Ephesians 3

Poloyo Kotoni imo lukasikalomano aino imo.

Kotoni amiyo tosi tomasikuwanokoni, koiwoi moiwoi, no monoi no yo mo Kotowoi imo tolukaso ununukuwo. Asa, Polo yo mo Isiso Kolaisoni mi tanononimoi, noko nokonu noko moiso fasikomo monoi. Tani imo posasoko wiyononikinukuwo, no monoi no kalopulo nuso kiyomonokaikino. Nonani mi monoi Kotoyo muwomonokaiki. Nakomo moi mo sai. To mo suomoso monoiso fasimonoki, na muwomonokaiki, tani imo lukasikomo monoi, noko nokonu noko moiso. Nonani imo mo toku kukalokokai no tanoki no, nonani imo mo Kotoyosu na posaso wiyomonoki, no monoi no yo mo sai. Ainonani monoi fokufaso tokumononinukuwo. Ninani imo kokakinuwomo, na pa sainowo, yo mo Kolaiso aino imo siyoli mo sai, imo no mo toku Kotoyo no wiyomonoki no, Kolaiso aino imo toku kukalokokai no tanoki no, nonani imo mo yo mo sai. Ulai sosoli, yo no? Toku toku inosai Kotoyo noko siyaiso posaso wiyotiwoi muwoi. Ulai lolaisu mo tani Mulu Itouniyaimo Nokotayo na posaso wiyomoka tumoki, Kotoni imo lukasikalomano noko koiwoi tani mulu posasoko nokowoiso. Nonani kukalokokai imo mo noino. Noko nokonu noko moi mo Yuto noko koiwoi na si tomasimomokoinuwomo. Kotoni imo itouniyaimo mo yasoi kwaikinuwo, na taluwai manonuwo. Isiso Kolaisowoi tosi tomasimo manokoni, no monoi no si itouniyaimo monoi tofou sikoni, si itouniyaimo, Kotoyo no muwomokokaiki no.

Nonani imo itouniyaimo aiyolokomo monoi na muwomonokaiki, Kotoyo mo. Tani ami mo yoso amonoki, suomoso monoiso amonoki, totani mi amiso ano itouniyaimo monoi. Kotoni noko nokolalo komaso nokoyo na tosouwaimonono, ulai asasu na muwomonokaiki, suomoso monoiso fasimonoki, totani imo itouniyaimo imo aiyolokomalo monoi, noko nokonu noko moiso. Kolaisoyo hani hani ititouni tonimokomoi. Noko no moloi saino monoi? Ulai nonani hani mo na taiyolokomalo manonukuwo, noko nokonu noko moiso. Kotoyo hani hani komaso mulumolokoki, no monoi no auwonouluki. Toku mo totani mulumaiso mulumolokokaiki, namolisai hani yalo monoi mo. Nonani mulu mo kukalimokokaiki, toku toku inosai. Ulai lolai mo muwomonokaiki, totani mulu posaso wiyoti monoi, nokoso. 10 Toku mo totani mulumaiso kukalokokai manoki, ulai lolai mo mulumolo luwai noko moiso na muwokomomokokaiki, tani sai sisiyoli posasoko wiyolukalo monoi, kumoki noko sisiyoliyo saino monoi. 11 Tokuwa tokusai Koto mo mulumolokokaiki, mulumolo luwai noko moi muwokomomokokai monoi, tani mi anononi monoi. Moloi muwokomomokokai, woi? Isiso Kolaiso, moini Siyoli Nokota, to mo moi kwalomai monoi kalo unumokoki, no monoi no Koto mo muwokomomokokaiki, totani mulu posasoko monoi. 12 Isiso Kolaisoso amiso tomulumolo luwaikoni mo, totawoi tosi tomasimo manokoni mo, moi mo Koto monoi pakoso tonimokoniso, mulu mo ami amiso. Isiso Kolaisoyo noinomo Kotowoi imo mo waliyo na tolukaso manokoni. 13 No monoi no timonukuwo, ninani haniyo yo no uwomono no, ni mo moi fasikomo monoi na. No monoi no noiyo ulosukomoiwo, mulu ami amiso na pa siwo. Moi fasikomo monoi na tiyo. Na pa molokiwo.

Kotowoi imo lukaso aino imo, Ifiso nokoyo Kolaisoni mulu uku mulu saino monoi.

14 Kotoni amiyo tosi tomasikuwanokoni, koiwoi moiwoi, no monoi no yo mo alokomu na tolosiyaiko unu. Apou Siyoliso na timo ununukuwo. 15 Mulumolo luwai noko moini Apou Siyoli na, no monoi no Kotoni noko koli tokolalimoko manono, kumokimai si nokowoi asimai si nokowoi moiso monoi. 16 Wiyouwa wiyou, to mo ami siyoli mo yapoli nali, no monoi no imo tolukaso ununukuwo, moi fasikomo monoi. Ya tiyomu, totani Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo mulu mo ami ami si manoinuwomo. 17 No monoi no Kolaisoyo moiwoi si tomasikomoinuwomo, totaso mulumolo luwaiyakinuwomo.

Yo mo Kotowoi imo tolukaso ununukuwo, moiyo Kolaisoni mulu siyoli saino monoi. To mo mulu na tununuwo. Sainakinuwomo, ami amiso soinuwomo, a komiyai, totiyo asiwoiso no tamukiyokonalo no.
18 No monoi no mulu ami amiso soinuwomo. Kolaisoyo moi mulu unu monoi sainoinuwomo. To mo Kotoni noko nokolalo monoi mulu mo siyoli. Ulai koufa? Koufa muwoi. Soliyaki na. Aluwaso nuwakinuwomo, ta mulu na unoinuwomo. Puwoso mani, nuwakinuwomo, mulu na unoinuwomo. Woiso mani, mulu na tununuwo. Kotoni noko nokolalo komasoyo sainowumo, Kolaisoyo mulu uku monoi. 19 Motu na, Kolaiso mo noko nokolalo mulu mo siyoli. Moiyo saino monoi ya tutolumo ununukuwo, Kotoso. Ulai moloi saino itouniyaimo monoi, nokoyo no? Tani mulu mo soliyaki siyoli. Moi mani, Kotoni mulu uwoyakinuwomo, no mo waliyo, tani muluwoi saso soinuwomo.

20 Kotoni amiyo tuwokomomoko itouniyaimalomoi, moini mulu poiso. Kotowoi imo lukasomai moi mo koufa hani monoi tutolumo manokoni. Kotoni amiyosu mo siyoliso tofasimokomoi. Ulai koufa? Soliyaki nali, tani ami mo. 21 No monoi no Kotoni siyoloso niya tokaluwaiyaloukoni. Isiso Kolaisoso mulumolo luwai noko, no tosi tomasimokoni no, moi mo Kotoni siyoloso niya tokaluwaiyaloukoni. Moini alisaimi iyali mani, noinoso na, aniyopa loloi loloi. Motu nali no.

Copyright information for `AMM