James 3

Momaini ko samukuko aino imo.

Woli iyali, wonikaluso moi molopoi aiko aiyolokaloinuwo. Ulai afonimaiso? Aiyoloko kopokoiyaukakikonimo, aiyoloko topoko foli monoi mo siyoliso na uwomokoimo, Kotoyo. Wiyou, soliyakiso. Noko siyaiso mo koufasosu uwokoimo. Saiso saiso molo koiyauso tokitolo komomokalomoi. Nokosu mo imo koiyau lukaso somiso mo, to mo itouniyaima itouniyaimo, mulu mo amisoso.

Moi mo sai, nokoyo waiya kokolonofa mo hosoni koso akokaimo mo, ulai totani muluyoso no moloi liyai monoi? Nokoyo na tokalumaniyalo. Poso ayou mani, noinoso na. Ulai soliyaki mo, totani muluyoso no moloi manoko monoi? Ulai imonu siyoliyo tokiyonofoliko taikiyomoi mo, iwo siyoli mulumaiso mo afonimaiso manokalowoi muwoi. Poso ayouni alomako ikuwayo na talosokalomoi. Nonani ikuwa mo siyoli muwoi, koufa. Alomaniko nokota noso monoi mano monoi mo, ulai ikuwa na talosi, noso monoi manoko monoi mo. Noinoso na, ko mo siyoli muwoi, koufa. Ulai siyoliso na talolamomoi.

Na pomulumolokowo. Ta ifayo isi atonimai kiyokai mo, siyoliso na amuko taikiyo, a sisiyoliwoi na sakolouko taikiyo.
Ko mo ta komiyai tamukomoi, tani uo mo siyoli, nokoni komu mulumai no toi no. Nasu, nokoni ko mo tota amu na tuwokai. Ulai moloi yousi itouniyaimo monoi? Imo kopokoiyau tolukasalo mo, ta komiyai tamukalo. Nonani ta mo Sokolo Nokota Waiyo falosikaikaiki, totayo noinomo imo kopokoiyau tolukasalo manokoni. Nokoyo aku koloni woliko mo sai, na tuwoliko manono, uo noinali, nuwo noinali, noisu noisu, iwo siyolini koloniwoi tuwoliko manono. Na tosamukuko manono, toini nasu wosuwoimai na tosi liyai. Ulai momaini ko no moloi samukuko monoi? Wiyouwa wiyou, saiso saiso imo kopokoiyau na tolukasalo manokoni. Ko mo wosu woso muwoi, uowoi na. Nuwo uo noko komiyai na tuwokuwano manokoni, momaini imo kopokoiyauyo mo.

Moini ko mo Apou Siyolini siyoloso tokaluwaiyalokoni. No mo itouniyaimo na. Totayo fonanikomomokoki, tota komiyai si monoi. Ulai momaini koyoso momai amu tikuwano manokoni, kaloni imo mo. No mo kwaimo muwoi. 10 Kotoni siyolo tokaluwaiyalokoni, ulai nonani koyo mo imo kopokoiyau mani, tolukasalokoni, kaloni imo mo. Woli iyali, no mo kwaimo muwoi. Noiyo yoiwo. 11 Iwo moloi iwo no iwo koiyauwoi no moloi tomasima tumo monoi? 12 Woli iyali, ya timonukuwo. Sipoki aso no nomo wamowoi no moloi si monoi? Si aso no sipoki wamowoi no moloi si monoi? Noinoso na, iwo koiyau no iwo pamisowoi no moloi tumo monoi? Imo koiyau no imo itouniyaimowoi no moloi amufu monoi?

Kotoni ausai sai itouniyaimo tumo aino imo.

13 Moi nokota mo mulu iwoi yapoli poimo. Sai nokota mo yapoli poi totolo. Yapoli mo, atiyaiso na liyaiyumo. Sai nokota mo imo koufaso lukasumo, molo itouniyaimososo na aluwaiyumo. Noko nokolaloyo itouniyaimoso liyaiso kwaiyakinomo, na iyamoimo, “Mulu iwoi nokota na.” 14 Nako moi mo tota komiyai, o, noko siyaiso tofoluwaliyoluwaiko manonuwo. Kiyoluwaikakinuwomo, ulai hani monoi sai sisiyoli monoi no moloi nakikomalo mano monoi? Moi mo sai muwoi, noiyo topokoiwo. 15 Momaini sai no tonakikomalonuwo no, no mo kumokini sai muwoi, asini sai nali no. Tokumi mulu kopokoiyausai tofiyamosokalomoi, Sokolo Nokota Waiyo noinomo na. 16 Momai amu tofoluwali yoluwaikuwano manonuwo mo, nu mo uo imo saso. Kiyoluwaikuwano manonuwo mo, hani hani molo kopokoiyauso taluwaikalo manonuwo. 17 Nokosu mo kumokisai imoso sainono mo, toini mulu mo noino. Mulu wofu wofuso na tosi. Noino mani, noko asisikuwano mulu wosu woso na tuwokono. Toini imoso na tukwaiko manono, kukamokokaiwoi muwoi. Noko nokolalo monoi mulu tuku manono, suomoso monoiso na tofasikalo manono. Toi mo a ititouni komiyai, a wamo molopoiwoi. Noko nokolaloso tuwoko itouniyaimo manono, noko siyaisoso muwoi, noko komasoso. Toi mo mulumolo luwai topoko noko muwoi, noko ititouni na. 18 Uo tokosiyaiko mo aliyoli ali ikai komiyai na, noko asisikuwano monoi. Mulu tomoso sakimo, molo itouniyaimososo aluwaiyoinomo. No mo a komiyai, a wamo ititouniwoi.

Copyright information for `AMM