Hebrews 10

Koloni utunoni aino imo, mulu kopokoiyau no moloi saloso uwoko monoi?

Musini imoyo tiyomuko, “Aisamu aisamu koloni na pa utunonimosiwo, Kotoso, moini molo kopokoiyau ufiyaikomo monoi mo.” Ulai Musini imoyo no moloi ititounikai monoi, nonani lotuso aluwainiyo ti noko nokolalo no? Musini imo mo na komiyai. Nonani nayo Kotoyo wiyotiki, namolisai fiyamosiya kono monoi. To mo itouniyaimo na. Noko nokolalo mo Musini imoyo mulu pititounikai mo, koloni utu mo potokosokwikono, mulu wofu wofuwoi posi. Siyawoiso ponino, ti monoi pa pomulumoloko manonoso, totaini molo kopokoiyau ufiyaiko monoi mo. Ulai aisamu aisamu Kotoso ni manomai ti monoi tomulumolokomosino, totaini molo kopokoiyau ufiyaiko monoi mo. Polomoko nanomu nakoyo no mulu kopokoiyau no moloi saloso uwoko monoi? Mimi nakoyo mani, saloso uwokowoi muwoi.

No monoi no mo, Kolaiso mo asiso amukonoki mo, Kotoso na imoki,

“Nono mo wiyou tiyomuni, nokoyo koloni tutunoni manoni, molo kopokoiyau ufiyaiko monoi mo. Hani hani toni manoni mo, wiyou tiyomuni. No monoi no imono taikiyokini, noka noko wiyonomona kono monoi.
Koloni no tosakoloukokai manono no, nonani koloni monoi mo wiyou tiyomuni. Hani hani no toni manoni no, molo kopokoiyau ufiyaiko monoi, nonani monoi mani, pa tomolokiniso. Nosai no mo; yo mo na imokinoki, Koto, yo mo ni totolo. Yo monoi mo pukoso kumo unumonokaikino. Yasoi na tumo. Mulu no yakini no, yo mo na yoimo.”
Kotoni puko imoyo aino na tiyomuko, Kolaiso mo Kotoso no imoki no.
Toku mo noino na yomuki, “Nono mo wiyou tiyomuni, nokoyo koloni tutunoni manoni, molo kopokoiyau ufiyaiko monoi mo. Hani hani toni manoni mo, wiyou tiyomuni. Koloni no tosakoloukokai manono no, nonani koloni monoi mo wiyou tiyomuni. Hani hani, no toni manoni no, molo kopokoiyau ufiyaiko monoi, nonani monoi mani, pa tomolokikoniso.” Kolaiso mo aino yomuki. Musini imoyosu tiyomuko, koloni utunoni monoi, hani hani ni monoi, ulai Koto mo pa tomolokiso. Nosai no mo, Kolaiso mo ti monoi na yomuki, “Yo mo ni totolo. Yasoi na tumo. Mulu no yakini no, yo mo na yoimo.” No monoi no mo, tokumi moloso namoliyo alosimokaiki, molo tonofalo na yonoki. 10 Kotoni mulusoso aluwai manoki mo, siyawoiso kalo unumokoki, Isiso Kolaiso mo. No monoi no moi mo Kotoni noko nokolalo ititouni na tosikoni.

Imo siya mo amai, Kolaiso kalo unumoko monoi aino imo.

11 Amuwoisai amuwoisai lotu samukuko noko komaso noko mo lotu misoso tanalo manono, saiso saiso. Koloni mo saiso saiso tutunoni manono, Kotoso. Ulai nonani miyo no mulu kopokoiyau no moloi saloso uwoko monoi? 12 Kolaisosu mo siyawoisoso kalo unumokoki, moini mulu kopokoiyau saloso uwomoko monoi. Ti monoi pa kalo unumokoiso. Kalo unumokoki mo; Kotoni nainasai na yousikaina yoki. 13 Ainoso ainoso ainoso; Kotoni amiyo tota uo noko mo tani fona wosuwoimai na sa tumoimo. No monoi no tiyou fou yousimoi. 14 Siyawoisoso kalo unumokoki, Kotoni noko nokolalo moi monoi. Kalo unumokoki mo, mulu na ititounimokokaiki, aniyopa poi poi monoi.

15 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mani, nonani imo monoi na toposaso wiyomoko, totawoi imo mo noino,

16 “Siyoli Nokota mo na tiyomu, “Nosai no mo; yo mo auwoloimo, molo tonofalo na wiyotiyoimo. Yani imo ami imo mo asayo noinomo na mulumoloko kaiyoinomo. Toini mulu poiso na posasoko wiyotiyaloimo.”
17 Ti monoi mani, na tiyomu,

“No monoi no yo mo toini molo kopokoiyau monoi mo ti monoi mo pa mulumolokoiso. Imo kulalimono foli monoi mani, imo mo futo.”
Kotoni puko imoyo aino na tiyomuko.
18 Koto mo mulu kopokoiyau yasoi saloso uwomokoki. Ulai koloni no ti monoi moloi utunoni monoi, molo kopokoiyau ufiyaiko monoi no? Imo mo futo.

Kotoso aumoifaso aluwai aino imo.

19 Woli iyali, Isisoyo kalo unumokoki, totani nakoyo amukonoki, no monoi no mo Kotoni auso mo waliyo tutoluma tikoni, mulu ami amiso. Moi no ulai hani monoi kokolokomomoko monoi? 20 Molo tonofalo moloso aluwaiyakikonimo, moi mo waliyo tutoluma tikoni, tani auso mo. Nonani molo tonofalo mo Isisoyo wiyomokoki, amai tolokaino nokotani auso nu monoi. Kalomai tani au iloliyaimo taikiyokino mo, nomai no mo tuno siyoli, lotu nuso no kitafoli kukiyokaikino no, nonani mani, poliyaliyaiko taikiyoki. No monoi no mo moi mo molo tonofalo mo yapoli, Kotoni auso nu monoi. 21 Moi mo lotu samukuko nokota siyoli mo yapoli, Kotoni noko koli moiso tosamukumokomoi. 22 Moi mo molo koiyau monoi auwosikomomokowoi muwoi, mulu wofu wofuso tosikoni, totani nakoyo. Na amukonoki, no monoi no. Mulu mo ulukukumoso saso. Iwo itouniyaimoso na uluwakomomokoki, toso mulumolo luwai monoi. No monoi no mo Kotoso mo aumoifaso niya taluwaikoni. Atiyaiyaso niya tomulumolo luwaikoni. Mulu tiwoi no hani monoi mulumolokalo monoi? 23 Foumo si monoi mo, no toposasoko manokoni no, noiyo asiyonuwanoiwo, amiso niya tofoumo si manokoni. Koto mo yasoi yomukaiki, yo unumoko monoi mo. To mo topoko nokota muwoi, motu monoiso na tiyomumoi. 24 Niya tomulumoloko ukuwanokoni, fasikuwano monoi. Tikikuwano itouniyaimokoni, mulu ukuwano monoi, molo itouniyaimoso aluwai monoi mo. 25 Mulumolo luwai noko moi lotuso ukouniyaikokukuwano si monoi, wiyou no ulai hani monoi iyamo monoi? Ulai hani monoi ulosukomomoko monoi? Noko siyaiyo no tulosukomoi no, ulai toini muluso no hani monoi aluwaiko monoi? Moi mo sai, Kolaiso mo aumoifaso ifou tumoimo. No monoi no momai amu mulu amiso tamikuwano manokoni.

Kotoni awitonoso namoliyo alosimo aino imo.

26 Na posainowo. Kolaiso yasoi kalo unumokoki, moini mulu kopokoiyau saloso uwomoko monoi. Imo motu nali no. Nonani imo sai nokota mo molo koiyauso aluwai manakimo, Kolaiso no ti monoi no moloi kalo unu monoi? Namoliyo ti monoi alosimakimo, ti monoi pa kalo unoiso. Noko siyayo mani, pa kalo unoiso. Imo mo amaisu. 27 Wiyou, na kokolomoimo, molo koiyauso aluwai foli monoi na foumoimo. Ta mo yapoli na toi, momono siyoliwoi timoko tolo, Kotoni uo noko nokolalo utu monoi. 28 Moi mo sai, noko mo Musini imoso kulaliki mo, na tukolokino, noko tiwoi tauwoiyo posasoko wanonikino. Ulai mulu kolikali unukino? Pa fasikinoso. Wiyou, na tukolokino. 29 No monoi no mo moi no moloi tomulumolokonuwo, nokoyo Kotoni awitonoso namoliyo alosimakinomo? Wiyouwa wiyou, namoliyo alosimo foli monoi siyoliso na uwoko manoimo. Musini imoso kulali nokota mo koufaso uwoyoimo. Ulai afonimaiso? Kolaiso mo kalo ukuki, molo tonofalo wiyotiki. Tani nakoyo amukonoki, ititounikai monoi, Kotoni noko nokolalo si monoi. Ulai tiyamo, tani nako monoiso, “Koiyauwo.” Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota monoi mani, suomoso monoiso fasiko nokota, tota monoiso mani, talisiyolino. Wiyou, nonani foli mo wiyou, siyoliso na uwokoimo. 30 Moi mo sai, noko no yomuki no, noino,

“Molo koiyau foli monoi ya uwokaikoimo. Asayo noinomo siyoliso na uwokoimo, uo foli monoi.”
Ulai ti monoi na yomuki,

“Asa Siyoli Nokota, yo mo yani noko nokolalo monoi na yomukaiyoimo, molo koiyau foli imo mo.”
31 Wiyouwa wiyou, Kotoso namoliyo alosimo noko, woi. Amai tolokaino nokota mo uo mulu siyoli na yo ukoimo. Namoliyo alosimo foli mo wiyou. Wiyou, na uwokaikoimo.

Mulu ami amiso si aino imo.

32 Ti monoi na pomulumolokowo. Kotoso lolaloso mulumolo luwaikinuwo mo, nomai no mo mulu ami amisoso sinonokinuwo. Tani saponimai lolaloso sikinuwo mo, uo nokoyo uwokomalokinuwo, ulai moi mo ulosukomowoi muwoi, mulu ami amiso na si manokinuwo, Kotoso namoliyo pa alosimokinuwoso. 33 Nuwoi siya mo noko nokolaloni molo timai mo uo nokoyo na palisiyoli komomosikinuwo, puwokomomosikinuwo. Nuwoi siya mo siyokuno iyaliwoi posi fasikomosikinuwo, uo nokoyo uwokomai. 34 Kalopulo noko nokolalo monoi mulu na ukukinuwo, kalopuloso no siki no, Kolaisoso mulumolo luwai monoi. Nokoyo moini ilolu i wanonikinuwo mo, molo siyaso na kwaikokaikinuwo, na molokikinuwo. Ulai afonimaiso? Moini ititouni hani mo kumokiso mo yapoli na si, aniyopa poi poi.

35 No monoi no mo, noiyo kokolokomoiwo, mulu ami amiso na pa si manowo. Mulu ami amiso sakinuwomo, wiyou, itouniyaimoso na uwokomoinuwomo, Kotoyo mo, mulu ami ami foli monoi. 36 Ulai hani monoi ulosukomoinuwomo? Kotoni muluso aluwaiyakinuwomo, na aninoinuwomo, toku no yomukaiki no. 37 Motu na, Kotoni puko imoyo tiyomuko,

“Isoi isoi muwoi, nonani nokota ni tofoumo si manokoni no, to mo aumoifaso nali no tumoimo. Pa atotalikomomokoiso.
38 Noko nokolalo, mulu no ititounikaiki no, toi mo na tomulumolo luwai manono, no monoi no aniyopa poi poi si itouniyaimo manoimo. Yo monoi asiyonuwanakimo, yo mo toi monoi mulu mo waliyo muwoi. Asiyonuwano somiso mo waliyo.”
39 Ulai moi no asiyonuwanowoi noko? Uwokaikomomokowoi muwoi. Wiyou, moi mo mulumolo luwai noko na, mulu ititouniwoi si mano monoi, aniyopa poi poi.

Copyright information for `AMM