Galatians 2

Polo mo Kotoni imo lukasikalomano noko iyaliwoi tolo tomasiko aino imo.

Nosai no mo; aisamu aisamu 14 mo uwai; Yolusolimo nokonuso ti monoi manoki. Panopaso koti mo manokinoki. Taituso mani, aluwaimokoki. Yo mo afonimaiso manowoi muwoi, Kotoni muluyosu na manoki, na posaso wiyomonoki, mano monoi. Nokotalo iyaliwoi imo lukasanoki, mulumolo luwai noko samukuko noko iyaliwoi. Imo itouniyaimo, ya noko nokonu nokoso no posasoko wiyotiki no, nonani imo na wiyotiyanoki. Totaiwoisu imo lukasoki, noko siyaiwoi muwoi. Yo poiniyaikomomonoki, yani mi poi alukimomonoino, mi mo afonimaiso poi ano manoki.

Ulai waliyosu. Taituso mani, Koliko nokota no aluwaimonoki no, to monoi mani, nokotalo iyaliyo iyamoki, “Tofolo, au tuno tokosiyaimo somiso tolo mo waliyo.” Au tuno tokosonasiko imo mo noino fiyamosiki. Ifoluwaimoko nokoyo wosu wososo sa tumo liyaiki, asuwo Isiso Kolaisoso mulumolo luwai nokowo. Wosu woso pokukali yoluwaikomomoko manokino. Koi mo Musini ami imoso aluwaiwoi muwoi, na samiyaikiyo sikinoki, no monoi no. Na painimoko manokino, aluwai monoi mo, piyamoki, Isiso Kolaisoso mulumolo luwai noko mani, na aluwaiwumo. Wiyou, kalopulo komiyai, na pototamiyoluwaimoko manokino. Ulai imo no kwaikokinoki? Na kulali manokinoki. Kolaiso monoi aino imo itouniyaimo no hani monoi pokolimoko monoi? Moiyo imo motu saino monoi na kulali manokinoki, totaini topoko imo mo.

Nokotalo iyali, mulumolo luwai noko samukuko noko, ulai toi no imowoi? Na iyamoki, “No toposasoko manoni no, waliyosu, koi mo imowoi muwoi.” Aino iyamoki, noko sisiyoli mo. Sisiyoli, o, ulai yo no sai? Kotoyo fofamoso kimokowoi muwoi, totani molo timai mo tomoso na, noko komaso noko moi mo. Ulai na sainokino, yani mi mo au tuno tokosonasiko somiso nokoso posasoko wiyoti monoi, imo itouniyaimo mo. Kotoyo na muwomonokaiki. Pita mo Kotoyo muwokaiki, Yuto nokoso imo itouniyaimo posasoko wiyoti monoi. Noinoso na, yo mani, noko nokonu nokoso posasoko wiyoti monoi na. Pita mo Kotoni amiyo imo lukasikalo manoki, au tuno tokosonasiko nokoso. Yo mani, nonani amiyosu na lukasikaloki, noko nokonu nokoso. Nokotalo iyali no mo, mulumolo luwai noko samukuko noko iyali, Yamisowoi Pitawoi Iyonowoi, toi mo hamimonokino, iyamoki, “Kotoyo na tofasi manoni.” Aino iyamoki, Panopaso kotiso asisimokokino, hamimokokino. Na imokokaiki, “Noko nokonu nokoso pa posasoko wiyolukalowo. Koi mo Yuto nokoso posasoko wiyolukoikimo.” 10 Siya monoisu imokokino, hani hani somiso noko monoi fasiko monoi. No mo waliyo, yo mo mulu siyoliso na tiyo.

Pitaso alukimo aino imo.

11 Nosai no mo; Pita Anotiyoko nokonuso tumoki mo, yo mo totani molo timai na imoki, “Ni tiyoni no, no mo kwaimo muwoi, koiyau na.” 12 Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi, Pita mo lolaloso tumoki mo, noko nokonu nokowoi pono fasiko manoki.

Nosai no mo; Yuto nokoyo tiki. Yamisoni ausai tiki. Ulai Pita mo kokolomoki, yomuki, “Yo mo au imo tokulali. Noko nokonu nokowoi tono fasiko. Uo imo poi imonoino, au tuno tokosonasiko nokoyo.” Aino yomuki, na kokolomoki, noko nokonu nokoso utukaikaloki.

13 Yuto noko komaso nokoyo tomososo yalokino. Topoko imoso aluwaikino. Wiyouwa wiyou, Panopaso mani, na aluwaikoki, topoko imo na kwaiki. 14 Motu imo itouniyaimoso pa aluwaikinoso.

Nosai no mo; yo mo Pitaso na imoki, “Nono mo Yuto nokota.” Siyokutono iyali komaso nokoni molo timai na imoki, “Nono mo Yuto nokota, ulai Yuto nokoni moloso pa taluwainiso. Noko nokonu nokoni moloso na taluwaini. Ulai noko nokonu nokoso no hani monoi totamiyoluwaikoni, Yuto nokoni moloso aluwai monoi no?”

Isisoso mulumolo luwai monoi mulu ititouni si aino imo.

15 Moi mo noko nokonu noko kopokoiyau muwoi, Yuta Yuto noko nali. 16 Moi mo sai, Musini ami imoyo no mulu no moloi ititounikomomokokai monoi? Noko mo Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiyakimo, Koto mo molo koiyau monoi imo mo futo.

Musini imoso aluwai mo, imo mo futo muwoi, amai. No monoi no moi mani, nonani imoso pa totanomokoniso, Isiso Kolaiso saso na tomulumolo luwaikoni. Mulu ititounikomomokokai monoi tiyokoni, no monoi no Kolaisoso tomulumolo luwaikoni.
17 Kolaisoyo mulu ititounikomomokokai monoi tiyokoni. Ulai molo koiyauso aluwaiyakikonimo, no monoi no no moloi? Kolaiso mo waliyo poi yomoi. Wiyouwa wiyou, waliyo pa yomoiso.

18 Musini ami imoso aluwai monoi, ulai yo no mulu itouniyaimomonokai? Yo mo nonani imo yasoi na kulaliki. Ulai ti monoi pukwai mo, ima imoso pokulali. 19 Yo mo Musini imo mo sai, no monoi no yo mo sai, yo mo aluwai monoi sosoli. Mulu no moloi itouniyaimomonokai monoi? Kotososo aluwai mo waliyo. 20 Kolaiso mo a mokimai ukou ukou nikomokino mo, mulu koiyau na afoliwaimonoki. Yo mo yani mulu koiyauso pa taluwaiso, Kolaisoni muluso na taluwaimoi. Asimai totolo, ulai Kotoni awitonoso tomulumolo luwai, mulu unumono nokotaso. Asa kwalomai monoi kaloki, na tomulumolo luwai, yo mo. 21 Kotoyo suomoso monoiso tofasimono, namoliyo moloi alosimo monoi? Musini ami imoso aluwai monoi, mulu no moloi itouniyaimomonokai monoi? Musini imoso aluwai monoi Kotoyo imo futo piyomu mo, Kolaiso mo afonimaiso pokalo.

Copyright information for `AMM