Ephesians 4

Si tomasikuwano aino imo.

No monoi no mo, na tikikomonukuwo. Siyoli Nokotani mi ano foli monoi kalopulo nuso tiyousi mo, yo mo na tikikomonukuwo. Kotoyo aliyonikomokinuwo, molo itouniyaimoso aluwai monoi, no monoi no na pa aluwaiwo. Noiyo kukamokokaiyoiwo. Wosu woso imo koufaso na pa ikuwanowo. Uo imo mo somaiso noiyo lukasoiwo. Mulu na pa ukuwanowo. Molo siyaso na pa kwaikuwano manowo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo moi mo mulu tomoso tosikoni. Noiyo kiyoluwaikuwanoiwo. Na pa asisikuwano manowo. Tokunalikuwano kainuwo, no monoi no. Kolaisoso mulumolo luwai noko moi, moi komaso mo mulu tomoso na tosikoni. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mani, tomoso na, moini mulumai totolokaino. Kotoyo toku aliyonikomomokoki, sinono itouniyaimo monoi na. No monoi no tofou sikoni, tomoso na. Moini Siyoli Nokota mo siyaso, Isiso Kolaiso saso. Toso mulumolo luwai mulu mo moi mo tomoso. Nokoyo iwoso uluwakomomoko mani, tomoso na. Moini Kota Koto mo siyaso, moi komasoni Apou Siyoli na. Moi komaso mo tani nasu wosuwoimai tosi manokoni, na tosamukukomomokomoi. Moini mulu poiso totolalomoi. Totani muluyoso mi tanononi manokoni

Kolaiso mo tani ami mo fofamoso na wau nimokoki, siyasonuso, moiyo hani hani mi fofamoso ano liyai monoi. Ainoso nali, Kolaiso mo suomoso monoiso na nimokaloki. Ainonani monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Puwoso amiyoki mo, noko na koliyo yoki, toku no souwaikoki no. Tani ami mo totani noko nokolaloso fofamoso na wau nikoki.”
Nonani imo “puwoso amiyoki”, nonani imo folosai no moloi woi? Ya tiyomu, imo folosai mo noino. Toku mo asiso amukonoki. 10 Asi amukono nokota no mo, to mo kumokiso ifou amiyo nokota nali. Puwo puwoso na amiyaloki. Kumoki asi asi komasoso na tosamukukomoi. 11 Totasu mo na muwokomomoko kaiyaloki. Noko siyai mo Kotoni imo lukasikalomano monoi muwokokaiki. Siyai mo Kotoni mulu posasoko monoi muwokokaiki. Siyai mo Kolaiso aino imo itouniyaimo lukasikalo monoi muwokokaiki. Siyai mo mulumolo luwai nokoso samukuko monoi muwokokaiki, Kotoni imo aiyoloko monoi. 12 Kolaiso mo ainoso na muwokomomokokaiki, Kotoni noko nokolalo momai amuso fasikuwano monoi, tani mi ano itouniyaimo monoi. No monoi no amikomomoko taikiyoimo, Kolaisoni au komiyai, amiwoi na si monoi. 13 Amikomomoko taikiyo manoimo, ainoso hani toso mulumolo luwai monoi si tomasikuwano monoi, Kotoni awitono monoi saino monoi si tomasikuwano monoi, mulu mo iwoi. Nomai no Kolaiso komiyai si monoi, ititouniya ititouni na.

14 Nomai no mo muluwoi na si monoi. Alalo lolofa komiyai pa si monoiso. Kolaiso komiyai sakikonimo, ifoluwaikomomokalo nokoni imo pakoso kwaikalo monoiso. Totaini mulu kopokoiyauyo tomulumolokalo manono, ainimoko ifoluwaimokalo monoi tiyono. Kolaiso komiyai sakikonimo, moini mulu mo mokau komiyai pa fufoimuwano liyaiyoiso, imonuyo kokomai mo. Mulu ami amiso na si monoi. 15 Noko nokolaloso mulu ukakikonimo, imo motu lukasikalo monoi, topoko imowoi muwoi. No monoi no muluwoi na si monoi, Kolaiso komiyai. Tani nasu wosuwoimai na si monoi. To mo moini komu komiyai, na tosamukukomomokomoi. 16 Moi mo tani au komiyai. Na tofasimokomoi, mi fofamoso ano liyai monoi. Nasu, tani naino fona komiyai, moi mo. Miwoi loloniwoiyo totolipaliluko manono, nokoni au amimo monoi. Noinoso suo suo tofasikuwano si liyaikoni, suo suo momai amu mulu tukuwano manokoni, Kolaisoni au amimo monoi.

Molo tonofalo aluwai monoi aino imo.

17 No monoi no mo, na timonukuwo. Yo mo Siyoli Nokotawoi totolo tomasimo, no monoi no na tososaikomonukuwo. Mulumolo luwai somiso noko komiyai noiyo liyaiyoiwo. Toi mo muluwoi muwoi, afonimaiso tiyalo manono. 18 Toini mulu mo folosumono kolokokai. Mulumoloko mulu mo uwofa. Mulu mo wapu wapu, ulai hani no saiwoi? Mulu tonofalo monoi mo sai muwoi, Kotoyo no nimokoki no. 19 Ulai auwosikowoi? Auwosikowoi muwoi, mulu uku mulu kopokoiyausoso tiyo manono. Wiyouwa wiyou, mulu mo tauwonoulumoi, mulu toliki toliki saso.

20 Toini mulu kopokoiyauso noiyo aluwaikoiwo. Kolaiso monoi aino imo aiyolokomokinukuwo mo, toini imo koiyau pa aiyolo komokinukuwoso. 21 Kolaisoni imo mo yasoi na kwaikinuwo, koiyo no aiyolokomokinukuwo no. Isiso monoi aino imo itouniyaimo saso aiyolokomokinukuwo, motu imo na. 22 Nonani imo mo noino. Tokumi muluso noiyo aluwaikoiwo. Hani hani mulu tiyalonuwo. Kopokoiyau na, na tuwokaikomo manonuwo. 23 Mulu tonofaloso na pa aluwaiko manowo, Kotoyo no nikinuwo no, to komiyai si monoi. Nonani mulu tonofaloso aluwaikakinuwomo, molo itouniyaimoso na aluwaiyoinuwomo, itouniyaima itouniyaimoso. Ainososu toku na aiyolokomokinukuwo.

25 No monoi no mo, momai amu noiyo ifoluwaikuwanoiwo. Ulai afonimaiso? Kolaisoni nasu wosuwoimai tosi tomasikuwanokoni. Motu imososu na pa lukasikuwano manowo. 26 Mulu atolokomakinuwomo, atiyaiso, wonikaluso molo koiyauso aiko aluwaiyoinuwo. Mulu atolokomomai ulo amukonakimo, no mo kwaimo muwoi. Ulo amai tolomai mulu fulomumo taikiyo mo waliyo. 27 Wonikaluso Sokolo Nokota Waiyo aiko ifoluwaikoma tumoinuwo. 28 Polamoko nokota no ulai ti monoi no hani monoi polamoko monoi? Wiyou, lolai mo mi na anumo. Mi siyoli mo totani nainoyosu na ano itouniyaimo manumo. Koloni iloluwoi tolakimo, sofuwako nokoso na niko manumo.

29 Imo kopokoiyau imo noiyo lukasaloiwo. Imo ititouni imososu na pa lukasowo, noko fasiko monoi. No monoi no sofuwako nokoni muluso na amikoinuwomo. 30 Ulai molo koiyauso aluwaiyakinuwomo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo pa molokimoinuwoso, mulu mo yau. Noiyo uwokaiyoiwo. Kotoyo totani Mulu Itouniyaimo Nokota moiso yasoi anonikinuwo, muwokomokaikinuwo. No monoi no moi mo sai, Kotoyo ifou kolisoinuwomo. 31 Tokumi moloso na putukaimowo. Amuwaso noiyo soiwo. Mulu noiyo atolokomaloiwo. Uo imo noiyo ikuwanoiwo. Noiyo kali kalimikuwanoiwo. Noko monoi uo mulu noiyo atolokomo ukaloiwo. 32 Na pa fasikuwano manowo, moini mulu mo iwoso na suomo. Kolaisowoi tosi tomasimonuwo, no monoi no Koto mo momaini molo koiyau monoi imo mo futo. Noinoso moi mani, uo foli mo tofolo, imo mo futo na pa popomuwakuwanowo.

Copyright information for `AMM