Hebrews 4

Mi fou fouko aino imo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo monoi.

Kotoyo toku yomu ukukaiki, tani mi fou fouko asi itouniyaimoso ti monoi. Toku noko monoi saso yomuwoi muwoi, moi monoi mani, na yomukaiki. No monoi no mo atiyaiso na pa siwo. Wonikaluso moi nokotayo Kotoni molo timai molo koiyauso aiko aluwaiyoi, mi fou fouko asi itouniyaimoso paikoso lotoiso. Moi mani, imo itouniyaimoso yasoi kwaikikoni, mi fou fouko asi itouniyaimoso nu monoi aino imo, toku Isolilo nokoyo no kwaikino no. Ulai iyoyoso kwaikaikino, pa mulumolo luwaikinoso. No monoi no nonani imoyo fasikowoi muwoi.

Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo moisu mo mi fou fouko asi itouniyaimoso mo waliyo na ti monoi. No mo noino, Koto mo nonani asi monoi toku yomuki, noino,

“No monoi no mo, mulu atolokomomonoki mo, wiyouwa wiyou, yo mo na auwoloki, yomuki, yani mi fou fouko asi itouniyaimoso hani monoi ti monoi, pa ti manoiso.”
Aino yomuki. Ulai mi fou fouko asi itouniyaimo mo yapoli na toi. Kumoki asi asi fonanikomo mo uwai; Koto mo mi na fou foukoki. Motu na. Mi tofou fouko, noko nokolaloso tofouko tolomoi, tani mi fou fouko asi itouniyaimoso ti monoi.
Kotoni puko imo siyayo noino na tiyomuko, mi fou fouko ulo monoi,

“Mi komaso mo uwai; nonani ulomai Koto mo mi fou foukoki.”
Ainonani monoi ti monoi na timonukuwo, Kotoni puko imoyo no tiyomuko no,

“Yani mi fou fouko asi itouniyaimoso hani monoi ti monoi, pa ti manoiso.”
Aino na tiyomuko.

No monoi no mo, nonani imo mo amai toi. Toku noko nokolaloyo imo itouniyaimo mo iyoyoso kwaikino, mi fou fouko asi itouniyaimoso nu monoi. Na kulalikino, no monoi no tiwoi muwoi. Ulai namolisai noko siyai na toimo, mi fou fouko asi itouniyaimoso mo. No monoi no mo, Koto mo aliyonimoko ulo siya na muwokaimokoki. Aisamu aisamu mo uwai; nonani aliyonimoko ulo monoi Toiwiso posaso wiyononiki. Posaso wiyononiki mo; Toiwiyo kumoki, ya yasoi no imonukuwo no, noino,

“Lolaimai mo Kotoni imo kwaimakinuwomo, noiyo kukamokokaiyoiwo. Na pa kwai itouniyaimowo.”
Yosuwaso mi fou fouko asiso paluwainiyo tino mo, aliyonimoko ulo siya monoi Koto mo pa piyomuso. Ulai Yosuwaso pa aluwainiyo tikinoso. No monoi no mo moi mo sai, mi fou fouko asi siya mo yapoli niya toi. Nonani asi mo Kotoni noko nokolaloyososu na nuwoimo. Yasoi na foukaiki. 10 Moi mo sai, noko mo mi fou fouko asi itouniyaimoso lotakimo, tani mi mo uwai, mi fou fouko tola toimo. No mo Koto komiyai na. Mi uwaimoki mo; mi fou foukokai. 11 Atiyaiso, amiso ano si nali no, mi fou fouko asi itouniyaimoso ti monoi. Wonikaluso moi nokotayo aniyopa iyalini moloso aiko aluwaiyoi, imo aiko kulaliyoi, mi fou fouko asi itouniyaimoso paikoso lotoiso.

12 Koto mo amai tolokaino nokota, tani imo mo ami siyoliwoi na toi. Muwo sopo komiyai i siyai siyai mo uowoi, tani imo mo. Nasu, Kotoni imo mo muwo sopo komiyai na totukuwolimokomoi, muluso na tomano liyaimoi. Ausai topoliyaliyaikaiyo ti, muluso na tomano liyaimoi. Kotoni imo mo moini mulu poiso tolotalomoi. No tomulumolokalokoni no, molo fiyamoso na tosi. 13 Koto mo hani hani komaso fonanikomoki. Siya hani no moloi kukali monoi, tani molo timai no? Kukaliwoi muwoi, molo fiyamoso na tofoinalimoi. Momaini muluso waumokoimo.

Isiso, lotu samukuko nokota siyoli aino imo.

14 Moi mo lotu samukuko nokota siyoli mo yapoli, kumokiso yousikaina tiki, moi fasimoko monoi. Tani siyolo mo Isiso, Kotoni awitono. No monoi no mo amiso niya tomulumolo luwai sikoni, tani siyolo tokaluwai wiyotikoni. 15 Ulai moi no mulu ami amiwoi? Mulu ami amiwoi pa tosikoniso. Moini lotu samukuko nokota siyoli, to mo moi monoi mo sai, mulu mo tokalo unumoko. Sokolo Nokota Waiyo ainikomomoko ifoluwaimokalakimo, na fasimokoimo. Ulai afonimaiso? Toso mani, toku na louwa paini ifoluwai manoki. Ulai pa kwaimokiso. Molo koiyauso aluwai nokota muwoi. 16 No monoi no mo Kotoso niya tutolumo manokoni, mulu mo ami amisoso. Ulai hani monoi kokolokomomoko monoi? To mo suomoso monoiso fasimoko nokota na. Haniyo uwomokakimo, niya utolumo monoi. Mulu unumokoimo, suomoso monoiso na fasimokoimo.

Copyright information for `AMM