Hebrews 12

Isiso monoi mulumoloko si aino imo.

Wiyouwa wiyou, Kotoso mulumolo luwai noko molopoi mo posi liyaiki. Totaini moloso niya taluwaiko manokoni, toiyo no wiyomokokino no. Nasu, atiyaiyaso niya taluwaiko manokoni, mulu ami amiso. Ulai hani monoi ulosukomomoko monoi? Kotoyo yasoi muwomokokaiki, nonani moloso aluwai monoi. No monoi no mo, moi no molo koiyauso hani monoi aluwai monoi? Hani hani kopokoiyauyo no tufiyaikomomoko manono no, namoliyoso niya talosokokoni. Isiso monoi niya tomulumoloko si manokoni. Lolaloso mulumolo luwaimai to mo na fasimokoki. Lolai mani, tofasimokomoi. Amuwoi tinoso na fasimokoimo, Kotoso mulumolo luwai monoi, mulu ami amiso. A mokimai akaiya yomai mulu mo amisoso, na mulumolokokaiki, “Yo mo namolisai molokiyoimo.” Aino mulumolokoki, auwosimowoi muwoi. Nokoyo auwosisimo monoi louwa, ulai pa auwosimokiso. Lolai mo Kotoni nainasai tiyou yousikaino.

Kotoyo ikikomomoko aino imo.

Atiyaiso na pa mulumoloko unuwo, Isiso tota monoi mo. Molo koiyauso aluwai nokoyo imo pokulali manokino. Ulai ulosukomowoi muwoi, mulu amiso na potolo manoki. Moi mo nosoni na pa mulumolokowo, moi mani, noiyo ulosukomoiwo, amiso pa aluwai manowo. Molo koiyauso namoliyo talosimo manonuwo. Ulai uo nokoyo moi mo tukuwoliwoi muwoi, momaini nako mo amai amukonaloimo. No monoi no ami amiso na pa si manowo. Ulai hani monoi fufolikomonuwo, nonani imo Kotoyo no imokinuwo no, mulu ami amikomo monoi no? Alalo imo na tokolalinuwo, noino,

“Yani alu, molo koiyauso aluwai foli monoi ikimakinokimo, noiyo kulalimonoi. Imo amiso ikimakinokimo, noiyo ulosukomoi, amiso na pa tolo.
Noko yo no tomulu uku no, toiyo molo koiyauso aluwaiyakinomo, Noko Siyoli yo mo na ikikoimo. Apitono iyaliyo alaloso moloyo no tuwasouli manono no, noinoso yo mani, molo koiyau foli monoi tuwokomoi, yani alaloso, mulu ititounikai monoi.”
Kotoni puko imoyo aino na tiyomuko.

Haniyo uwokomakinuwomo, no mo afonimaiso uwokomowoi muwoi. Noiyo ulosukomoiwo. Mulu ami amiso na pa siwo. Moi monoi na, Kotoyo mo yo unoinuwomo, mulu ititounikomokai monoi. Totani alalo, moi mo, no monoi no tikikomo manonuwo, apitono iyaliyo alaloso no tikiko manono no, noinoso na. Apou Siyoli mo totani alalo komaso tikikomoi, moiso na tikikomo manonuwo. Ikikomo somiso mo, totani alalo pa posinuwoso, uloliyo nokolaloni ali komiyai posinuwo, apouyo pali foliyafoumokomonuwo. Asiso si apou iyali mani, pikikomomoko manokino. Na pauwosiwaiko manokikoni. Koto mo moini Apou Siyoli. Ikikomomokakimo, namoliyo moloi alosimo monoi, tani imososo niya kwaimo itouniyaimo monoi, aniyopa poi poi na sinono itouniyaimo mano monoi. 10 Asiso si apou iyaliyo pikikomomoko manokino, totaini muluyoso, alalo lolofamai. Kotosu mo tikikomomokomoi, momaini mulu ititounimoko monoi, tota komiyai si monoi, mulu ititouni saso. 11 Ikikomomokakimo, moi mo pa moloki monoiso, wiyou, mulu na kolikalimokoimo. Namolisaisu mo waliyo, mulu ititouniwoi si monoi. Ikikomomoko manakimo, mulu ititouniwoi na si monoi, mulu tomokiso.

Mulu ami amiso si aino imo.

12 No monoi no mo, na popuwotolowo. Naino fona nomolikokai komiyai no hani monoi tosi manonuwo? Wiyou, na popuwotolowo, mulu ami amiso na pa si manowo. 13 Kotoni molo itouniyaimososo na pa aluwai manowo. Wonikaluso aiko nomolikomo kaiyoinuwo. Ami amiso si mo waliyo.

14 Noko nokolaloso uo imo noiyo ikaloiwo. Na pa asisikuwano kiwo. Noko Siyoli komiyai mulu ititouniyawoi saso na pa si manowo. Noko mo Noko Siyoli komiyai tolo somiso mo, ulai moloi kiya yo monoi? 15 Moi mo atiyaiyaso na pa si manowo. Wonikaluso moi nokota mo Kotoso namoliyo aiko alosimoi, Kotoyo suomoso monoiso paikoso fasiyoiso. Wonikaluso moi nokota mo amuwaso aiko alikomoinuwo, momaini mulu aiko toliki tolikikomoinuwo. 16 Atiyaiso, wonikaluso moi nokota mo uloliyokomoi. Wonikaluso Kotoso namoliyo aiko alosimoi, toku Isoyo yo komiyai. Iso mo Imu alu nali, apitono kwalomai monoi toloki, ulai to mo ainonani monoi pa mulumolokokiso. To mo koloni mulu saso. Auwatononi kolonifa akowaiki, suo mo auwatonoyo apitono kwalomai monoi toloki. No monoi no Iso mo namoliyo alosimoki, Kotoso. 17 Ulai nosai no mo ti monoi mulumolokoki, apitono kwalomai monoi tolo mulu siyoli yoki. Ulai wiyou yomuki, Koto mo. Moi mo sai. Wiyou, Iso mo siyoliso sinalo manoki, ulai apitono kwalomai monoi no moloi tolo monoi? Auwatonoso yasoi na muwokaiki, apitonoyo.

Kotoni nokonuso ki aino imo.

18 Aniyopano iyaliyo no kikino no, moi mo toi komiyai pa tokinuwoso. Kotoyo imo ami imo ikokaimai, nomai no mo aniyopano iyali mo Sainai yuso aumoifaso na sa tumoki, imo kwaima tumo monoi. Ta siyoli imoko toloso kwaikino. Nosai no folosumono kolokoki, imonu siyoliyo tumoki. 19 Louwo imoso na kwaikino, ko nawoi. Wiyou, ko nayo siyoliso na ikoki,

“Yo mo niya tiyou tolokaino. Nokoyo amiyakimo, tomoki na pa salosomowo, ainoso na kalumo. Sipowoi polomokowoi mani, noinoso nali.”
Noko nokolalo mo nonani ko naso kwaimokino mo, na kokolokoki, Musiso na imokino, “Koma na, ti monoi kwai monoi mo wiyou tiyamonoki, koi mo.”
21 Musi mani, nonani haniso kiki mo, na kokolomoki, na yomuki,

“Asa mani, tokokolomomono, na tokumolokomomono.”
22 Moi mo aniyopano iyali toi komiyai pa tokinuwoso. Yu siyaso na tikinuwo, Saiyono yuso. Amai tolokaino nokotani nokonu siyoliso na tokinuwo, Kotoni nokonuso. Ni mo Yolusolimo nokonu siya, kumokiso you tanokaino. Nosoni tiyou ukouniyaiko si liyai, tani kumoki noko molopoi. Ulai siyasonuso, molopoi molopoi molopoi, na tomoloki si liyai. 23 Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloni auso na tosinuwo, Kotoni alaloni auso. Kumokiso yapoli kulukai, totaini siyolo siyolo mo. Kotoso na tiyou kinuwo, imo kwai nokota siyoliso, noko komaso nokoyo yalo foli monoi no yomukaiyaki no. Mulu ititouniya ititouni nokoso na tiyou kokonuwo. Mulu mo yasoi ititounikaiki, imo mo futo, Koto mo. Kolikaliki mo, toini mulu mo kumokiso yoki, Kotowoi na tosimoi. 24 Isiso mani, na tiyou kinuwo. To mo mulumai totolokainomoi, Kotowoi asi asi noko nokolalowoi wolimikuwano si monoi. No mo molo tonofalo na, Kotoyo no auwolo unumokokai no. Moi mo sai, totani nakoyo amukonoki mo, Koto mo imo mo futo, momaini molo koiyau foli imo mo. Aipoloni nakoyo amukonoki mo, ulai imo no futo, amai na, Aipolo foli monoi imo mo.

Atiyaiso si aino imo.

25 Atiyaiso na posiwo. Wonikaluso lolaimai yomu nokotani imoso aiko kulaliyoinuwo. Sainai yumai sosaiko nokota, Musi, tani imoso no kulalikino no, toi no ulai moloi ulolo monoi, molo koiyau foli uwokaikosai no? Kumokisai yomu nokotaso namoliyo alosimakikonimo, wiyouwa wiyou, ulai moloi ulolo monoi? Molo koiyau foli monoi na uwokaimokoimo. 26 Koto mo Sainai yumai toku ikoki mo, asi mo kumolomoki, nou nou komiyai kumolomo taikiyoki. Ulai nimai no mo na tiyomukai,

“Yo mo ti monoi yomakimo, asiwoi kumokiwoi mani, na kumoloko taikiyaloimo.”
27 Aino yomuki, no monoi no moi mo sai, Koto mo ti monoi yomoimo. Asiwoi kumokiwoi mo na kumolokoimo. Komaso hani hani no fonanikomoki no, nonani sonosoni mo uwofa soimo, uwaimo taikiyoimo. No monoi no mo, kumoloko somiso hani hani mo amai na soimo.

28 Kotoyo samukumoko asi mo pa kumolomo manoiso. No monoi no mo wafisu imo na timo manokoni, totasoso mo. Niya tomolokimo manokoni. Mi anononi itouniyaimakikonimo, to mo mulu mo waliyo. Niya tauwosiwai manokoni. 29 Ulai hani monoi?

“Moini Koto mo ta siyoli komiyai, komaso hani hani na sakoloukomoi.”
Copyright information for `AMM