Hebrews 5

Imo siya mo amai, lotu samukuko nokota siyoli monoi aino imo.

Lotu samukuko noko sisiyoli mo noka noko na. Kotoyo na tomuwokokaiyalomoi, tani mi analo monoi, siyokutono iyali moi fasimoko monoi. Kotoso hani hani toni manono, koloni tutunoni manono, noko nokolaloni molo kopokoiyau ufiyaiko monoi. Toi mo noka noko na, mulu mo ami amiwoi muwoi. No monoi no wosu woso tikiko itouniyaimo manono, hani hani muluso aluwaiko nokoso. Sai somiso nokoso tikiko itouniyaimo manono, wosu wososo. Koloni tutunoni manono, Kotoso, noko nokolaloni molo kopokoiyau ufiyaiko monoi. Totaini molo kopokoiyau ufiyaiko monoi mani, koloni mo tutunoni manono.

Lotu samukuko noko sisiyolini mi no ulai afonimai mi? Afonimai mi muwoi, siyoli hani na. Ulai nokoyo no tota amu no moloi muwo monoi, nonani mi ano monoi no? Wiyou, Kotoyo na taliyoni, toku Alonoso aliyoni komiyai.

Kolaiso mani, noinoso na. Totani siyolo kaluwaiwoi muwoi, lotu samukuko nokota siyoli tolo monoi mo. Wiyou, Kotoyosu na muwokaiki, na imoki,

“Nono mo asani alu na. Konoi mo na tokinoki.”
Kotoni puko imoyo aino tiyomuko.
Siyasai mani, noino na tiyomuko,

“Nono mo lotu tosamukuko manoni, aniyopa poi poi, Milikisiti tota komiyai.”
Asiso tolomai Isiso mo Kotoso na utolumaloki, nokoyo tukolo alukiko monoi. Siyoliso utolumaloki, soni maloki. Ulai totani muluso pakoso aluwaikiso, Kotoso auwosiwaiki. No monoi no mo Kotoyo na kwaimoki, tani imo mo. To mo Kotoni awitono na. Ulai na uwokino. Uwokino mo, Kotoni imoso kulaliwoi muwoi, na kwai itouniyaimoki. Uwokino mo; nosai no mo; to mo itouniyaima itouniyaimo saso, na totolokainomoi. To mo samiyaikiyo kiyo nokota nali. Noko mo tani imoso kwaiyakinomo, aniyopa poi poi samiyaikiyo soimo. 10 Itouniyaima itouniyaimo na, no monoi no Kotoyo na muwokaiki, lotu samukuko nokota siyoli tolo monoi, Milikisiti komiyai tolo monoi.

Alalo lolofa komiyai si aino imo.

11 Milikisiti monoi imo sopo mo yapoli na si. Yo mo nonani imo monoi aiyolokomo monoi louwa fi. Ulai muluso na. Moi mani, iyo mo ukukomokai, pa tukwai itouniyaimonuwoso. 12 Iyoyoso tukwai manonuwo. Tokusai pukwai itouniyaimo manonuwo mo, noko siyaiso waliyo paiyolokonuwo. Ulai moi no sai? Kotoni imo ti monoi aiyolokomokonuwumo, lolaloso. Moi mo alalo lolofa komiyai koloniya koloni pa tono manonuwoso, nanoso na tosiko manonuwo. Ima imo ami pa tukwai manonuwoso, lolalososo aiyolokomo mo waliyo. 13 Moi mo sai, nano saso no tosiko manono no, toi mo alalo mala komiyai. Molo itouniyaimo imo monoi sai muwoi, toi mo sosoli. 14 Ulai koloniya koloni mo nokotalo iyalini no na. Mulu mo iwoi. Totai amu taiyolokuwano manono. No monoi no toi mo sai, molo koiyauso aluwai mo koiyau. Molo itouniyaimoso aluwai mo folo, itouniyaimo na.

Copyright information for `AMM