Hebrews 9

Koloni nakowoi woliyo ti aino imo, molo kopokoiyau ufiyaiko monoi.

Tokumi molo wiyotimai Koto mo moini aniyopa iyaliso wiyotiki, totani mi ano monoi. Toini asimai mo lotu nu mo yapoli na tolo. Tuno nu na kokino, nokoyo, lotu nu na. Tuno siyoliyo mo nu poiso kitafoli kukiyokai, pokamoko tiwoi. Totawoi kokikokai nu poiso mo lamu ta na taso. Tuo mani, si, kotisokomai, tuo mo Kotoso no foumokaikino no. Nonani nu poi mo Kotoni nu itouniyaimo pokaluwai manokino. Ti monoi kokikokai nu mo kitafoli kukiyokai tuno ausaimi. Kotoni mulu ifolaluwawoi nu na pokaluwai manokino. Nonani nu poiso mani, hani hani mo yapoli si. Inoso woti momotolo kotisokokai yapoli toi. Nonani kotisoko mo tomoki tutofuyo fiyokaimokaikino, tomoki kamo kamoyo. Pokili mani, na taso, fiyokaisokaikino, tomoki kamo kamoyo. Pokili poiso mo hani hani sonosoni yapoli na tu si, tokumi molo wiyotisai no isikokaikino no. Nau mo yapoli tu taso, tomoki kamo nau mo. Kumokisai kuno tuo lolofa mo nau poiso inalokai si, mana tuo nali. Alononi atou, aliwoi toku no auwonouluki no, nonani atou mani, pokili poiso toi. Kotoyo kulukai tomoki ti, Musiso no akononiki no, tokumi moloso no kulu wiyoti no, nonani tomoki ti mani, tanono, pokili poiso. Pokili puwomai tomoki kamo kamo ti ukoluwakokaikino, kumoki nokota tini na komiyai, kou ititouniwoi. Kotoni mulu ifolaluwawoi nu samuku tolokainokino. Natokiwoi nali no, toti mo. Natoki wosuwoimai mo koloni nako posololukiya tumomosikino, nokoyo, pokili puwomai. Nokoni molo kopokoiyau ufiyaiko monoi posololukiya tumomosikino, koloni nako mo. Lolai mo nonani imo folosai pa posasoko wiyoninoikuwoso.

Nonani hani hani mo ainoso foukaikino. Foukaikino mo; lotu samukuko noko iyaliyo saiso saiso potimosiki, totawoi kokikokai nu poiso, toini lotu mi pana timosikino. Lotu samukuko nokota siyoli totasu mo ti monoi kokikokai nu poiso polotimosiki. Aisamu siyasonuso ulo siyamaiso na polotimosiki. Afonimaiso pa polotimosikiso, kolonini nakowoi na puwoliyo timosiki, Kotoni molo timai, totani molo koiyau ufiyaimo monoi. Nokoni molo kopokoiyau monoi mani, nonani nakoyo pufiyaikomosiki, molo koiyau nuwoi siya nuwoi siya no aluwaiyalokino no, sai somiso monoi. No monoi no Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo na towiyomoko, noino, tokumi lotu nu amai tolokainomai noko nokolalo no Kotoni auso no moloi ti monoi, totani nuwa nu poiso no? Nonani lotu nu imo folosai mo noino. Lolai si noko moi na pukwaiwo. Noko nokolalo, Kotoso koloni no utunoni manokino no, ulai toini mulu no ulukukumoso noiyo? Hani hani ni manokino mo, ulai nonani haniyo no moloi ititounikai monoi, nonani mi ano nokoni mulu no? 10 No mo muluni hani muwoi, nokoyo wiyoluko hani hani nali, koloni noko monoi hani, iwo siko monoi hani, iwoso loukalo monoi hani hani. Tokumi molo mo ainoso na, na paluwai manokino, ainoso hani molo tonofalo wiyomoka konoki.

Kolaisoni nakoyo amukono aino imo.

11 Kolaiso mo yasoi tumoki. Tonofalo molo itouniyaimo yonomokoki, moini lotu samukuko nokota siyoli mo. Tumoki mo; lotu nu tonofaloso na lotiki. Itouniyaimo na, tokumi lotu nu tosouwaimoi. Nokoyo no moloi ko monoi? Asini hani muwoi. 12 Kolaiso mo mimini nako pa puwoliyo timosikiso, Kotoni nuwa nu poiso. Polomoko uo lolofani nako pa puwoliyo timosikiso. Kolaiso totani nakoyo amukonoki, Kotoni molo timaiso. Tani nako mo ti monoi pa amukonoiso, siyawoiso na kalo unumokoki. No monoi no ifou kolisomokoki. Afonimaiso muwoi. Suo mo kaloki, kalo unumokoki, aniyopa poi poi sinono itouniyaimo monoi.

13 Koloni nako mo folo, nokoni au monoisosu tititounikai, wofu wofu. Noko mo koiyau haniso tokomi mo, nokotalo iyaliyo tiyamo, “Kotoni molo timai mo koiyau na.” No monoi no mo lotu samukuko noko iyali mo koloni totukuwoli manono, mimiwoi polomoko nanomuwoi. Toini nako tuwoliko manono. Polomoko toniyoi mani, totukuwoli manono. Taso tutufoliyafoumokai manono, na sakoloukokaimoi. Nosai no mo, talofomuwoi nakowoi totopoloko tomasi manono. Noko kopokoiyau nokoni auso totolisono koloko liyai manono. Uwai; na tiyamo, “Kotoni molo timai noko ititouni na tosi.” Nokoni au monoisosu tiyamo, muluwoi monoi pa tiyamoso. 14 Ulai Kolaiso no hani yo, woi? Yowoi muwoi, no monoi no tani nakoyo koloni nako na tosouwaikokaimoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, aniyopa poi poi no totolokaino no, tani amiyo Kolaiso mo kalo unumokoki, Kotoyo imo futo monoi. Tani nakoyo nokoni ausoso pa ititounikaikiso, mulu poiso mani, na ititounikaimokoki. Kolikalimoko moloso koma na aluwaikikoni. Lolai mo Kotoni misoso na tano sikoni, amai tolokaino nokotani miso.

Imo siya mo amai, Kolaisoni nako monoi aino imo.

15 No monoi no mo, Isiso mo mulumai na totolokainomoi, Kotowoi asi asi noko nokolalowoi wolimikuwano si monoi. No mo molo tonofalo na. No monoi no noko nokolalo mo na si itouniyaimo manoimo, aniyopa poi poi, toku Kotoyo aniyopano iyaliso no ikokaiki no, noinoso na. Noiwo noko no si itouniyaimoimo? Kotoyo aliyoniko noko, toi mo na si itouniyaimo manoimo. Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Kolaiso mo ifou kolisoki. Suo mo kalo ukuki. Tokumi moloso aluwaikino mo, Kotoni imo pokulali manokino. Nonani foli monoi toi kwalomai monoi kalo ukuki.

16 Ilolu utai i monoi mo noino. Noko molotano tolomai, ulai hani monoi i wanoni monoi? Kalomaiso mo waliyo. 17 Noko mo molotano tolomai ulai siyokutono iyaliyo ilolu no hani monoi i wanoni monoi? Kalakimo, ilolu utai mo waliyo iyoinomo, molotano tolomai no yomukaiki no. 18 Noinoso na, tokumi molo wiyotimai mani, Kotoyo afonimaiso auwolowoi muwoi, Musiso na imoki, nako tolisono koloko monoi. 19 Musi mo Kotoni ami imo komasoso noko nokolaloso posasoko wiyoluko uwai; to mo nakowoi iwowoi topoloko tomasiki, mimini nakowoi polomoko lolofani nakowoi na. Iwasuwo mi tofukiyo tiki, tuno molo nakiyaiyo konosuwakoki. Nako nauso na solikaikaloki, na tolisono kolokaloki, noko nokolaloso. Kotoni toku imo pukoso mani, na tolisono kolokoki. 20 Na yomuki,

“Nakoso na pokiwo. Koto mo na auwolo unumokokai, tani molo yasoi posaso wiyomoko. Na tiyomu, tani imoso na pa kwaimowo.”
21 Ainoso yomuki, Musi mo. Nosai no mo, tuno lotu nu mani, na tolisono koloki. Lotuni iloluwoi mani, na tolisono kolokaloki. 22 Motu na, tokumi imoyo na tiyomukokai, “Hani hani mo nakoyo mo ititounikaiso si, wofu wofuso, Kotoni molo timai mo.” Nakoyo amukono somiso mo, Kotoni molo timai mo futo muwoi, amai, molo kopokoiyau imo mo.

Kolaisoyo kalo unumoko aino imo, mulu kopokoiyau saloso uwomoko monoi.

23 Ainoso na piyo manokino. Koloni nakoyo hani hani pititouni kaimosikino, Kotoni molo timai wofu wofuso si monoi. Ninani asini hani hani mo na komiyai, ititouni hani mo kumokiso you si. Ulai kumokini hani hani no kolonini nakoyo ititounikai si? Yoi, Kolaisoni nakoyososu ititounikai si, Kotoni molo timai mo. 24 Nasu, Kolaiso mo nokoyo ko lotu nu poiso mo lotiwoi muwoi. Ni mo na monoiso na, Kotoni nuwa nu mo kumokiso. Noso na amiyoki. Lolai mo Kotoni auso you yousikaino. Moi monoi na tofasimoko yousi.

25 Aisamu siyasonuso ulo siyamai lotu samukuko nokota siyoliyo nako mo tuwoliyo timosi, Kotoni mulu ifolaluwawoi nu poiso, molo kopokoiyau ufiyaiko monoi. Nonani nako mo totani nako muwoi, koloni nako na. Isisosu mo aino pa tiyomoiso. Siyawoiso kalo unumokoki, tani nakoyo amukonoki, moini mulu kopokoiyau saloso uwomoko monoi. Kalo unumokoki mo; kumokiso amiyoki. 26 Kumoki asi asi fonanikomosai saiso saiso pokalo unumokomoi mo, wiyou, saiso saiso puwomoi. Asi fokumomai mo na amukonoki, siyawoiso na kalo unumoka konoki, moini mulu kopokoiyau saloso uwomoko monoi. 27 Noko mani, siyawoiso kolikali manumo. Kolikalimokakimo, molo koiyau foli monoi imokokaiyoimo, Kotoyo. 28 Noinoso Kolaiso mani, siyawoisoso kalo ukuki, noko nokolaloni mulu kopokoiyau saloso uwoko monoi. Amuwoi tino mo ti monoi na tumoimo. No mo mulu kopokoiyau saloso uwoko monoi muwoi. Totaso foumo si noko nokolalo samiyaikiyo monoi amukono ukoimo.

Copyright information for `AMM