James 5

Ilolu molopoiwoi noko aino imo.

Ilolu molopoiwoi noko iyali moi mo na pukwaimonowo. Uwokomo kopokoiyaukomo monoi na pososonuno siwo, na pomuwanowo. Ilolu mo kopokoiyaukokai waninoinuwomo. Alopu sosomuyo sosamo nokokai waninoinuwomo, tuno mo. Muwoni mo na tolikikokai waninoinuwomo. Nonani tolikikokaiyosu mo asi fokumomaiso Kotoso na wiyoninoimo, wau folo noko moi mo. Wau folo foli monoi taso komiyai na utoinuwomo. Ulai afonimaiso? Iloluwoi muwoniwoi afonimaiso na tuwokokai manonuwo, ainoso hani lolai mo asi tofokumo. Na pukwaiwo. Isi mi nokoso tifoluwaiko manonuwo, mi ano foli monoi muwoni pa toniko manonuwoso. Wiyou, muwoni foli monoi na tononomuwano. Na pukwaikowo. Kumoki noko samukuko nokota siyoli mo yapoli na tukwaiko. Asimai tosi manonuwo mo, hani hani ititouniwoi tosi liyainuwo, asini haninoi monoi na tomolokiko sinuwo. No sisiyoliso tono manonuwo mo, na tiyowaukono manonuwo. Mulu mani, wapu wapu saso. Wiyou, aumoifaso tukuwoliyoinuwomo, koloni komiyai. Mulu ititouni nokoso afonimaiso tuwokaiko manonuwo, na totukuwoli manonuwo. Molo siyaso tukwaikomokainuwo, suowoi pa tuwokomonuwoso. Ilolu molopoi noko iyali moiso timonukuwo, moi fau, atiyaiso na pa siwo.

Siyoli Nokotaso mulu amiso foumo si aino imo.

Woli iyali, no monoi no mo mulu amiso na pa si manowo, ainoso hani Siyoli Nokotayo ifou tumoi. Moi mo sai, isi kiyo nokota mo aliyoli ali auwonoulu monoi mulu amisoso tofoukomoi. Mulu amiso na tofouko tolomoi, ainoso sawoi ulowoiyo mi ano uwai. Nosai no wamokomaiso na ti, isi no ititouni mo. Moi mani, noiyo ulosukomoiwo, mulu amiso na pa si manowo. Siyoli Nokotayo aumoifaso tumoimo.

Woli iyali, momai amu noiyo foluwali yoluwaikuwanoiwo. Wonikaluso noko nokolalo wau nokotayo uo foli monoi aiko uwokaikomoinuwo. Itu loti kwamai totolokaino, aumoifaso tumoimo. 10 Woli iyali, Kotoni mulu lukasiko noko, Siyoli Nokotani imo no posasoko manokino no, toi monoi na pomulumolokowo. Uo nokoyo uwoko manokino mo, mulu amisoso na posi manoki. Toini muluso na pa uwokowo, mulu amiso na pa si manowo. 11 Na pukwaiwo. Noino na tiyamo manokoni, “Mulu ami ami noko ulosuko somiso mo, na moloki suomo.” Kotoso mulumolo luwai nokota Iyopo aino imo mo yasoi tukwaimosinuwo. Uwomai to mo ulosukomowoi muwoi, mulu amiso na tolokaino manoki. Nosai no mo, Siyoli Nokotayosu uwo itouniyaimoki, waliyo na yousikainoki. Nasu, Siyoli Nokota mo mulu mo yau, na tomulu unumokomoi, suomoso monoiso na tofasimokomoi.

Afonimaiso auwolokai aino imo.

12 Woli iyali, ni pukwai itouniyaimowo. Noiyo auwolokaloiwo. Kumokiwoi asiwoini siyolo siyoloso noiyo kolalaloiwo. Wiyou yomu mo, no mo wiyou na tiyomu. Waliyo yomu mo, no mo koma na tiyomu. Afonimai auwolalo foli monoi Kotoyo na uwokaikomoinuwomo.

Mulumolo luwai nokotayo Kotoso utolumo aino imo.

13 Siyokunoso uwo mo, to mo Kotoso na utolumumo. Siyokuno siya mo molokiyakimo, to mo Kotoni siyolo kaluwai si na molosokumo. 14 Moi nokota mo ai uwakimo, mulumolo luwai noko moi samukukomo nokoso na aliyonikumo, toiyo Koto Siyoliso utolumo unu monoi. Tani amiyo na louwowumo, woilo iwoyo na. 15 Ai nokota monoi utolumo unakinomo, Kotoyo na itouniyaimokaiyoimo. Ulai afonimaiso? Na tomulumolo luwaino. Ai nokota mo hani yo mo, nonani monoi mani, Siyoli Nokotayo imo tokosokikoimo, imo mo futo. 16 No monoi no momaini molo kopokoiyau monoi suo suo na pa posasoko wiyolukuwano manowo. Kotoso na pa utolumo ukuwano manowo, momai amu, no monoi no na ititounikomoinuwomo. Mulu itouniyaimo nokotayo Kotoso utolumo mo, no mo ami hani nali, komaso hani na ititounikaimoi.

17 Ilaiya mo moi nokota na, noka noko, toku no tolokainoki no. Kotoso sa ufiyaimo monoi na utolumoki. Mulu tiwoi yowoi muwoi. Utolumoki mo; sa mo kunokowoi muwoi, ainoso aisamu tauwoi mo uwai amu mo toufowoi. 18 Nosai no mo; Kotoso ti monoi na imoki, sa kunoko monoi mo. Imoki mo; sa mo na tumoki, aliyoli ali auwonoulu liyaiki.

Molo itouniyaimoso utukaimo nokota fasi aino imo.

19 Woli iyali, moi nokota mo motu imoso fufolikomo nokotaso fasiyakimo, 20 noino na sainumo, “Molo koiyauso aluwai nokotaso fasiyakimo, nonani nokota mo pa kalokaiyoiso, mulu alosiyakimo. No monoi no molo kopokoiyauso aluwai imo mo futo.”

Copyright information for `AMM