James 4

Kotoni nasu wosuwoimai si aino imo.

Uo imo no moisai totumomosi? Mulu kopokoiyau mulusai nali no. Hani haninoi monoi tiyo manonuwo, no monoi no uo imo tikuwano manonuwo, na totukoluwano manonuwo. Hani hani i mulu monoiso tiyo manonuwo, ulai moi mo iwoi muwoi. Nokoni hani haniso tomulu uku wati manonuwo, louwa totukuwoli manonuwo. Ulai hani mo iwoi muwoi. Uo totukoluwano manonuwo, wiyou uo mo siyoli. Hani hani i monoi mo Kotoso pa tutolumo manonuwoso, no monoi no mo iwoi muwoi. Ulai nuwoi siya nuwoi siya tutolumo manonuwo mo, ulai pa ti manonuwoso. Ulai afonimaiso? Mulu mo kwamu kwaimo muwoi. Asini hani hani molokiko mulu monoiso tiyo manonuwo, ainonani monoi tutolumo manonuwo, no monoi no. Kotoni muluso pa taluwai itouniyaimo manonuwoso. Asini moloso aluwai mo Kotoso uo mulu atolokomo unu na. Nako moi mo sai pakoso. Asini moloso aluwai nokotani wolitono, to mo Kotowoi uo nokota na. Kotoni puko imoyo noino na tiyomuko,

“Moini mulu mo Kotoyo nimokoki. Na tomulu unumokomoi, totawoiso aumoifaso aluwai monoi.”
Moi no moloi tomulumolokonuwo? Ni no afonimai imo no?

Ulai Koto mo suomoso monoiso na tofasimokomoi. No monoi no tani puko imoyo tiyomuko, noino,

“Koto mo noko sisiyoli si mulu nokoso namoliyo talosikomoi. Kukamokokai somiso nokososu mo suomoso monoiso na tofasikomoi.”
No monoi no Kotoni nasu wosuwoimai na pa siwo. Sokolo Nokota Waini imo na pa kulali manowo, na lomu utukaimoinuwomo. Kotoso aumoifaso paluwainiyo tumowo. Suo mo tolo fasikomoinuwomo. Molo koiyauso aluwai noko moi mo mulu na palosokowo, molo itouniyaimoso na pa aluwaiwo. Mulu tiwoi noko moi mani, molo koiyauso na putukaimowo, mulu wofu wofuso na pa siwo. Mulu na pa kolikaliwo, molo koiyau monoi pa sosonunowo. Na pa sonukukuwanowo. Soluwano si noko moi mo mulu na pa alosokowo, na pa sosonunowo. Moloki si noko moi mani, mulu na pa kolikaliwo. 10 Siyoli Nokotani molo timai mo noiyo kukamokokaiyoiwo. No monoi no ta noinomo noko sisiyoli na sa yoinuwomo.

Kali kalimikuwano aino imo.

11 Woli iyali, momai amu noiyo kali kalimikuwanoiwo. Noko mo wolitonoso kali kalimiyakimo, Kotoni ami imoso na kulaliyoimo. Kotoni imoyo tiyomuko, mulu ukuwano si na. Noko mo wolitono monoi yomu unakimo, “Kwaimo muwoi,” nonani yomu nokota mo Kotoni ami imoso kwaiwoi muwoi, na yomoimo, “Motu muwoi, Kotoni imo mo.” Noko mo Kotoni imo monoi yomakimo, “Motu muwoi,” to mo ami imoso aluwai nokota muwoi. Kotoni imoso aluwai nokota no moloi yomu monoi, “Motu muwoi, Kotoni imo mo.” 12 Koto totayosu mo na wiyomokoki, nonani imo ami mo. Totayosu mo waliyo noko nokolalo tuwau. Totayosu mo na yoimo, siyai mo uwokaikokaiyoimo, siyai mo samiyaikiyoinomo. Nonayo no Koto komiyai na? Wiyou. Siyokuno monoi no hani monoi yomu unu monoi, kwaimo muwoi? No mo Kotoni hani nali.

Kukamokokai aino imo.

13 Noko siyai noko moi mo noino na tiyamalo manonuwo, “Konoiso nu monoi poimo, amuwoiso nu monoi poimo. Nokonu siyoliso nu monoi, hani hani suo suomoko mi anano monoi, muwoni molopoi i monoi, ainoso aisamu mo uwai.” Aino tiyamalo manonuwo. Ulai ya timonukuwo. 14 Ulai moi no sai? Amuwoi mo haniyo poi tumoi. Ulai moini kolikali no moloi saino monoi, momaiyo no? Moi mo kuo komiyai, fokufaso totoi. Ulo tayo tokiya tumo mo, uwofa na totoi. 15 Ulai noinososu na pa iyamowo, “Siyoli Nokotani muluyososu nali. Molotano amai sakikonimo, ninani mi mo waliyo na ano monoi.” 16 Ulai moi mo talolamuwano manonuwo, momaini muluyo tiyo manonuwo. Nonani kukamoko mulu mo kwaimo muwoi, koiyau na. 17 Atiyaiso na pomulumolokowo. Molo itouniyaimo monoi sai nokotayo wiyou yomakimo, aluwai monoi, to mo molo koiyauso na aluwaiyoimo.

Copyright information for `AMM