Ephesians 5

Saponi moloso aluwai aino imo.

Koto mo mulu tunu manonuwo. Tani alalo na, moi mo. No monoi no mo totayo ni tiyomoi no, moi mani, totani molososu na pa aluwai manowo. Mulu ukuwano molo saso na pa aluwaiyalowo, Kolaisoyo moi mulu no unumokoki no, noinoso na. Kolaisoyo moi kwalomai monoi kalo unumokoki mo, no mo koloni komiyai toku nokoyo taso no putunoni manokino no, Kotoyo moloki monoi woti itouniyaimo masoki monoi.

Moi mo Kotoni noko nokolalo ititouni na, no monoi no noiyo uloliyokomoiwo. Mulu toliki toliki mulu noiyo yoiwo. Ilolu molopoi i mulu noiyo ukoiwo. Yo somiso mo, nokoyo no moloi kali kalimikomo monoi? Imo koiyauso noiyo lukasoiwo. Afonimaiso imo noiyo lukasaloiwo. Noiyo lasimikuwanoiwo. Moi mo Kotoni noko nokolalo, noiyo fufolikomoiwo. Wafisu imo mo waliyo, na pa imo manowo. Moi mo sai, uloliyo nokowoi mulu toliki toliki nokowoi ilolu molopoi mulu yo nokowoi, toi no Kotoni auso no moloi ti monoi? Kolaisoyo pa samukuko manoiso. Ilolu molopoi i mulu nokota no Koto monoi no moloi molokimo monoi? Ilolu monoiso na tomolokikomoi.

Atiyaiso, nokoyo ainikomo ifoluwaikoma tumakinomo, noiyo kwaikoiwo. Wonikaluso Kotoyo uo mulu siyoli atolokomo unoinuwomo, imo kulali foli monoi. No monoi no ifoluwaikalomano nokowoi noiyo si tomasikoiwo. Toku mo folosu koiyaumai sikinuwo. Lolaisu mo Siyoli Nokotani saponimai na tosinuwo. Saponimai liyai noko moi mo, no monoi nosu na pa liyaiwo. Saponi moloso aluwaiyakinuwomo, moini mulu mo ititouni saso. Molo itouniyaimoso aluwaiyoinuwomo. Motu imo saso lukasiko manoinuwomo. 10 Na pa mulumoloko kiwo. Siyoli Nokota no hani molo monoi no tomoloki? Nonani moloso na pa aluwai manowo.

11 Folosu molo koiyau nokowoi noiyo si tomasikoiwo. Toi mo afonimaiso yo liyai saso noko na. Noko nokolaloso na pa posasoko wiyotiwo, nonani molo mo kwaimo muwoi. 12 Hani hani molo kopokoiyauso taluwaiyalo manono, wosu wososo. No tiyo manono no, ulai yo no moiso no moloi posasoko wiyononi monoi? Na tauwosimomono. 13 Posasokakinuwomo, molo koiyau monoi sainoinomo, kwaimo muwoi, koiyau. Poi utukaimoino, saponi molososo poi aluwaiyoino. 14 No monoi no Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Pauwoniyou, ulololi mo koma na. Kalo moloso no taluwaini no, na putukaimo. Utukaimakinimo, Kolaisoyo saponi molo itouniyaimoso wiyononinoinimo.”
15 No monoi no moi mo atiyaiso, momaini liyai monoi mo. Sai somiso noko komiyai noiyo liyaiyoiwo. Mulu iwoi noko komiyai na pa liyaiwo. 16 Lolaimai mo hani hani uo mo yapoli, no monoi no imo saso noiyo lukasaloiwo. 17 Mulu somiso noiyo soiwo. Siyoli Nokotani mulusoso na pa saino siwo.

18 Molo wamo ito iwo mo siyoliso noiyo sikoiwo. Sikakinuwomo, mulu kopokoiyausoso yoinuwomo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo amikomo mo waliyo. Mulu ami amiso soinuwomo. 19 Isiso Kolaisoso mulumolo luwai noko nokolalowoi ukouniyaikakinuwomo, si na pa molosoko manowo. Kotoni siyolo kaluwai siwoi Kolaiso aino imo siwoi Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani ko siwoi na pa molosokalo manowo. Noko Siyoli monoi na pa molokimalo manowo, si na pa anosuwoluwai manowo. 20 Wafisu imo na pa imo manowo, komaso hani hani monoi mo. Ulo ulo amoloki amoloki wafisu imo na pa imo manowo, Koto Apou Siyoliso. Moini Isiso Kolaiso Siyoliso tomulumolo luwainuwo, no monoi no.

Noko ti noniki aino imo.

21 Kolaiso monoi tauwosiwainuwo, no monoi no momai amu imo na pa kwaikuwanowo.

22 Nokolalo iyali, momaini nokoni imo na pa kwaiko manowo. Siyoli Nokotani imo no tukwaimo manonuwo no, noinoso na pa kwaiko manowo. 23 Ulai afonimaiso? Kolaiso mo mulumolo luwai noko nokolalo moini komu komiyai na tosamukumokomoi. Moi mo tani au komiyai, tani nasu wosuwoimai tosikoni. Ta noinomo tosamiyaikiyokoni. Noinoso na, noko mo nonini komu komiyai, na tosamukusomoi. 24 Mulumolo luwai noko nokolalo moiyo Kolaisoni imo tukwaimo manokoni. Noinoso nali, nokolalo mani, totaini nokoni imoso na kwaikalo manowumo.

25 Kolaisoyo mulumolo luwai noko nokolalo moi monoi tomulu unumokomoi. Moi kwalomai monoi kalo unumokoki. Noinoso nali no, noko iyali moi mani, momaini nokolalo monoi mulu na pa uku manowo.

26 Nasu, Kolaiso mo kalo unumokoki. Nonani imoso kwaikikoni mo, ta noinomo iwo loukokikoni. Mulu mo wofu wofu. Motu na, kalo unumokoki mo, na muwomokokaiki, Kotoni noko nokolalo ititouni si monoi. 27 Tani molo timai na sa tumo monoi, mulu kamo kamowoi. Kalo unumokoki mo, mulu kopokoiyauso saloso uwomokoki. Mulu toliki toliki mo uwofa, wapu wapuwoi muwoi, Kotoni noko nokolalo ititouni na. Hani yo foli monoi no moloi imoko monoi? Tani molo timai na sa tumo monoi, mulu kamo kamowoi.

28 Kolaisoyo no yo unumokoki no, noinososo nali no, noko iyali mani, totaini nokolalo na mulu uku manowumo. Noko noniki timo au mo tomoso na. No monoi no noko mo tani noni mulu usakimo, tota amu monoi mani, mulu unoimo. 29 Kolaisoyo mulumolo luwai noko moiso tosamukumokomoi. Moi mo tani au komiyai, no monoi no. Noinoso nali noko mani, tota amu monoi uo mulu no moloi yo unu monoi? Tota amu uo mulu pa tiyo unumoiso. Koloni na tonomoi, au amimo monoi, tota amu na tosamukumoi. Moi mo sai. Noinoso momaini nokolalo na pa samukuko itouniyaimo manowo. 30 Ulai afonimaiso? Kolaisoyo tosamukumokomoi. Moi mo tani naino fona komiyai, tani au komiyai nali no. 31 Kotoni puko imoyo noino tiyomuko,

“No monoi no mo, sauwo nokota mo atino apitono noko tiso utukaikumo, kwamitonoso na kunaliyaisa tumumo. Toti mo au mo tomoso na, mulu mani, tomoso na totolono.”
32 Nonani imo mo kukalimokokai, muluso mo yapoli nali. Ya tiyomu imo folosai mo noino. Nokowoi noniwoi no tokunaliyai kuwanono no, noinoso moi mani, Kolaisoso mulumolo luwai noko nokolalo moi mo towoi na tosi tomasimokoni. 33 Ulai nokolalo koliko noko moi monoi mani, momaini nokolalo na pako mulu uku manowo. Noko tota amu no tomulu unu no, noinoso na pa mulu uku manowo, momaini nokolaloso. Nokolalosu mo nokitono iyali monoi na auwosiwaiko manowumo.

Copyright information for `AMM