Hebrews 11

Mulumolo luwai mulu aino imo.

Mulumolo luwai mulu mo noino. Kotoyo hani hani nimoko monoi na tofouko si manokoni, mulu mo tiwoi muwoi, mulu tomokisoso. Momaini molo tiyo koko somiso mo, muluyososu mo sai, na tosikoni. Aniyopa iyali mo ainoso pomulumolo luwai manokino, no monoi no Koto mo na yomu ukuki, noko ititouni na.

Moi mo Kotoso na tomulumolo luwai manokoni, no monoi no moi mo sai, Koto mo kumokiwoi asiwoi mulumolokoki. Totani imoyo auwonouluki. Komaso hani hani no tokokokoni no, nonani hani hani mo Kotoyo mulumoloko somiso mo, pa pokokokoniso.

Aipolowoi Inokowoi Nowawoi, toi monoi aino imo.

Auwatono noko ti, Koinowoi Aipolowoi mo noino. Aipolo mo Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no koloni na utunoniki. No mo toku alu Koinoni utunoni na souwaiki. Ulai afonimaiso? Koino mo Kotoso pa mulumolo luwaikiso. Aipolosu mo na mulumolo luwai manoki, no monoi no Koto mo yomu unuki, “Mulu itouniyaimo nokota na, itouniyaimo hani amonoki.” Aipolo mo toku yasoi kaloki. Ulai ta mulumolo luwai monoi aino imo mo amai tomaliyaliyalomoi, na tukwaiyalo manokoni.

Inoko mo Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no molotano tolomai Kotoyo mo na kausiya konoki, kalowoi muwoi. Nokoyo ikoli manokino, ulai kiwoi muwoi. Yasoi na kausiki, Kotoyo mo. Kausi somisomai Koto mo na yomu unuki, “Yani mulu mo waliyo, Inoko monoi.” No monoi no kausiki. Noko mo Kotoso mulumolo luwai somiso mo, Koto no mulu waliyo no moloi tolo monoi, nonani nokota monoi no? Noinososo na, noko mo Kotoni auso mano mulu yakimo, na mulumolo luwaiyumo, yomuomo, “Koto mo uwofa muwoi, yapoli na tolo. Mulumolo luwai foli monoi na uwomono itouniyaimoimo.”

Nowa mani, Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no poso ayou koki, nu komiyai. Ulai moloi monoi woi? Koto mo sosaiki, namolisai hani no tumaki no. Nonani hani mo Nowa mo kiwoi muwoi, amai. Ulai Kotoni imo mo kwaimoki, na auwosiwaiki, poso ayou na koki, nu komiyai. Toi koli iwo samiyaikiyo monoi poso ayou poiso sa tiki. Asi asi noko nokolalo mo Nowa komiyai yowoi muwoi, Kotoni imo pa kwaimokinoso. No monoi no uwokaikoki, iwoyo tukuwoli soliki. Nowasu mo Kotoso na mulumolo luwaiki, no monoi no noko itouniyaimo na kaluwaiki, Kotoyo mo. Motu na, mulu itouniyaimokaiki, imo mo futo.

Apolofamo aino imo.

Apolofamo mo Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no imoso na kwaimoki. Kotoyo aliyoniki mo, totani nokonuso utukaimoki, asi siyaso manoki, toku Kotoyo no imokaiki no, nonani asi anoni monoi. Mulumolokoki, “Moiso monoi tomoi, woi?” Ulai amiso na mulumolo luwaiki, no monoi no mo na manoki. Nasu, Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no noko nokonu nokoni asiso na tolanoki, toku Kotoyo no imokaiki no, anoni monoi. Tuno nuyoso ko tolanoki, na tolokainoki. Awitono Isakowoi awoutono Yokopowoi toti mani, tuno nuso potolo manokino. Toti mani, asi kwalomai monoi ano monoi Kotoyo toku yomukaiki. 10 Motu na, Apolofamo mo noko nokonu nokoni asiso tolanoki. Ulai moloi woi? Na fou tolo manoki, kumoki nukutaiso amiyo monoi. Nonani nukutai mo aniyopa poi poi nukutai itouniyaimo. Kotoyosu na foukaiki.

11 Apolofamo mo Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no Kotoni amiyo alu na kiki. Ulai nokotalo waimai alu na kiki. Noni mani, Sala, ulai anapomai alu na kiki. Kotoni amiyo mo na kikino. Na mulumolokoki, Apolofamo mo, “Koto mo muwomonokaiki, alu ki monoi. To mo topoko nokota muwoi, motu monoiso na tiyomumoi.” 12 Kotoso waliyo mulumolo luwaiki, no monoi no mo nonani nokota totani nakosaitono iyali mo pounu na si. Nokotalo waimai alu kiki, ulai tani nakosaitono iyali mo pounu na si. Molopoi molopoi, amoloku molopoi komiyai. Ulai moloi kolali monoi? Mamo iwoni upoi kou komiyai, molopoi molopoi.

13 Nonani noko komaso noko mo Kotoso mulumolo luwai manokino, ainoso hani kolikaliki. Asi simai toi mo iwoi muwoi, toku Kotoyo no yomu ukukaiki no. Ulai molokikino, toi mo, na iyamoki, “Amuwoi tino mo Koto mo nimokoimo, toku no yomukaiki no. Koi mo noko nokonu nokoni asiso tosinoki, asosasoso tosa tumonoki, ninani asiso.” 14 Aino iyamoki, no monoi no moi mo sai, totaini asiyaso yo monoi yokino. 15 Asi no utukaimokino no, nonani asi monoi piyono mo, ifou molo mo yapoli na ponu. 16 Ulai nonani mulu pa yokinoso. Asi siya mulu monoiso yokino. Asi itouniyaimo, nokoni asi kiyoso na tosouwai. No mo kumoki asi nali no. No monoi no mo, Koto mo namoliyo alosikowoi muwoi, “koini Koto” imo kaluwaikino mo, na molokiki. Nukutai itouniyaimo na foukaiki, no monoi no. No mo mulumolo luwai noko nokolaloni nukutai nali no.

17 Apolofamo mo Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no tani imoso kwaimoki, awitona awitono Isako na louwa tukoloki, alu no mo Kotoyo toku no imo unukaiki no. Koloni komiyai utunoni monoi louwa. Ulai afonimaiso? Kotoyo mo imo kiki, Isako utukainoni monoi. Na mulumolokoki, “Apolofamo mo yani imoso poi kwaimonoi, wiyou poimo.” 18 Toku mo Isako monoi imo unukaiki,

“Isakoni alisaitono iyaliyo nono kwalomai monoi soimo.”
Ulai Apolofamoyo mo awitono louwa tukoloki mo,
19 na yomuki, “Ya tukolakimo, Kotoyo na lusiyoimo.” No monoi no mo siyokawi imo noino tiyamokoni, “Awitono mo yausai na kausiki, Apolofamoyo mo.”

Isakowoi Yokopowoi Yusifowoi, toi monoi aino imo.

20 Isako mo Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no awitono noko ti, Yokopowoi Isowoiso na ikoki, “Kotoyo na fasikomo manoinuwomo.” 21 Yokopo mani, Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no aumoifaso kalomai atouwoiso lositoli tola tumoki, Kotoso na molokimoki, awoutono noko tiso na ikoki, Yusifoni alalo tiso, noino, “Kotoyo na tofasi manonuwo.” 22 Yusifo mani, Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no aumoifaso kalomai siyokutono iyaliso na ikoki, “Isolilo noko moi mo Isipi asiso utukaimakinuwomo, yani miwoi na pa alomakowo, asi tonufuwaso na pa ai ukanowo.”

Musi aino imo.

23 Musini atino apitono noko ti mo Kotoso na mulumolo luwai manokino, no monoi no alu mala Musi na anukokai kukalokokino, Isipi noko monoi. Kikino mo, ulukukumoso na. No monoi no na anukokaikino, amu mo tauwoi. Asi samukuko nokota siyoli monoi pa kokolokokiso, Isolilo nokokai alalo tukuwoli imoso na kulalikino, alu na anukokai kukalokokino.

24 Musi mo Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no siyoli tolomai atino nouwotonoso namoliyo alosisoki, Isipi asi samuku nokota siyolini atokiso. Na yomuki, “Isipi nokota siyolini atokini awitono imo kaluwaimono imo mo wiyou tiyomu.” 25 Musi mo molo koiyauso aluwai monoi mo wiyou tiyomu, asini hani hani fokufaso molokiko monoi. Isipi nokoyo Kotoni noko nokolaloso puwoko manokino mo, kokolomowoi muwoi, na yomuki, “Yo mani, waliyo tuwokaimonono.” 26 Kolaiso monoi mani, yomuki, “Mulumolo luwai foli monoi alisiyolimonakinomo, tofolo, waliyosu. Mulumolo luwai foli monoi Kotoyo itouniyaimoso na uwomonoimo. Wiyouwa wiyou, Isipi nokoni ititouni hani haniso na souwaikoimo.”

27 Musi mo Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no Isipi asiso na utukaimoki. Isipi nokota siyolini uo monoi pa kokolomokiso. Mulu amisoso na manoki. Nokoyo ki somiso nokotaso mo na kiki, no monoi no mulu amisoso na manoki. 28 Na mulumolo luwai manoki, no monoi no Pasowa koloni wasi molo na yonoki. Siyokutono iyaliso na ikoki, “Sipo koloni na pa tukuwoliyalowo, nako mo momaini itu loti kwamai pa tolisono kolokokaiyalowo. Aino yakinuwomo, kumoki nokotayo momaini totawoi nokokai alalo pa tukuwoliyaloiso. Uwokaiko nokotayo na souwaikaloimo.” Musi mo ainoso na ikoki, siyokutono iyaliso.

Kotoso mulumolo luwai noko molopoi aino imo.

29 Isolilo noko mo Kotoso na mulumolo luwai manokino, no monoi no Nakiyai Mamo Iwo mulumai na tokosiyaikaiyo tikino. Kotoni amiyo iwo siyai siyai tana tumo liyaiki, mulumai mo iwo mo futo, asi ami mo na tanalouki. No monoi no na tiki. Isipi noko mani, na louwa tokosiyaikaiyo tikino, Isolilo noko tukuwoli monoi louwa fi. Ulai iwo mo ifou toposunifiyaika tumoki, iwoyo tukuwoli soliki, Isipi noko mo, yau yau.

30 Isolilo noko mo ti monoi mani, Kotoso na mulumolo luwaikino, no monoi no Iyoliko nokonu tomoki kokikokai asiyofolosai liyai anokoukuya liyoumo manokino, ulo nano siya uwai. Nosai no mo; liyai anokoukuya liyoumo manokino mo; tomoki kokikokai mo na foluwalo kono liyaiki. Tukuwoliya tikino, Iyoliko noko mo yau yau. 31 Uloliyo nukonu Lihaposu mo Kotoso na mulumolo luwai manoki, no monoi no pa tukoloso tomasikinoso, mulumolo luwai somiso noko tukuwolimai. Ulai afonimaiso? Isolilo nokota tiyo Iyoliko nokonuso toku kokokaikokaiya tumokino mo, Lihapo mo asisikoki, na ikoki, “Waliyo na potumowo.”

32 Isolilo noko molopoi mani, Kotoso na mulumolo luwai manokino. Siyolo siyolo mo noino, Kitiyono, Palako, Samosono, Yoipota, Toiwi, Samuwoilo, Kotoni mulu lukasiko nokowoi. Siyasonuso yo no moloi kulalo monoi? Noko molopoi nali. 33 Toi mo Kotoso na mulumolo luwai manokino, no monoi no siyai mo uo noko sisiyoliso posouwaikalo manokino. Siyai mo Isolilo noko nokolaloso posamukuko itouniyaimo manokino. Siyai mo hani hani ititouni iyalokino, Kotoyo toku no yomu ukukaiki no. Siyai mo aku aluwou sisiyoliso tukuwoliyalokino, aluwouyo totaiso tukuwoli monoi louwa. 34 Siyai mo taso wasokino, fofouko monoi louwa. Siyai mo uloloki, muwo sopo sopoyo tukuwoli monoi louwa. Siyai mo ami amiwoi muwoi, ukolo ukolo, ulai nosai no mo ami amiwoi na siki. Siyai mo uo tukoluwano nokoso souwaikokino, na amiyaikiyokokino. 35 Kolikaliki mo, siyai mo yau yausai ifou auwonoulaloki. Nosai no nokolaloyo ifou kolisalokino. Siyai mo kalopuloso si liyaiki, Kotoso mulumolo luwai foli monoi. Uo nokoyo puwokaiko manokino. Wiyou, iyanoko mo siyoli. Kotoso namoliyo palosimono mo, kalopulo nusai pokiyoko taikiyono. Ulai namoliyo pa alosimokinoso, na mulumolokokino, “Tukuwolimokakinomo, yausai ifou na auwonoulu monoi, si itouniyaimo mano monoi.”

36 Siyai mo uo nokoyo alisiyolikokino, moloyo wasouli manokino. Wiyou, siyai mo waiya moloyo konosuwakokaikino, kalopuloso kiyokanokino. 37 Siyai mo uo nokoyo tomoki salosokokino, ainoso kolikaliki. Siyai mo muwoyo mulumai tokosoulukino, kokolonasi fofamoso na si liyaiki. Siyai mo muwo sopo sopoyo wasoulikino, tukuwolikino. Siyai mo sofuwakoki, koloni tunoyo saso na asisikokino. Uo nokoyo uwokokino, na uwokaikokino. 38 No monoi no mo, Kotoso mulumolo luwai noko no mo pokukalokano liyai manokino, nu somiso asiso, yu sisiyoliwoiso. Yu tomoki i poiso kukalokano liyaikino, asi i poiwoiso. Noko nokolalo ititouni nali, mulumolo luwai somiso nokowoi no moloi si tomasiko monoi?

39 Nonani noko iyali mo Kotoso na mulumolo luwai manokino, no monoi no Koto mo yomu ukuki, noko ititouni. Ulai toi mo iwoi muwoi, toku no yomu ukukaiki no. 40 Moisu mo molo tonofalo posaso wiyomokoki, toso mulumolo luwai noko nokolalo moiso. Totawoi mulumolo luwai noko nokolalo mo molo tonofalo monoi pa sainokinoso, toi mo sosoli. No monoi no Koto mo na mulumoloko ukukaiki, “Namolisai noko iyaliwoi mulu ititouniyawoi si tomasikoinomo.”

Copyright information for `AMM