoki no, noino,

“Yo mo Kotoni imo toposasokomoi. Noinoso noko siya mani, Koto Siyoliyo noinomo fiyamosiyoimo, tani imo posasoko monoi. Momaini alisai nali no fiyamosiyoimo. Tani imo noiyo kulaliyoiwo, na pa kwaimowo.
23 Noko mo imo kwaimo somiso mo, siyokutono iyali utukaikumo, na uwokai.”
Aino na kumokaiki, Musiyo, noko nokolaloso no ikoki no.

24 Kotoni mulu lukasiko noko komaso noko, Samuwoilowoi ainoso hani namolisai nokowoi, toiyo lolai fiyamosi monoi na posasokalo liyai manokino. 25 Aniyopa iyaliso no posasoko wiyolukokino no, no mo momai monoi mani, iyamokaiki. Kotoyo no auwolo ukukaiki no, no mo momai monoi mani. No monoi no moini aniyopa Apolofamoso na imoki,

“Nani alisainoyo asi asi komaso noko nokolalo na fasikoimo.”
26 No monoi no mo, Kotoyo noinomo tani mi anononi nokota Isiso mo na fiyamosiki. Moini auso mo toku tumoki, na fasikoma tumokinuwo. Moi siyasonuso molo koiyauso utukaimo monoi na fasikoma tumokinuwo.” Aino na ikoki, Pita mo.

Copyright information for `AMM