Acts 8

Uo nokoyo uwoko aino imo.

Solo mani, waliyo yomuki, Sitiwi tukolo monoi mo.

Nosai no mo; nonani Sitiwi tukolo ulomai mo uo nokoyo uwokokino. Isisoso mulumolo luwai nokoso mo uwokaikokino, Yolusolimo si noko nokolaloso. Wiyou, uo mo sisiyoli. Na ulolo liyaiki, Yutiya asiwoi Somaliya asiwoiso. Kotoni imo lukasikalomano nokosu mo Yolusolimo nokonu siyoliso amai siki.

Ulai lotu aluwai nokoyo Sitiwi yau ai unukino, na sonuku manokino.

Solo to mo Isisoso mulumolo luwai noko nokolalo na uwokaiko liyaiki, nu nuso lotaloki, noko nokolalo kuloli kolisalo liyaiki, kalopulo nuso kiyokanoki.

Somaliya asimai Kotoni imo posasoko aino imo.

Ulai Isisoso mulumolo luwai noko nokolalo, toku no uloloki no, toi mo ifou ifou liyaikino, Isiso aino imo itouniyaimo lukasikalokino. Filipo mani, noinoso na, Somaliya nokonuso manoki, Kolaiso aino imo posasokanoki, noko nokolaloso ikaloki, “Noko no mo, Kotoyo no muwokaiki no, moi fasimoka tumo monoi, to mo yasoi na tumoki.” Mulu ifolaluwawoi mi analoki, toini molo timai. Toi mo iyo mo uku muwoi, imo na kwaimo itouniyaimokino. Ulai afonimaiso? Popuwa kopokoiyauwoi noko mo ititounikaiki. Popuwayo utukaiko liyaikino mo, na omuwanoki. Naino fona nomolikomokai noko mani, ititounikaiki. No monoi no nokonu noko nokolaloyo siyoliso moloki siki.

Somaliya nokonumai noko mo toloki. Tani siyolo mo Saimo. Tota amu monoi piyomuki, noko siyoliwo. Wau aliyoli saloso uwoko nokota. Noko nokolaloni molo timai na piyalo manoki. Wiyou, na pokufauko manoki. 10 Noko sisiyoliwoi afonimaiso nokowoi toi mo Saimoni imo pukwaimo itouniyaimo manokino, piyamoki, Kotoni amiyo yalowo. Pokaluwaikino, ami sokoma siyoli nokota. 11 Tani imo pukwaimo manokino. Ulai afonimaiso? Wau aliyoli no saloso uwokoki mo, na pokufauko manoki, ulo ulo amu amu.

12 Ulai Filipoyo itouniyaimo imo posasoko wiyoluka tumoki, Kotoyo samukuko aino imowoi Isiso Kolaisoni ami imowoi. Nonani imo kwaimokino mo, waliyo mulumolokokino. No monoi no iwoso na uluwakoki, Filipoyo, Isisoso muwokokainoni monoi. Nokowoi nokolalowoi iwoso uluwakoki. 13 Saimo to mani, Isisoso lolaloso na mulumolo luwaiki, no monoi no iwoso uluwaki. Uluwaki mo; Filiposo aluwaiyaloki. Mulu ifolaluwawoi mi analoso kwaiyaloki, Filipoyo no analo manoki no. Wiyouwa wiyou, na kufaumoki.

14 Nosai no mo; imofa kolo koloma tumoki, Kotoni imo lukasikalomano nokoni auso, Yolusolimo nokonu siyoliso. Imofa kwaikino, noino, “Somaliya noko nokolaloyo Kotoni imoso na taluwai itouniyaimono.” Aino kwaikino mo; Pita noko tiso iko taikiyokino, Pitawoi Iyonowoi. Na ikokino, “Somaliya asiso na pomanowo.” 15 Yasoi; Somaliya asi mo tumokino. Tumokino mo; Kotowoi lukasokino, mulumolo luwai noko nokolalo monoi. Na utolumo ukukino, imokino, “Nani Mulu Itouniyaimo Nokota na pati.” 16 Aino utolumo ukukino. Ulai afonimaiso? Totaini mulu poiso toku lotalowoi muwoi, pa amukonokiso, toini auso. Lolaloso mulumolo luwaimai iwososo uluwakoki, Isiso Siyoliso muwokokainoni monoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota amai atiki. 17 Kotoso utolumokino mo; Pita noko tiyo nainoyo kulolalokino, komumai. Kulolikino mo; Kotoyo tani Mulu Itouniyaimo Nokota na atiki, mulumolo luwai noko nokolaloso.

18 Saimo mo noko tiyo nainoyo isikokaikoso kwaikoki mo, muwoni louwa nikoki, piyomuki, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo totini amiyo atinowo. 19 Totiso ikoki, “Mulu ifolaluwawoi mulu no mo na pamonowo, suo mo muwoniyo. Yo mani, nainoyo kulolalo monoi tiyo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota noko nokolaloso ati monoi.”

20 Ulai Pitayo imoki, “Kaloni, nani muwoniwoi kalonikoinimo. Ulai hani monoi yomu monoi, suo mo muwoni. Kotoni mulu ifolaluwawoi mulu no muwoniyo no moloi ano monoi? 21 Nono no Kotoni mi no moloi ano fasimoko monoi? Nani hani muwoi. Kotoni molo timai mulu kwaimo pakoso totoloniso. 22 Mulu palosi. Molo koiyauso na putukaimo. Siyoli Nokotaso na pimo ki, noino, “Yani mulu mo koiyau, woi.” No monoi no Kotoni imo mo futo poimo toloini. 23 Yo mo sai, nani mulu mo amuwaso saso. Molo koiyauso no moloi utukaimo monoi? No monoi no Kotoso na pimo ki.” Pitayo aino na imoki.

24 Nosai no mo; Saimo mo noko tiso na ikoki, “Siyoli Nokotaso imo polukaso unumonowo. Wonikaluso aiko uwomonoi, motiyo ni toposasokonuwo no.”

25 Nosai no mo; Pita noko tiyo Isiso Siyoli monoi imo posasoko wiyoluko uwai; ifou manokino, Yolusolimo moloso. Molomai mo imo itouniyaimo lukasikalo liyaikino, Somaliya nokonu nokonuso.

Itiyupiya nokota siyoli aino imo.

26 Nosai no mo; Noko Siyolini kumoki nokotayo Filiposo na ima konoki, imoki, “Na pauwoniyou, powoso na pamufu. Manakinimo, Kaso molo touwokoniso kiyoinimo, Yolusolimosai toloko tumo moloso, nu somiso asimai no tolono liyai no.”

27 Imoki mo; Filipo mo auwoniyouki, manoki. Manoki mo; Itiyupiya nokota siyoliso na kiya tumoki, molomai. Wiyou, noko siyoli, Kanotasini mi anotiso nokota na. Itiyupiya noko nokolaloni samukuko nukonu siyoli, tani muwoni samukuko nokota na. Yolusolimo nokonu siyolisai tumaloki, Koto molokimosai. 28 Totani asi Itiyupiya moloso tumaloki, hosoyo kutotonikalo kalo molosai. Tumaloki mo, pukoso na koko yousiki, Kotoni mulu lukasiko nokota Aisaiyayo toku no kuluki no.

29 Filipo mo Itiyupiya nokota siyoliso kiki mo; Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo na imoki, “Kalo kwamai na pamuno, na paluwaiko.” 30 Imoki mo; Filipo mo fumanoki, Itiyupiya noko siyoliyo pukosai kolaliso kwaiki, Kotoni mulu lukasiko nokota Aisaiyayo kulu pukoso. Na imoki, Filipoyo, “Imo folosai imo sai poi, nono mo.” 31 Fowaki, “Ulai moloi saino monoi, yo no? Ulai yo no noko noiyo imono monoi? A, nono no waliyo toposasoko wiyolumona yoni?” Imoki, Filipoyo, “Waliyo na.” 32 Kotoni puko imo Itiyupiya nokotayo no kolaliki no, no mo noino,

“Noko mo sipo koloni komiyai kominalomanokino, tukolo monoi. Ulai to no imowoi? Wiyo tokosuwamai sipo uo mo imowoi muwoi, noinoso na, imo pa yomukiso.
33 Nokoyo alisiyolikino, afonimaiso na uwokino. Asiso amai pa totoloso, na tukolokino, nokoyo. Ulai tani aliwoi imo no moloi lukaso monoi?”
34 Itiyupiya noko siyoli mo nonani imo kolali uwai; Filiposo na imoki, “Kotoni mulu lukasiko nokota no noi monoi kumo unuki? Tota amu monoi poimo, noko siya monoi poimo. Na pimono.”

35 Nosai no mo; Filipoyo na imoki, “Isiso monoi nali no kumo unuki.” No monoi no itouniyaimo imo lukasiyaloki. 36 Kalo molosai imo lukasalo manokino mo, iwoso na tumokino. Tumokino mo; Itiyupiya noko siyoliyo mo imoki, “Oi, na poki. Iwo mo ni toi. Nono mo waliyo poimo iwoso tuluwamononi.”

37 [Nosai no mo; Filipoyo na imoki, “Isisoso mulumolo luwai itouniyaimoni mo waliyo.” Fowaki, “Yo mo Isiso Kolaisoso waliyo na tomulumolo luwai. To mo Kotoni awitono na.”]

38 Nosai no mo; kalo alomako nokotaso imoki, Itiyupiya nokotayo, “Oi, kalo mo imai na toloku.” Tolokoki mo, noko ti mo iwoso amukonokino, Filipowoi Itiyupiya nokota siyoliwoi. Amukonokino mo; Filipoyo Itiyupiya nokota mo na uluwaki. 39 Iloso ifou amiyokino mo, Koto Siyolini Mulu Itouniyaimo Nokotayo Filiposo lolai siyaso kauki. Uwofa kiki, Itiyupiya nokota siyoliyo mo. Ulai nosai no manoki, na molokiyaloki. 40 Ulai Filipo to mo Asoto nokonuso tumoki. Ulai nosai no manaloki. Imo itouniyaimo posasokaloki, nokonu nokonuso, ainoso hani Sisaliya nokonuso tumoki.

Copyright information for `AMM