Acts 6

Mi ano fasi noko aino imo.

Nosai no mo; Isisoni moloso aluwai noko nokolalo mo molopoi ainoso hani molopoi molopoi. Siyai mo Yuta Yuto noko. Siyai mo Koliko imo noko. Nosai no Koliko imo nokoyo amuwaso alikokino, Yuta Yuto nokoso. Na iyamoki, “Koloni waumosimai koini susawi nokolalo mo tosofuwakomosi. Pa tuwauti itouniyaimo mosinoso.” No monoi no Pita iyali, noko molo tiwoi noko na, toi mo Isisoni moloso aluwai noko komaso nokoso aliyonikokino, na ikokino, “Koi no Kotoni imo lukasikalo mi no moloi utukaimo monoi? Koloni no moloi wauti monoi, koi no? No monoi no, woli iyali, noko nano siya, 7, na pomuwokowo, moi mulumai si nokoso. Noko nokolaloyo no tiyamo ukuno no, “Noko ititouni na,” toiso pomuwokowo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo mulu amikokai noko saso pomuwokowo, mulu iwoi nokososo. Toiso mo koloni wau mi monoi muwokokaiyoikimo. Koisu mo Kotowoi imo na tolukaso manonoki, tani imo na tolukasikalo manonoki.” Pita iyaliyo aino na ikokino.

Nosai no mo; ukouniyaikokai noko nokolaloyo waliyo iyamoki. Noko nano siya, 7, na muwokokino, nonani mi ano monoi. Sitiwi muwokino, Isisoso amiso mulumolo luwai nokota, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo muluso no amimokaiki no. Muwoko noko siyai siyolo siyolo mo Filipo, Polokulo, Naikano, Taimo, Pamino, Nikolaso. Nikolaso mo Anotiyoko nokota, Yuto iyalini moloso aluwai nokota na. Nonani noko nano siya, 7, na muwokokino. Kotoni imo lukasikalomano nokoni auso na kiyoka tumokino. Kiyokokino mo; Pita iyaliyo nainoyo kulolalokino, komumai. Kotoso utolumo ukukino, koloni wau mi ano monoi.

Nosai no mo; Kotoni imo mo maliyali liyaiki. Yolusolimo noko nokolalo molopoiyo lolaloso mulumolo luwaikino, ainoso hani molopoi molopoi si liyaiki, Isisoni moloso aluwai noko nokolalo mo. Lotu samukuko noko molopoi mani, Isisoso lolaloso mulumolo luwaikino.

Yuto nokoyo Sitiwi kominalomano aino imo.

Nosai no mo; Sitiwi mo mulu ifolaluwawoi mi siyoli na analoki, noko nokolaloni molo timai. Wiyouwa wiyou, Kotoyo na fasiyaloki, totani amiyo. Ulai Yuto noko siyai mo uo imo ima tumokino, lotu nufa siyaso numosi noko mo. Toini lotu nufa siyolo mo Samiyaikiyo Nokoni Lotu Nufa. Ulai afonimaiso? Noko nokonu nokoni mi ano monoi tosamiyaikiyono, no monoi no. Nonani lotu aluwai noko iyali mo Sailini nokonuwoi Alikosatoliya nokonusaiwoi toku ti liyaiki. Siyai mo Silisiya asiwoi Aisiya asisaiwoi toku ti liyaiki, Yolusolimo nokonu siyoliso. Toi mo koyoso imo na lukasa tumokino, Sitiwiwoi. 10 Ulai Sitiwi mo mulu mo iwoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo fasiki, imo lukaso monoi mo, no monoi no ulai toi no moloi souwai monoi, tani imo no? Ima imo saso ikoki. 11 Nosai no nokoso ainiko ifoluwaikokino, wosu woso ikokino, “Noino piyamo unuwo, “Sitiwi mo alisiyoli imo yapoli yomuki. Yasoi na kwaimokinoki. Musiwoi Kotowoiso alisiyolikoki.” 12 Noko nokolaloyo nonani ifoluwaiko imo kwaikino mo, piyamoki, motuwo. Wiyou, uo mulu mo puwoso puwoso. Yuto noko sisiyoli nokowoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi, toi mani, uo mulu na atolokoki.

Nosai no mo; nonani uo noko mo Sitiwiso na komi kausiyanokino, nokotalo iyalini molo timaiso na kawiyo tumokino.
13 Noko siyai mani, koliyo tumokino, ifoluwaiko fasika tumo monoi. Nonani noko iyaliyo noko sisiyoliso ifoluwaiko unukino, Sitiwi monoi, “Noko ni mo, to mo talisiyolikomoi, Kotoni lotu nu siyoliwoi Musini imo amiwoiso. 14 Tani imo yapoli kwaimokinoki, yomuki, noino, “Isiso, Nasolito nokotayo mo lotu nu siyoli niya ulaloimo. Musini tokumi moloso namoliyo alosimoimo, molo tonufuwa wiyomokoimo.” Aino noko sisiyoliso ifoluwaiko unukino, Sitiwi monoi. 15 Nosai no nokotalo iyaliyo Sitiwiso kwaikino, molo amisoso. Wiyou, tani amu molo mo kumoki nokotani amu molo komiyai.

Copyright information for `AMM