Hebrews 3

Isisoni ami aino imo, Musiso souwai monoi mo.

No monoi no mo, Isiso monoi na pa mulumolokokaiwo. Woli iyali, Kotoni noko nokolalo ititouni moi mani, kumokisai aliyonikomokinuwo. Isiso monoi mo na pa mulumolokokaiwo, Kotoni imo lukasikalomano nokota siyoli monoi. To mo moini lotu samukuko nokota siyoli. Tani siyolo tokaluwai wiyotiyalokoni. Kotoyo nonani mi monoi muwokaiki, na aluwai itouniyaimo manoki. Toku Musi mani, Kotoni imoso paluwai itouniyaimo manoki, Kotoni noko koliso pofasikalo manoki. Isiso mani, noinoso na. Isisoni misu mo Musini miso na tosouwaikai. Tani siyolo kaluwaiyalo mo waliyo. Ulai afonimaiso? Noinoso nali, nokoyo nu kakimo, noko nokolaloyo nu ko nokotani siyolo na kaluwaiyaloinomo. Musi mo nu komiyai Kotoyo mulumolokoki, no monoi no atinoyo kiki. Isisosu mo nu ko nokota komiyai, Kotoyo fonanikomowoi muwoi. Aniyopa poi poi nokota na, hani hani komaso fonanikomoki. No monoi no Isiso mo Musiso na tosouwaikaimoi. Nu komaso mo nokoyo tokolalikaino. Hani hani komaso mo Kotoyosu na tiyalomoi, totani muluyoso. Musi mo mi anononi nokota itouniyaimo, Kotoni noko koli pofasikalo manoki. Kotoni mulu posasoko wiyotiki, namolisai no fiyamosokaki no. Kolaisosu mo Kotoni awitono na, apitononi imososo tukwai itouniyaimomoi. Kotoni noko koliso na tosamukukomoi. Kotoni noko koli mo moisu, mulu ami amiso sinonakikonimo. Motu na, moloki foumo noko mo Kotoni noko koli nali no.

Kotoni imo kulali somiso aino imo.

No monoi no mo, moi mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imososo niya tukwai sikoni. Noino na tiyomu, Kotoni puko imoyo no tiyomuko no,

“Lolaimai mo Kotoni imo kwaimakinuwomo,
noiyo kukamokokaiyoiwo. Na pa kwai itouniyaimowo. Nu somiso asiso liyaiyalokino mo, aniyopano iyali mo wiyou, Kotoyo uwoko kiki mo, na kukamikino. Toini moloso noiyo aluwaikoiwo. Na yomuki, Koto mo, “Aniyopano iyalini molo timaiso mulu ifolaluwawoi mi na pano manoki, aisamu molopoi molopoi, 40 mo. Ulai toi no kwaiwoi? Na puwomono koiyaumomono manokino, na puwomono ki manokino, mulumolo luwaimonowoi muwoi. 10 No monoi no mo yo mo mulu atolokomo ukuki, na yomuki, “Yani muluso aluwaimonowoi muwoi. Hani hani mulu na tiyo manono.” 11 No monoi no mo mulu atolokomomonoki mo, wiyouwa wiyou, yo mo na auwoloki, yomuki, yani mi fou fouko asi itouniyaimoso hani monoi ti monoi, pa ti manoiso.”
Kotoni puko imoyo aino na tiyomuko.

12 Woli iyali, atiyaiso na pa si manowo. Wonikaluso moi nokotayo mulu koiyau aiko yoi, Kotoso paikoso mulumolo luwaiyoiso, namoliyo aiko alosimoi, amai tolokaino nokotaso mo. 13 Kotoyo aliyonimoko ulo mo lolai niya toi. Lolaimai ni mo momai amu mulu pa amikuwano manowo. Wonikaluso moi nokota mo molo koiyau muluso aiko yoi, aiko kukamokokaiyoi. 14 Toku Kotoso mulumolo luwaikikoni. Lolai mani, noinoso na, amisoso niya tomulumolo luwai manokoni, ainoso hani kolikalimokoimo. No monoi no Kolaisowoi si tomasimo monoi, moi komaso mo. 15 Kotoni puko imoyo ainonani monoi tiyomuko, ulai ti monoi pukwaiwo, noino,

“Lolaimai mo Kotoni imo kwaimakinuwomo, noiyo kukamokokaiyoiwo. Na pa kwai itouniyaimowo. Aniyopano iyali mo wiyou, na kukamikino. Toini moloso noiyo aluwaikoiwo.”
Aino tiyomuko.

16 Noiwo nokoyo iyoyoso kwaimokino, Kotoso kukamikino? Wiyouwa wiyou, Musiyo Isipi asisai no koliyonoki no, toisu nali no. 17 Koto no noiwo noko monoi mulu atolokomo ukuki, woi, aisamu molopoi molopoi, 40 no? Wiyouwa wiyou, molo koiyauso no paluwai manokino no, toi monoisu nali no. Na pokolikali manoki, yau yau mo nu somiso asiso aiko uku liyaikino. 18 Koto no noiwo noko monoi auwolo ukuki, yomuki,

“Yani mi fou fouko asi itouniyaimoso hani monoi ti monoi, pa ti manoiso.”
Imo kulali noko nokolalo monoi na yomu ukuki.
19 No monoi no moi mo sai, mi fou fouko asi itouniyaimoso pa tikiso. Ulai afonimaiso? Pa mulumolo luwaikinoso.

Copyright information for `AMM