Galatians 3

Imo futo aino imo.

Kaloisiya noko, yani imo na pukwaimonowo. Ulai moi no muluwoi? Mulumoloko mulu no noiyo uwokaikomokinuwo? Yo mo moini molo timaiso ima imo na lukasiyoluwaiya tumokinukuwo, Isiso Kolaiso tukolo monoi aino imo, a mokimai ukou ukou nikomokino mo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota no moloi anokinuwo? Musini ami imoso aluwaisai, o, yani imoso waliyo mulumolokosai. Yo mo ninani imo saso na tutolukomonukuwo. Na piyamowo. Ulai moi no muluwoi? Lolalosomai mo Kotoso aluwaikinuwo, totani Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo. Lolai no moloi? A, momaini amiyo louwa taluwainuwo? No uwokinuwo mo, afonimaiso poi uwokomokinuwo. Motu poimo. Kotoyo tani Mulu Itouniyaimo Nokota moiso moloi anonikinuwo? Mulu ifolaluwawoi mi no momaini molo timai no moloi tanomoi? Musini ami imoso aluwaisai, o, yani imoso kwaisai.

Apolofamo monoi na pomulumolokowo. Kotoni puko imoyo tiyomuko unu, noino,

“Kotoso waliyo na mulumolo luwaiki. Koto mo nonani muluso kwaiki mo, na yomu unuki, “Yo mo imo mo futo. Tani mulu na titouniyaimokai.”
No monoi no na posainowo, Kotoso mulumolo luwai noko mo Apolofamoni alisai nali. Kotoni puko imoyo namolisai fiyamosoko monoi na yomukoki, noko nokonu nokoni mulu ititounikai monoi. No monoi no Koto mo imo itouniyaimo posasoko wiyononiki, Apolofamoso, noino,

“Na noinomo asi asi komaso noko nokolalo yo mo na fasikoimo.”
No monoi no mo, noko mo mulumolo luwaiyakinomo, Koto mo na fasikoimo, mulumolo luwai nokota Apolofamoso no fasiki no, noinoso na.

10 Kotoni puko imoyo tiyomuko,

“Noko mo Musini ami imo komaso aluwai itouniyaimo mano somiso mo, na uwokaiyoimo.”
Aino tiyomuko. Ulai moloi aluwai itouniyaimo monoi, noko no? Musini imoso aluwai nokota mo yomakimo, Koto mo imo mo futowo, na uwokaiyoimo. Ulai afonimaiso? Aluwai itouniyaimo mo sosoli.
11 No monoi no posainowo, Musini imoso aluwai mo, Kotoni molo timai mo futo muwoi, amai. Kotoni puko imoyo na tiyomuko, noino,

“Noko nokolalo, mulu no ititounikaiki no, toi mo na tomulumolo luwai manono, no monoi no aniyopa poi poi si itouniyaimo manoimo.”
12 Isiso Kolaisoso mulumolo luwai molo mo siya. Musini ami imoso aluwai mo siya. Fofamo. Musini imoyo tiyomuko, noino,

“Noko mo ami imoso aluwaiyalo manakimo, na yousi itouniyaimoimo.”
Aino tiyomuko.
13 Ulai moloi aluwai monoi? Musini ami imoso louwa aluwai mo, na uwokai. Ulai Kolaiso mo ifou kolisomoka konoki, afonimaiso muwoi, moi kwalomai monoi, na uwokaikino, nokoyo. Ainonani monoi tiyomuko, Kotoni puko imoyo, noino,

“Noko mo a mokiso akaiya yono mo, na uwokai.”
Kotoni puko imoyo aino na tiyomuko.
14 No monoi no mo Kolaiso mo amukonoki, noko nokonu nokoso moiyo fasiko monoi, Apolofamoso toku no imokaiki no. Isiso Kolaisowoi si tomasimo monoi, no monoi no. Mulumolo luwaiyakikonimo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota amokoimo, toku no yomukaiki no.

Apolofamoso imokai imowoi Musini ami imowoi, nonani imo ti monoi aino imo.

15 Woli iyali, moini molo mo noino. Noko tiyo imo tolukasokaino mo, tauwolo ukuwanono mo, nonani imo no moloi kulali monoi? Kotoni imo mo noinoso na, moloi kulali monoi? 16 Koto mo Apolofamoso pimokaimosiki. Totani alisaitonoso mani, imokaiki. Puko imoyo pa tiyomukoso, alisaitono iyaliso iko monoi. Noko pounuso muwoi, siyasoso. No monoi no tiyomuko, totani alisaitono imokaiki, noko siyasoso. Kolaiso monoi nali no tiyomuko.

17 Imo ni timonukuwo mo, imo folosai mo noino. Toku mo Koto mo Apolofamoso imokaiki, na auwolo unukaiki. Nosai no mo; makolomaisai, aisamu aisamu mo uwai, 430 aisamu mo uwai; nosai no mo imo ami posasoko wiyolumoki, Musiso. Ulai namolisai imoyo no totawoi imoso no moloi alukimo monoi? Amai na toi. 18 Noko mo Musini ami imoso aluwai mo, pa yousi itouniyaimoso. Apolofamoso imokaiki, yousi itouniyaimo monoi. Fasimoko nokota Koto mo Apolofamoso imokaiki, yousi itouniyaimo monoi. No monoi no mo moi mani, na si itouniyaimo monoi, totani imoyo mo.

19 Imo no mo, Musiso no posasoko wiyolumoki no, ulai moloi monoi posasokoki? Molo koiyau wiyoti monoi nali, imo kulali noko nokolaloso. Wiyotiyalo wiyotiyalo wiyotiyalo ainoso Apolofamoni alisaitono na amukonoki, Kotoyo toku no imokaiki no. Ami imo no mo, Musiso no akononiki no, no mo Koto mo tani kumoki nokoso iko taikiyoki, Musiso akononi monoi. Nosai no mo nonani mulumai tolokaino nokota mo noko nokolaloso posasoko wiyolukaloki, Kotowoi noko nokolalowoi wolimikuwano si monoi. 20 Ulai Apolofamoso imokaimai Koto totayosu mo Apolofamoso imo na lukaso nikaiki. Noko siyayo mulumai tolokainowoi muwoi. Toti mo imo lukasikuwanokino.

Musini imoyo Kolaiso wiyomoko aino imo.

21 No monoi no no moloi? Musini imo amiyo toku imoso poi talukimo, Kotoyo Apolofamoso no imokaiki no. Wiyouwa wiyou, pa talukimomoiso. Mulu ititouniwoi si imo Musiso poposasoko wiyononi mo, Koto mo piyomu, molo koiyau monoi imo mo futowo. 22 Kotoni puko imoyo tiyomuko, “Noko no molo itouniyaimoso no moloi aluwai monoi? Asi asi noko komaso noko mo molo koiyauso na taluwai manono.” Ulai Apolofamoso imokaiki, mulumolo luwai foli monoi. No monoi no Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiyakikonimo, na si itouniyaimo monoi. 23 Kolaiso tumo somisomai, moi mo kalopulo noko komiyai, Musini ami imo wosuwoimai sikikoni. Ulai moloi aluwai itouniyaimo monoi? Kalopulo nuso komiyai si manokinoki, ainoso Kolaiso fiyamosiya konoki, lolaloso mulumolo luwaikikoni. 24 No monoi no mo Musini ami imo wosuwoimai posikikoni, Kolaisoso wiyomoko monoi. No monoi no mulumolo luwaiyakikonimo, Koto mo imo mo futo, mulu ititounikaimokoimo. 25 Lolai mo Musini imo wosuwoimai pa tosikoniso. Kolaiso mo yasoi amukonoki, totaso na tomulumolo luwaikoni.

Kotoni alalo aino imo.

26 Moi komaso mo Kotoni alalo. Ulai afonimaiso? Isiso Kolaisoso tomulumolo luwainuwo. 27 Iwoso uluwakomokinuwo mo, nomai no mo Kolaisoso muwokomokinuwo, totawoi si monoi na topuwotolo sinuwo. 28 Isiso Kolaisowoi tosi tomasimonuwo mo, na tosi tomasikuwanonuwo. Yuto nokowoi Koliko nokowoi tosi tomasikuwanono. Nokoni mi foloko mi ano nokowoi nonani mi samiyaikiyo nokowoi tosi tomasikuwanono. Nokowoi nokolalowoi tosi tomasikuwanono. 29 Moi mo Kolaisoni noko nokolalo mo, moi mo Apolofamoni alisai nali no. Kotoni aumaiso na si itouniyaimoinuwomo. Apolofamoso no imokaiki no, noinoso na soinuwomo.

Copyright information for `AMM