Galatians 4

Imo siya mo amai, Kotoni alalo monoi aino imo.

Siyokawi imo na timonukuwo. Alu mo apitono kwalomai monoi na toloimo. Siyolimaiso apitononi asi utai anoimo. Alumai mo mi anononi nokota komiyai. Nouwotono iyalini nasu wosuwoimai na totolo, ainoso hani asi utai tano, apitonoyo toku no yomu unukaiki no.

Moi mani, noinoso na. Isiso Kolaisoso mulumolo luwai somisomai, moi mo nonani alu komiyai. Apouni mulu mo moi mo sai muwoi, asini moloso paluwai manokikoni. Ulai Koto mo mulu yoki mo, totani awitono na imo taikiyoki. Alufa na, noniya noniyo kiki, Yuto nukonuyo. Musini ami imo wosuwoimai simai na kiki. Na imo taikiyoki, Musini imo wosuwoimai si noko ifou koliso monoi. No mo afonimaiso muwoi, suo mo awitono kalo ukuki. No monoi no mo, moi mani, ifou na kolisomokoki, alalo imo kolalimoko monoi. Moi mo Kotoni alalo nali, no monoi no awitononi Mulu Itouniyaimo Nokotaso imo taikiyoki, moini mulu poiso lotalo monoi. Na totolokaino, ta noinomo tiyamokoni, “Apou, yani Apou.” Moi mo mi anononi noko saso muwoi. Moi mo Kotoni alalo nali no. No monoi no Kotoni aumai na si itouniyaimoinuwomo.

Kaloisiya noko monoi mulu kalo uku aino imo.

Toku, Koto monoi sai somisomai, nomai no mo asuwo asuwo koto iyaliso paluwaiko manokinuwo. Ulai lolai mo moi mo sai, o, Kotoyo moi monoi mo sai. Ulai hani monoi ifou talosikalonuwo? Ulai toi no ami amiwoi? Afonimai hani hani nali no. Asini moloso aluwai monoi no hani monoi tiyonuwo? 10 Ulo, amu, hani hani popo tomuwokokaimosinuwo, tiyamonuwo, ainoso Koto mo imo mo futowo. 11 Yo mo topoiniyaikomomono, mi afonimaiso poi anononikinukuwo.

12 Woli iyali, yo mo tikikomo itouniyaimonukuwo, yo komiyai na pa siwo. Toku yo mani, moi komiyai toloki. Musini ami imo monoi samiyaikiyo monoi timonukuwo. Woli iyali, toku moi mo pa uwomonokinuwoso. 13 Moi mo sai, moini au mo totawoi tumomai yo mo aiwoi na, no monoi no tumoki. Tolomai imo itouniyaimo na posasoko wiyononikinukuwo. 14 Ulai aimai kiya tumokinukuwo mo, moi mo pa alisiyolimonokinuwoso, namoliyo pa alosimomonokinuwoso. Na imonokinuwo, “Waliyo na potumo.” Yo no molokimomonokinuwo no, ainoso Kotoni kumoki nokota mani, na pomolokimonuwo. Yo no molokimomonokinuwo no, ainoso Isiso Kolaiso totasu mani, na pomolokimonuwo. 15 Wiyouwa wiyou, siyoliso molokikinuwo. Hani monoi pa tomolokinuwoso, lolai no? Toku mo folo. Yo mo sai, sai posinuwo mo, moini molo ti posoliyokomononuwo, fasimono monoi. 16 Lolai no moloi? Imo motu saso timonukuwo. No monoi no poi tiyamonuwo, Polo mo uo nokotawo.

17 Aiyolokomo noko kopokoiyau mo tainikomo ifoluwaikomo manonuwo, asuwo totaini molo koiyauso aluwaiko monoi. Mulu siyoliso tiyono, asuwo totaisoso aluwaiko monoi. Moi mo yowoi asisimono mo wiyou tiyamo. 18 Moiso mulu siyoli yo unu mo waliyo, mulu itouniyaimo yo unu mo. Yo mo mulu siyoli tiyo unu manonukuwo. Tolo tomasikomomai saso muwoi. Saiso saiso mo waliyo.

19 Woli iyali, moi mo yani alalo komiyai. Alufa siso komiyai siyoliso na tuwomono. Mulu tokalomonomoi, ainoso hani Kolaiso komiyai soinuwomo, mulu ititouni saso. 20 Yo mo moi mulu siyoli. Moiwoi tolo tomasikomo mulu mo siyoli. Potolo tomasikomonukuwo mo, pikikomo itouniyaimonukuwo. Na tomulumoloko unu manonukuwo.

Hoikawoi Salawoi toti monoi aino imo.

21 Musini imo wosuwoimai si monoi mulu no tiyonuwo no, moi mo imo folosai mo sai poimo, sosoli poimo. Na piyamowo. 22 Na pukwaiwo. Kotoni puko imoyo tiyomuko, Apolofamoni awitono noko ti monoi. Mi anononi nukonu mo awitono kiki. Toku siyoi mo awitono siya kiki. 23 Mi anononi nukonuyo no kiki no, toso kiki mo, nokolaloyo alaloso no tokoko manono no, noinoso na. Toku siyoiyo no kiki no, toso mo afonimaiso kiwoi muwoi, Kotoyo Apolofamoso na imokaiki, awitono ki monoi, no monoi no mo na kiki.

24 Imo no mo, nokolalo ti monoi aino imo, nonani imo folosai mo noino. Koto mo noko ti monoi auwolo ukuki, siyasonuso. Siya mo Musi, Sainai yumaiso no auwolo unuki no. Imo posasoko wiyolumoki. Nonani imoso aluwai noko mo samiyaikiyowoi muwoi, Hoikani awitono komiyai mi tofolokokai. 25 Hoika imo folosai mo Sainai yu, Alapiya asimai no toi no. Yolusolimo nokonumai si noko mo Hoikani awitono komiyai na. Ulai afonimaiso? Sainai yumaiso posasoko imoso louwa taluwaino. Wiyou, mi tofolokokai, aluwai monoi louwa. 26 Moisu, Isiso Kolaisoso mulumolo luwai noko, moini asi kiyo mo puwomai nali. Nonani asi mani, Yolusolimo tokaluwaikoni. Na samiyaikiya yo monoi, Salani awitono komiyai. Moi mani, anoi imo tokaluwaisokoni. 27 No monoi no mo, Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Anapo nukonu nono mo na pomolokiyalo. Alalo koko somiso nukonu nonoso timonoki, na pomoloki. Alufa siso iyanoko uwo somiso nukonu nono mo siyoliso na piyomalou, moloki monoi. Noko kwami nukonu mo alalo mo pounu muwoi. Anapo nukonu nonosu mo alalo mo pounu.”
Aino na tiyomuko.
28 Woli iyali, moi mo Salani awitono Isako komiyai. Koto mo Apolofamoso imokaiki mo, Isako ki monoi, noinoso moi mani, yomu unukinuwo, totani alalo si monoi. 29 Apolofamo tolomai totani muluyoso tumo aluyo alu siyaso na pokoiyaumo manoki, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo tumo aluso mo. Lolai mani, noinoso na. Musini ami imoso aluwai nokoyo na tuwomokono, Isiso Kolaisoso mulumolo luwai noko moiso. 30 Ulai Kotoni puko imoyo ainonani monoi no moloi tiyomuko, woi? Noino nali,

“Mi anononi nukonu na pamiyaikiyoso taikiyo. Atinowoi awitonowoi na pamiyaikiyoko taikiyo. Mi anononi nukonuni awitono mo apitono kwalomai monoi pa tolo manoiso. Toku siyoini awitono mo apitono kwalomai monoi na tolo manoimo.”
Aino tiyomuko, Kotoni puko imoyo mo.
31 Woli iyali, moi mo mi anononi nukonuni awitono komiyai muwoi, moi mo toku siyoini awitono komiyai nali no.

Copyright information for `AMM