Hebrews 2

Samiyaikiyo aino imo.

Kotoni awitono mo kumoki nokoso na tosouwaikokai. No monoi no tani imo, toku no kwaikikoni no, nonani imo niya tomulumolokokaikoni, wonikaluso aiko fufolikomomokoi. Toku Kotoyo tani kumoki nokoso iko taikiyoki, tani imo posasoko wiyolumo monoi, aniyopa nokota Musiso. Imo mo ami, kulali foli mo wiyou, siyoliso na uwoko manoki, imo kwai somiso foli monoi. Samiyaikiyo imo Isiso Siyoliyo no posasokoki no, no mani, kwai somiso foli monoi no moloi alukimo monoi? Wiyouwa wiyou, siyoliso na uwokomomokoimo. Nonani samiyaikiyo mo siyoli hani nali. Toku Isiso Siyoliyo posasokoki, nosai no tani imo kwaimo noko iyaliyo posasoko wiyomokalokino, iyamoki, “Imo mo motuwa nali no.” Koto mani, wiyomokoki, imo mo motu. Mulu ifolaluwawoi mi sisiyoli na analo manoki. Wiyou, noko nokolaloni molo timai mo mulu ifolaluwawoi mi molopoi analo manoki. No monoi no mo moi mo sai, imo saso muwoi, imo mo motu nali no. Tani Mulu Itouniyaimo Nokotani ami fofamoso mani, wautiki, noko nokolaloso, hani hani mi fofamoso ano liyai monoi. Na wautiki, siyasonuso, totani muluyoso. No monoi no moi mo sai, Isiso Siyolini imo mo motu na.

Isiso, samukuko nokota siyoli aino imo.

Moi mo asi tonofalo monoi na tiyamokoni. Ulai Koto no kumoki nokoso muwokokaiki, asi tonufuwa samuku monoi no? Wiyou nali no. Kotoni puko imosai toku nokotayo posasokoki, noino,

“Noko nokolalo no moloi komiyai, woi? Moloi monoi tomulumoloko ukuni, noko nokolaloso no? Sisiyoli muwoi. Noko nokolalo no moloi komiyai, woi? Moloi monoi tosamukuko manoni? Sisiyoli muwoi.
Kumoki nokoni nasu wosuwoimai fokufaso si monoisu muwokokini. Nosai no ami siyoli na atikini. Wiyou, na kisosomikokini. Komaso hani hani mo totaini fona wosuwoimai na kiyokokaikini.”
Kotoni puko imoyo aino tiyomuko. Motu na, Koto mo komaso hani hani mo momaini fona wosuwoimai na kiyokokaimokoki. Siya hani pa fufolikomokiso. Ulai komaso hani hani mo fona wosuwoimai siso pa tokokokoniso.
Isiso saso mo na tokikoni. Asiso tolomai kumoki nokoni nasu wosuwoimai toloki, fokufaso. Uo nokoyo uwokaikino, na kaloki. No monoi no mo Kotoyo suomoso monoiso fasimokoki, awitono mo moi kwalomai monoi kalo unumokoki. No monoi no Kotoyo ami siyoli anoniki, wiyou, na kisosomiki.

10 Koto mo hani hani komaso tota amu monoi fonanikomoki. No monoi no mo Isisoso mo imo taikiyoki mo waliyo. No uwokino mo, waliyo. Ulai afonimaiso? Uwokino mo; itouniyaima itouniyaimo na tolokainoki. Totawoi samiyaikiyo kiyo nokota nali no, noko nokolalo moiso samiyaikiyo moloso towiyomoko. No monoi no mo Koto mo saponimaiso koliyo yomoko monoi tiyo, totani alalo moiso. 11 Nonani nokota mo, noko nokolalo ititounikai nokota, towoi Kotoni noko nokolalo ititouni moiwoi, moi mo apou mo tomoso, Apou Siyolini noko koli nali no. No monoi no na tokolalimoko, “Yani auwa iyali.” Namoliyo pa talosimomokoso, auwa iyali na tokolalimoko. 12 Kotoni puko imoyo ainonani monoi na tiyomuko, Isisoyo Kotoso no imoki no, noino,

“Yo mo nani siyolo mo yani auwa iyaliso na posaso wiyotiya konoimo. Totaini molo timai si na molosokoimo, ukouniyaiko simai. Nani siyolo kaluwaiyalouwoimo.”
13 Ti monoi yomuki, Koto monoi yomu unuki,

“Yo mo totasosu waliyo na mulumolo luwaiyoimo.”
Nosai no mo ulai yomuki,

“Koiso na pokimoko, niya tosinoki. Kotoyo no muwokokaimonoki no, nonani noko koi mo niya tosinoki.”
Kotoni puko imoyo aino na tiyomuko.

Isiso, noka noko aino imo, moi tofasimokomoi.

14 Kotoni alalo moi mo asiso tosikoni. No monoi no Isiso mani, asiso na tolokaina konoki, noka noko moi komiyai. Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Sokolo Nokota Waini moloso ufiyaimokai monoi tola konoki, na kaloki. No monoi no uwokaiyoimo, Sokolo Nokota Wai mo. Noko tukuwoli nokotani ami uwaimo taikiyoimo. 15 No monoi no mo kolikalimoko monoi samiyaikiyo monoi. Motu na, noko mo kolikali monoi tokokolokomoi. Sokolo Nokota Waini nainomai tosinono, kalopulo nuso komiyai. Ulai Isiso mo na fasimoka konoki, kolikalimoko monoi samiyaikiyo monoi. 16 Motu nali, ulai kumoki nokoso no tofasiko? Wiyouwa wiyou. Apolofamoni alisaitono iyali moi na tofasimoko. 17 No monoi no mo tani auwatono iyali moi komiyai na tolokaina konoki, fofamo muwoi, tomososo nali. Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. To mo Kotoni mi ano itouniyaimo nokota, lotu samukuko nokota siyoli komiyai. Kotoso koloni tutunonimosino, lotu samukuko noko iyaliyo, noko nokolaloni molo kopokoiyau ufiyaikomosi monoi. Toi komiyai, moini mulu kopokoiyau saloso uwomokoki. Kotoni molo timai mo futo. Ulai afonimaiso? Totayosu mo moi kwalomai monoi kalo unumokoki. Wiyou, noko nokolalo mulu nokota, suomoso monoiso na fasimokoki. 18 Sokolo Nokota Waiyo uwoki mo, louwa paini ifoluwaiya tumomosiki. No monoi no mo to mo sai, moi fasimoko monoi, Sokolo Nokota Waiyo ainikomomoko ifoluwaimoka tumomai mo.

Copyright information for `AMM