Hebrews 8

Isisoyo kumokiso you yousi aino imo, Kotoni lotu nuwa nuso.

Imo ni timonukuwo no, ninani imo folosai mo noino nali no. Momaini lotu samukuko nokota siyoli, to mo totawoi samukukomomoko nokota siyolini auso amiyoki, tani nainasai na yousikaina yoki, kumokiso. Lotu samukuko nokotani mi na tanomoi, Kotoni lotu nuwa nu poiso totolomoi, kumokiso. Nokoyo nonani nu kowoi muwoi, Koto Siyoliyosu koki.

Lotu samukuko noko sisiyoli iyali, toi mo hani hani toni manono, Kotoso. Koloni mani, tutunoni manono, molo kopokoiyau ufiyaiko monoi. No mo toini mi na. No monoi no Isiso mani, Kotoso siya hani na anoniki. Asiso amai potolo mo, lotu pa posamukukoso. Ulai afonimaiso? Lotu samukuko noko siyai mo yapoli na si. Musini imoyo mo hani hani toni manono, Kotoso. Lotu mi tano manono, lotu nu poiso. Nonani lotu nu mo na komiyai. Lotu nuwa nu itouniyaimo mo kumokiso na you toi. No monoi no mo Musiyo tuno nu koki mo, lotumosi monoi, Kotoyo sosaiki, imoki,

“Atiyaiso na pa ko itouniyaimo. Na no wiyononikinoki no, yumai, nonani na komiyai na pa ko, lotu nu mo.”
Kolaisosu mo lotu samukuko mi mo kumokiso tanomoi. Tani mi mo lotu samukuko noko siyaini mi na tosouwaikomoi. Ulai afonimaiso? Molo tonufuwa wiyomokoki, Kotowoi moiwoi wolimikuwano si monoi, to mo mulumai totolokainomoi. Nonani molo tonufuwayo mo tokumi moloso na tosouwaimoi. Tokumi molo monoi Kotoyo Musiso imokaiki mo, auwolowoi muwoi. Isisoso imo taikiyoki mo, na auwolo unumokokaiki.

Tonofalo moloyo tokumi moloso souwai aino imo.

Tokumi imoso paluwaino mo, Koto mo molo tonofalo monoi pa pomulumolokoso. Ulai hani monoi woi? Noko nokolalo mo tokumi imoso pa aluwai manokinoso. Ainonani monoi Kotoni puko imoyo na tiyomuko, noino,

“Siyoli Nokota mo na tiyomu, “Na pukwaiwo. Amuwoi tino mo yo mo molo tonofalo na wiyotiyoimo, Isolilo nokowoi Yuto nokowoiso. Na auwolo ukoimo, molo tonufuwa imo ami mo.
Nonani molo tonufuwa ni mo, no mo tokumi molo komiyai muwoi, yo toku no wiyotiki no, aniyopatono iyaliso, Isipi asisai no koliyonoki no. Yo mo na auwoloki. Ulai toi mo yani imo pakoso kwaimono itouniyaimokinoso. No monoi no yo mo namoliyo alosikoki.” Noko Siyoli mo aino na tiyomu. 10 Ti monoi na tiyomu, “Nosai no mo; yo mo auwoloimo, molo tonofalo na wiyotiyoimo, Isoliloni alisaitono iyaliso. Yani imo ami imo mo toini mulu poiso na posasoko wiyotiyaloimo. Asayo noinomo na mulumoloko kaiyoinomo. Yo mo toini Koto na, na samukukoimo. Toi mo asani noko nokolalo nali no. 11 No monoi no mo, toi komaso mo yani siyolo na saino soimo, nokotalo iyaliwoi alalo iyaliwoi mo. Nokoyo siyokutono iyaliso pa aiyolokoinoso. Auwatono iyaliso pa ikikoinoso, “Noko Siyoli monoi na posainowo.” Toi mo sai yasoi, no monoi no pa aiyolokoinoso. 12 Yo mo mulu kalo ukoimo, suomoso monoiso fasikoimo, toini mulu kopokoiyau na saloso uwokoimo. Imo kulalimono foli monoi yo mo ti monoi pa mulumolokoiso. Imo mo futo.”

13 Molo tonofalo monoi aino yomuki, Koto mo, molo tonofalo na. Na auwoloki. No monoi no moi mo sai, tokumi molo mo tolikimokai. Nonani tolikimokai koiyau mo isoi pakoso tanoiso. Na uwaimo taikiyoimo.

Copyright information for `AMM