John 10

Sipo koloni samukuko nokota itouniyaimo aino imo.

Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, siyokawi imo mo, “Motuwa na timonukuwo. Nokoyo sipo kokiko uku itu lotiso loti somiso mo, to mo polamoko nokota nali. Sipo koki wosokiko nokota mo uowoi nali. Itu lotiso loti nokota mo sipo iyali samukuko nokota. Nonani nokota mo totumo mo, itu loti samuku nokotayo na tokolali unu. Koki poiso na toloti. Tani ko naso na tukwaimo itouniyaimono, sipo iyaliyo mo. Siyolo siyolo na tokolalalo, na tokoliyo fu, totani sipo mo.

Koliyo fu uwai; na taluwainiyo tumono. Totani sipo mo totani imoso tukwaimono. Toi mo tani ko na mo sai, no monoi no taluwaino.

Noko siyayo tumakimo, pa aluwaiyoinoso, na uloloimo. Tani ko na mo sai muwoi, no monoi no.” Siyokawi imo mo ainoso na ikoki, Isiso mo. Ulai toi mo ima imo mo sai muwoi. Toi mo sosoli.

No monoi no mo, Isiso mo ulai na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Asa mo sipo kokiko uku itu loti komiyai. Noko mo asa monoi toku no ti liyaiki no, toi komaso mo polamoko noko na, uo noko nali. Sipo iyali mo toini imoso kwaikowoi muwoi. Asa mo itu loti komiyai. Noko mo asani itu lotiso lotakimo, na samiyaikiyoimo. Ifou ifou amufu liyaiyoimo. Tiyawoi muwoi, nowoi nali no.

10 Polamoko noko iyali monoi moi mo sai, topolamoka tumomosino. Sipo tukuwoli noko na, na tuwokaika tumomosino. Asasu mo fasika konoki. Ya noinomo sinono koiyaumowoi muwoi, na si itouniyaimo manoimo, aniyopa poi poi.

11 Asa mo sipo samukuko nokota itouniyaimo komiyai. Sipo fasiko foli monoi nokoyo tukolomonakinomo, yo mo imowoi muwoi, waliyo.

12 Noko mo noko siyani sipo samukuko mo, to mo sipo kiyo nokota muwoi. Suo foli monoi saso samukuko. Asikoiyo aluwouyo tumoso kwaiyakimo, sipo na lomu utukaikoimo. Nosai no aluwouyo sipo tukuwoliyoimo, siyai mo uloloimo. 13 To mo sipo muluwoi muwoi. Suo foli monoi saso tosamukuko. No monoi no lomuwoimo. 14 Asasu mo sipo samukuko nokota itouniyaimo komiyai. Yo mo sai, asani sipo iyali monoi mo. Toi mani, yo monoi mo sai. 15 No mo noino. Apou Siyoli mo sai, yo monoi mo. Yo mani, to monoi mo sai. Sipo fasiko foli monoi tukolomonakinomo, yo mo imowoi muwoi, waliyo. 16 Yo mo sipo siyai mani, yapoli na si. Kokiko ukukai siyaiso tosi liyai. Toi mani, ya kolisalomanoimo, na kiyoka tumoimo. Yani ko naso kwaimono itouniyaimoinomo. Tolomu nokowoi tomoso na ukouniyaikoimo. Asayosu mo komaso na samukuko manoimo.

17 Nokoyo tukolomonakinomo, yo mo imowoi muwoi. No monoi no mo, yani Apou mo mulu tunumono. Ulai pa kalomonokaiyoiso. Yausai ifou na auwoniyouwoimo. 18 Tukolomonakinomo, no mo nokoni muluyo muwoi, asani muluyosu nali. Yo mo alukiko ami mo yapoli, ulai pa alukikoiso. Yausai auwoniyou amiwoi mani, yapoli, yo mo. Ulai afonimaiso? Apouyo ainoso na imono taikiyoki.” Isiso mo ainoso na ikoki, Yuto noko sisiyoliso.

19 Ikoki mo; nonani imo monoi mani, mulu mo tomoso muwoi. Toi mo mulu mo fofamo, Yuto noko sisiyoli mo. 20 Siyai mo piyamoki, “Kwalu kwalumowo. Popuwayo tuwokaiwo. Tani imo no moloi kwaimo monoi?” 21 Siyaisu mo iyamoki, “A, popuwayo noiyo. No mo popuwayo uwokai nokotani imo muwoi. Popuwayo no molo kau kau noko no moloi ititounikai monoi?”

Isisoso namoliyo alosimo aino imo.

22 Nosai no mo; fulomu popomai mo mi fou fouko popo siya fiyamosiki, Yolusolimo nokonu siyoliso. Aisamu saiso saiso mo lotu nu siyoli monoi pomolokima tumomosikino, noko nokolaloyo. 23 Nonani popomai mo Isiso mo lotu nu siyolimai liyaiki, fulomu numai, nokoyo no pokaluwai manokino no, Solomononi Fulomu Nu.

24 Nosai no mo; Yuto noko sisiyoli mo ukouniyaikokukino, na imokino, “Siyokawi imo saso lukaso nimoko no hani monoi? Ulai koi no sai? A, nono no Kolaiso na, Kotoyo no muwokaikini no, Isolilo noko koi fasimoka tumo monoi, a, nona na? Ima imo na pimoko.”

25 Nosai no mo; Isiso mo na fowakoki, “Yasoi na imokinukuwo, ulai pa kwaimonokinuwoso. Yani Apouni amiyo mo mi tanomosi mo, no mo afonimaiso anowoi muwoi, na towiyolukomonukuwo, yo mo tota na.

26 Ulai momai mo yani koki poiso mo tu siwoi muwoi, no monoi no waliyo pa tomulumolo luwaimononuwoso. 27 Yani sipo iyali mo yani ko naso tukwaimono itouniyaimono. Toi monoi mo yo mo sai. Na totanomomonono. 28 No monoi no uwokaikowoi muwoi. Ya noinomo aniyopa poi poi tosi itouniyaimomoi. Uo nokoyo moloi kolisa tumo monoi? Asani nainomai na tosinono. 29 Yani Apouyo muwokokaimonoki. Komaso hani hani souwaiko nokotayo na muwokokaimonoki. Uo nokoyo no moloi kolisa tumo monoi? Yani Apouni nainomai na tosinono. 30 Apou Siyoli koti mo tomoso na.” Ainoso na ikoki, Isiso mo.

31 Nosai no mo; Yuto noko mo ti monoi ifoloko unukino, tomoki mo, tukolo monoi louwa fi. 32 Ulai Isiso mo na ikoki, “Apou Siyoli mo na imono taikiyoki, no monoi no mi itouniyaimo ya tanalomosi, moini molo timai. A, mi itouniyaimo foli monoi tosalosomomononuwo, tomoki no?”

33 Ulai imokino, “Mi itouniyaimo foli monoi muwoi, Koto alisiyoli foli monoisu na tosalosomonoki. Nono mo noka nokosu. Ulai piyomuni, “Koto koti mo tomosowo.” Koto tomoso no moloi tolo monoi, nono no?” 34 Ulai Isiso mo, “Moini aniyopa imo ami Musiyo no kulukaiki no, no mo tiyomuko, noino, Kotoni imo mo,

“Ya yomukaiki, moi mo kumoki tolomu noko sisiyoli na.”
35 Koto mo ainoso yomu ukuki, noka noko monoi, moini aniyopa iyali monoi, noko no mo tani ami imo toku no ikokaikino no. Toi na kolaliki, kumoki tolomu noko sisiyoli mo. Motu na, Kotoni imo no nokoyo no moloi kulali monoi? 36 Ulai yo monoi no hani monoi timononuwo, Koto tomoso imo foli monoi no? No mo alisiyoli imo muwoi. Apou Siyoli mo tota monoi na muwomonokaiki. Asiso na imono taikiyoki. No monoi no ya timonukuwo, “Yo mo Kotoni awitono.”

37 Yo mo yani Apouni mi ano somiso mo, noiyo mulumolo luwaimonoiwo. 38 Ulai Apouni mi ya anakimo, waliyo na pa mulumolokowo, nonani mi monoi mo. Yoso pa tomulumolo luwaimononuwoso. Apouni misu ya no tanomoi no, nonani mi monoi mo waliyo na pa mulumolokowo. No monoi no sainoinuwomo, Apou Siyoliyo tolo tomasimomono mo. Yo mani, tolo tomasimo.” Isiso mo aino na ikoki, Yuto noko sisiyoliso.

39 Nosai no mo; ulai ti monoi louwa kominalomanokino. Ulai nainoyo moloi komi monoi? Na utukaikoki.

40 Ulai nosai no mo; Yotano iwo ausaimi tokosiyaiyo tiki, Iyonoyo toku iwoso no puluwakomosiki no. Nosoni tolokaina tiki. 41 Noko nokolalo molopoi ti liyai manoki, iyamoki, “Iyono mo mulu ifolaluwawoi mi pa ano manokiso, koini molo timai mo. Ulai ninani nokota monoi no posasokoki no, nonani imo komaso mo motu.” Noko nokolaloyo aino iyamoki, 42 nonani asiso lolaloso na mulumolo luwaikino.

Copyright information for `AMM