Hebrews 6

Amiso mulumolo luwai aino imo.

No monoi no mo, lolaloso aiyolokomo mo yo mo wiyou tiyomu, Kolaiso aino imo lolaloso aiyolokomo mo. Lolaloso aiyolokomosai mo amai taiyolokomonukuwo, mulu iwoi si monoi. Lolaloso nokoyo toku yasoi aiyolokomokinuwo, mulu alosokomo imo mo. Molo koiyauso aluwaiyakinuwomo, kolikali kaiyoinuwomo. Moi mo sai pakoso, Kotososo na pa mulumolo luwai manowo. Iwoso uluwakomo monoi aino imo yasoi aiyolokomokinuwo, Kolaisoso muwokomokainoni monoi aino imo. Nainoyo isikokai imo yasoi aiyolokomokinuwo. Yau yausai ifou auwonoulu aino imo mani, aiyolokomokinuwo, Kotoyo noko nokolalo no wauwaki no, si koiyauwoi si itouniyaimowoi monoi, aniyopa poi poi. Ulai moi soi, Kotoyo waliyo yomakimo, na aiyolokomoikuwomo, mulu iwoi soinuwomo.

Noko mo yapoli, Kotoni saponimai posi manoki. Kumoki tolomu nokota monoi sainokino. Sainokino mo; na fasikoki. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota monoi mani, sainokino. Kotoni imo sainokino, iyamoki, “Imo itouniyaimo na.” Kotoni ami monoi sai yapolifa si, namolisai no fiyamosiyaki no. Nonani noko iyali mo Kotoso namoliyo alosimokaikino mo, totai amu uwokuwanokino. Ulai mulu no ti monoi moloi alosoko monoi? Wiyouwa wiyou. Namoliyo alosimokaikino mo, Kotoni awitono ti monoi ukou ukou nikomo monoi na yokino, a mokiso, noko nokolaloni molo timai auwosisimo monoi yokino. Ulai toi no molowoi, Kotoni auso no?

Siyokawi imo na pukwaiwo. Asi mo sa tokunomosi, asi woiso tamukonomoi. Nokoyo aliyoli ali ikaiyakinomo, na auwonoulu itouniyaimoimo, isini no molopoi si liyaiyoimo. Nosai no mo Kotoyo na yomoimo, “Asi itouniyaimo na.” Molosu atoni saso auwonoulakimo, no mo asi koiyau na. Nonani asi monoi mo Kotoyo poi yomoi, “Asi koiyau na.” Tayo na utukaiyoimo, asi koiyau wai na.

Woli iyali ititouni, imo ami tikikomonukuwo. Ulai yo mo mulu mo tiwoi muwoi, yo mo sai, moi mo molosu atoni asi komiyai muwoi, pa uwokaikomoinuwoso. Wiyouwa wiyou, na samiyaikiyo soinuwomo. 10 Koto mo yomakimo, motu imoso na yomoimo. Fufolikomowoi nokota muwoi, mi anononi monoi fufolikomowoi muwoi. Nasu, mi siyoli anononi manokinuwo, totani noko nokolalo ititouniso fasiko manokinuwo. Lolai mani, tofasiko manonuwo. Ulai afonimaiso? Kotoso tomulu ununuwo. Koto mo sai, pa tofufolikomoso. 11 Noinoso na, mi amiso na pa anononi manowo, ainoso hani kolikaliyoinuwomo. Koi mo moiyo mi anononi monoi tiyonoki. No monoi no motu fiyamosiya tumoimo, ni tofou sinuwo no. 12 Noiyo ulosukomoiwo. Noko siyaiyo no tomulumolo luwaino no, noinoso na pa mulumolo luwai manowo. Mulu ami ami no tosi no, noinoso na pa si manowo. Noiyo ulosukomoiwo. No monoi no moi mani, si itouniyaimoinuwomo, Kotoyo toku no yomukaiki no.

Kotoyo yomukai aino imo.

13 Koto mo Apolofamoso imokaiki mo, na auwoloki. Tota amu totani siyoloso kaluwaiki. Noka nokoyo tauwoloko manono mo, totaini noko sisiyolini siyolo siyoloso tokolalalo manono. Ulai noko siyayo no Kotoso no moloi souwai monoi? No monoi no auwoloki mo, tota amu totani siyoloso na kaluwaiki, 14 noino yomukaiki, Kotoni puko imoyo no tiyomuko no,

“Yo timokainoki, na fasiyoikimo. Asayo noinomo nani alisaino iyali mo molopoi molopoi na soimo.”
15 No monoi no mo, Apolofamo mo ulosukomowoi muwoi, amai fou manoki, mulu amisoso. Fou manoki fou manoki fou manoki; Kotoyo nonani hani na anoniki, toku no imokaiki no.

16 Auwolo imo mo noino. Nokoyo tauwolokono mo, nokotalo iyalini siyolo siyoloso tokolalalo manono, molo lou. Noko mo auwolakimo, motu imo na tiyomukai. Nokoyo nonani imoso tukwaimono mo, imo pa tokulalinoso. 17 Koto mo alalo iyali moiso fasimoko monoi yomukaiki mo, na auwoloki. Ulai afonimaiso? Imo motu yomukaiki, ti monoi pa yomoiso. 18 Ulai auwolo ifoluwaimokoki? Ti monoi no moloi yomu monoi? Motu imo na yomukaiki, na auwoloki. Nonani imoyo noinomo moi mo mulu tomokisoso tosinonokoni, molo koiyausai ulolo noko moi mo. Fasimoko monoi tofoumo si manokoni, toku no imokokaiki no. 19 Nokoyo ayou mo moloyo tokonosuwakai mo, amiso na totanokaino. Moi mani, noinoso nali. Kotoni imo monoi mulumolokakikonimo, moini mulu mo ukolo ukolokowoi muwoi, ami ami na si monoi. Fasimoko monoi na tofoumo si manokoni, mulu ami amiso. Kotoni auso molo mo yapoli, na pukwaiwo. Lotu samukuko nokota siyoliyo lotu nu mulu poiso tolotimosi mo, tuno siyoli tokolali folikaiyo timosi, Kotoni mulu ifolaluwawoi nu poiso, Kotowoi imo lukaso monoi. 20 Isiso mani, noinoso na. Kotoni auso toku na foumoko tola yoki. Lolai mo Kotowoi imo tolukaso tolomoi, moi fasimoko monoi. No monoi no lotu na tosamukukomoi, aniyopa poi poi, Milikisiti tota komiyai.

Copyright information for `AMM