Galatians 5

Samiyaikiyo si aino imo.

Samiyaikiyo si monoi Kolaiso mo kiyomoko taikiyoki. Musini ami imo wosuwoimai pa tosinuwoso. Ti monoi noiyo aluwaiyoiwo. Mulu ami amiso na pa si manowo.

Yani imo na pukwaimono itouniyaimowo. Polo asa na timonukuwo. Au tuno tokosonasi komakinuwomo, Kolaiso no moloi fasikomo monoi? Pa fasikomoinuwoso. Ulai afonimaiso? Tiyamonuwo, au tuno tokosonasikomomoko foli monoi Koto mo imo mo futowo. Imo ami ti monoi na timonukuwo. Au tuno tokosiyaimo nokota mo Musini ami imo komaso aluwaiyumo. Siyai saso muwoi, komaso na aluwaiyumo. Musini ami imoso aluwai nokota yomakimo, Koto mo imo futowo, to mo molomai usukuna konoimo. Koto mo suomoso monoiso pa fasiyoiso. Musini imoso aluwai nokota mo yomakimo, Kotoyo mulu itouniyaimomono kaiwo, Kolaiso no moloi fasi monoi, nonani nokotaso no? Kokaisu mo Isiso Kolaisoso tomulumolo luwainoki. Kotoso tofoumo manonoki, mulu ititounimokokai monoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo na tofoumo sinoki. Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiyakikonimo, au tuno tokosonasikomomoko mo siyoli hani muwoi. Tokosonasikomomoko mo waliyo. Wiyou mani, waliyosu. Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiyakikonimo, moi mo waliyo, noko nokolaloso mulu uku monoi.

Molo itouniyaimoso aluwaikinuwo. Aluwaikinuwo mo, noiyo alukikomokinuwo, Kotoni motu imoso kwai monoi? Kotoyo muwoi. To mo ainikomo ifoluwaikomo nokota muwoi. Motu imoso aluwai monoi aliyonikomokinuwo. Tomuyo toliyai mo, koloni somu mo na uwokai, itolowoi na. Noinoso aiyolokomo nokota koiyauyo na tuwokaikomo manonuwo. Wiyouwa wiyou, tomu itolo komiyai. 10 Ulai yo mo mulu tiwoi muwoi, yo mo sai, yowoi mulu tomoso iyamoinuwomo. Siyoli Nokotawoi tosi tomasimokoni, no monoi no.

Aiyolokomo nokota koiyau no mo, yo mo tani amu molo mo sai muwoi, to mo Kotoyo na uwoyoimo. Ainikomo ifoluwaikomo foli monoi na uwoyoimo.
11 Woli iyali, au tuno tokosonasikomo monoi imo amai polukasikomonukuwo mo, uo nokoyo pa puwomononoso. Isiso Siyoli aino imo na tolukasikomo manonukuwo, a mokimai no ukou ukou nikomokino no. No monoi no namoliyo talosimomonono.

12 Ainikomo ifoluwaikomo noko no mo, ya tiyomu, komaso tokoso foliyafoumo mo waliyo.

13 Woli iyali, Koto mo samiyaikiyo monoi aliyonikomokinuwo. Musini imo amiso pa taluwainuwoso, na tosamiyaikiyo sinuwo. Ulai momaini mulu kopokoiyauso noiyo aluwaikoiwo. Mulu na pukuwanowo, na pa fasikuwano manowo. 14 Musini imo komaso imo folosai mo imo sopo muwoi, foku noinoso na, “Nona amu mulu no tiyo manoni no, noko nokolalo monoi mani, noinoso na pa mulu ukumoi.”

15 Aku koloni komiyai, moi mo, na totukuwolikuwano manonuwo. Atiyaiso, wonikaluso aiko uwokaikuwanoinuwo.

Mulu koiyauwoi mulu itouniyaimowoi aino imo.

16 Ulai ya na timonukuwo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotaso na pa aluwai manowo. No monoi no momaini mulu kopokoiyauso pa taluwaiko manonuwoso.

17 Momaini mulu kopokoiyau mulu mo siya. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani mulu mo siya. Tomoso muwoi, fofamo nali. Uo tukoluwano nokota ti komiyai. Hani yo monoi mulu yakikonimo, noini muluso poi aluwai monoi. 18 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo kolilomaniyakinuwomo, Musini ami imo wosuwoimai pa soinuwoso.

19 Mulu kopokoiyau mulu monoi noko mo sai. Noino na tofiyamosokalomoi, uloliyo, mulu toliki toliki, mulu uku mulu kopokoiyau, 20 asuwo asuwo koto iyaliso ikiko, wau folotoni, uo mulu atolokomo ukuwano, uo imo, foluwalikuwano, mulu atoloko, kiyoluwaikuwano, ainikuwano ifoluwaikuwano, asisikuwano somiso, 21 foluwali yoluwaikuwano, kwalu kwalu iwo siko, kwalu kwalukalo. Hani hani mo mulu kopokoiyausai tofiyamosokalomoi. Toku yasoi imokinukuwo. Ulai ti monoi na timonukuwo. Atiyaiso, nonani mulu kopokoiyauso aluwaikakinuwomo, moi mo Kotoni aumai si itouniyaimowoi muwoi, pa samukukomoinuwoso.

22 Noko mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotaso aluwaiyakimo, tani mulu mo itouniyaimo, a wamo itouniyaimo komiyai. Tani mulusai mo noino tofiyamosokalomoi, noko nokolalo mulu uku, moloki, mulu tomoki mulu. To mo uo imo somaiso lukaso nokota muwoi, noko nokolalo na tofasikomoi. Noko itouniyaimo, aluwai itouniyaimo muluwoi. 23 Totani muluso aluwaiwoi muwoi, imo koufaso tolukasomoi. Mulu itouniyaimoso ainoso aluwaiyakikonimo, Musini imo ami kulali foli monoi moloi imoko monoi? 24 Isiso Kolaisoni noko nokolalo momaini mulu kopokoiyau mo yasoi na saloso uwomokoki, a mokiso no ukou ukou nikomokino no.

25 Noiyo kukamokokaiyaloiwo. Noiyo alisiyolikuwanoiwo. Noiyo foluwali yoluwaikuwanoiwo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo mulu ititouni na nimokaloki. No monoi no totaso niya taluwai itouniyaimokoni.

Copyright information for `AMM