Colossians 3

Kolaisowoi yausai auwonoulu tomasimo aino imo.

Kolaiso mo Kotoyo noinomo auwoniyouki, yausai. Noinoso moi mani, mulu tonofalowoi auwonoulukinuwo. No monoi no puwoso hani hani monoi na pa mulumolokowo, Kolaiso no tiyousikaino no, Kotoni nainasai.

Asini hani hani monoi noiyo mulumolokoiwo. Puwoso hani hani monoi na pa mulumolokowo. Kolaiso kaloki, yau. Noinoso moi mani, noko yau yau komiyai, asi asi nokoni moloso utukaimokinuwo. Kotowoi si tomasimoinuwomo, kumokiso, Kolaiso komiyai. Nokoyo no ulai moloi kiyoinuwomo? Kolaisoyo noinomo tosi itouniyaimonuwo. Ta fiyamosiyakimo, noinoso moi mani, na fiyamosi tomasima tumoinuwomo. Wiyou, tani saponiwoi na fupiniyaimo sa tumoinuwomo.

Mulu tonufuwawoi si aino imo.

No monoi no mo, momaini mulu kopokoiyauso na putukaikowo. Uloliyo, mulu toliki toliki, kosoko noiyo yoiwo. Mulu koiyauso noiyo yoiwo. Ilolu molopoi i mulu noiyo yoiwo. Nokoyo nonani mulu yakimo, Koto monoi moloi molokimo monoi, ilolu monoi saso molokikoimo. Nonani molo kopokoiyau foli monoi Kotoyo mulu siyoli atolokomokaiyoimo. Toku mo ainoso na paluwaikalo manokinuwo, molo kopokoiyausoso. Ulai lolai mo namoliyo na palosokowo. Mulu noiyo atolokomaloiwo. Uo mulu noiyo atolokomo ukuwanoiwo. Noiyo kali kalimikuwanoiwo. Imo koiyau imo noiyo lukasoiwo. Molo koiyauso utukaimokinuwo, momaini mulu kopokoiyauso pa taluwainuwoso. No monoi no noiyo ifoluwaikuwanoiwo. 10 Mulu tonufuwawoi na tosinuwo. Nonani mulu tonofalo mo Kotoyo nikinuwo. Ta noinomo moi mo mulu talosoko manonuwo, talosoko manonuwo, ainoso hani Kotowoi mulu tomoso soinuwomo, to monoi saino itouniyaimoinuwomo. 11 Mulu tonufuwa noko mo folo folo muwoi, Kotoni molo timai mo tomoso nali. Siyai mo Yuto noko, siyai mo Koliko noko. No mo waliyo. Mulu tonufuwawoi si mo, folo folo muwoi, tomoso nali. Siyai mo au tuno tokosonasikokai, siyai mo tokosonasikokaiwoi muwoi. No mani, waliyo. Mulu tonufuwawoi si mo, folo folo muwoi, tomoso nali. Siyai mo noko nokonu noko. Siyai mo aku atoni noko. No mo waliyo. Mulu tonofalowoi si mo, folo folo muwoi, tomoso na. Siyai mo nokoni mi foloko mi tano manono. Siyai mo nonani mi tosamiyaikiyono. No mani, waliyo. Mulu tonufuwawoi si mo, folo folo muwoi, tomoso na. Kolaiso mo moi komasoni noko siyoli nali no. Tolo tomasikomomoko monoi na tiyo.

Mulu ukuwano aino imo.

12 Moi mo Kotoni noko nokolalo ititouni, na muwokomokaikinuwo, na tomulu ununuwo. No monoi no atiyaiso pa uwoko manowo, noko nokolaloso. Mulu na pa kolikali ukuwo, suomoso monoiso na pa fasiko manowo. Noiyo kukamokokaiyoiwo. Uo imo somaiso noiyo lukasoiwo. Imo koufaso pa iko manowo. 13 Molo siyaso na pukwaikuwanowo. Mulumolo luwai nokoyo uwokomakinuwomo, nonani foli monoi noiyo ikoiwo, imo na pa tokosokikowo. Moini Noko Siyoli mo momaini molo koiyau monoi imo mo futo. Noinoso moi mani, uo foli mo tofolo, imo na pa tokosokikowo. 14 Mulu ukuwanakinuwomo, no mo waliyo. Itouniyaima itouniyaimo na. Mulu ukuwanakinuwomo, momai amu pa uwokaikuwanoinuwoso. Mulu tomosowoi soinuwomo.

15 Mulu tomoso si monoi Kotoyo aliyonikomokinuwo. No monoi no Kolaisoyo noinomo mulu tomokiso na pa si manowo. Wafisu imo na pa imo manowo, Kotoso. 16 Kolaisoni imoso noiyo fufolikomoiwo, na pa mulumolokokaiwo. Aiyolo kuwanakinuwomo, itouniyaimoso pa aiyolokuwano manowo. Ikikuwanakinuwomo, itouniyaimoso pa ikikuwano manowo. Si na pa molosoko manowo, Kotoni siyolo kaluwai siwoi Kolaiso aino imo siwoi Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani ko siwoi. Si molosokakinuwomo, wafisu imo na pa imo manowo, Kotoso. 17 Hani hani yalakinuwomo, Isiso Siyolini amiyo na pa yo manowo. Imo lukasakinuwomo, Isiso Siyolini amiyo na pa lukaso manowo. Ta noinomo wafisu imo na pa imo manowo, Koto Apou Siyoliso.

Noko koli aino imo.

18 Nokolalo iyali, momaini nokoni imo na pa kwaiko manowo. Noko Siyoliso tomulumolo luwainuwo, no monoi no.

19 Noko iyali, momaini nokolalo monoi mulu na pa uku manowo. Uo imo noiyo ikoiwo.

20 Alalo iyali, momaini anoni apono iyalini imo na pa kwaiko itouniyaimo manowo. Noko Siyoli mo mulu mo waliyo, ainonani monoi.

21 Alaloni apitono iyali, momaini alaloso uo imo afonimaiso noiyo iko manoiwo. Uo imo saiso saiso iko manakinuwomo, mulu ami amiso no moloi si monoi, alalo no?

Mi anoti noko aino imo.

22 Mi anoti noko iyali, momaini noko sisiyolini imoso na pa kwaiko itouniyaimo manowo. Toini molo timai saso muwoi, toiyo kisosomikomo monoi, ulo ulo na pa kwaiko manowo. Mi asuwo asuwo noiyo anoiwo, mi amisoso na pa anoti manowo. Kolaiso Siyoli monoi na pa auwosiwai manowo. 23 Nokoni mi anotiyakinuwomo, mi amiso na pa ano manowo. Kolaiso Siyoliso anononi komiyai, noinoso na pa ano manowo. 24 Noko mo molo koiyauso aluwaiyakimo, molo koiyau foli uwoyoimo. Molo koiyau aluwai noko komaso mo ainoso na, tomoso nali. Momaisu mo Kolaiso Siyoliso mi pa anononiwo. Moi mo sai, suo foli monoi aniyopa poi poi si itouniyaimoinuwomo. Nokoni mi anakinuwomo, Kolaiso Siyoliso na tanononi manonuwo.

Copyright information for `AMM