John 12

Isisoni fonaso kou woti iwo sololukikomalo aino imo.

(Matiyu 26:6-13; Mako 14:3-9)

Nosai no mo; Pasowa koloni wasiwoi muwoi, ulo toufo mo amai, nomai no mo Isiso mo Pitano nokonuso tumoki, Lasolasoni nukutaiso, noko no mo yausai toku no lusikaiki no.

Nosai no mo; koloni no nikokino. Lasolasoyo no niko yousiki, Isiso iyaliwoi. Matayo wautiki.

Amai no manokino mo, Moili mo kou woti iwo nau na asoki. Isisoni fona tiso na sololukikomaloki. Wiyou, kou woti iwo mo koufa muwoi, siyoliso na solukimoki. Kou woti iwo itouniyaima itouniyaimo, muwoni mo siyoli, wiyou. Isisoni fona tiso na louwokomoki, komu suwo sopoyo na uwosuwakomoki. Wiyou, nu mo woti itouniyaimo saso.

Nosai no mo; siyokutono siya Yutaso yomuki, “Hani monoi tiyo?” Yutasoni siyolo siya mo Isokailiyo, Isisoni woliya wolitono muwoi, uo nokoni auso kiyo nokota na. Nonani nokota mo na yomuki, “Noni no hani monoi tiyo? Ninani kou woti iwo mo suo suomoko nokoso patikoni mo, suo mo muwoni mo siyoliso na ponimokono, ilolu somiso nokoso ponikalokoni. Wiyou, muwoni mo sisiyoli.” Yutaso mo aino yomuki, topoko imo saso. Ilolu somiso noko monoi mulu mo kalowoi muwoi, muwoni polamoko monoi louwa fi. To mo muwoni samukuko nokota. Isiso iyalini muwoni posamukuko manoki. Nonani muwoni popolamoko watimosiki.

Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “Noni mo tofolo tolosu. Yo monoi toku akai unumonoki, kou woti iwo mo, yo louwomono monoi. Ulai afonimaiso? Nokoyo ai unumonoinomo. Ilolu somiso nokowoi aniyopa poi poi tosi manonuwo. Yosu mo aniyopa poi poi pa totolo tomasimonukuwoso.” Isiso mo aino na imoki.

Lasolaso tukolo mulu aino imo.

Nomai no mo, Yuto noko molopoi nokoni auso imofa kolo koloma tumoki, “Isiso mo Pitano nokonuso tiyousi.” No monoi no kiyanokino. Isiso saso pa kiyanokinoso. Yausai lusikai nokota Lasolaso mani, kiyanokino.

10 No monoi no mo, lotu samukuko noko sisiyoliyo imo lukasokaikino, “Lasolaso mani, niya tukolo monoi.” 11 Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi, Yuto noko molopoiyo nokotalo iyalini imo kulalikino, Isisoso lolaloso mulumolo luwaikino, Lasolaso yausai lusikai monoi.

Isisoyo Yolusolimo nokonu siyoliso loti aino imo.

(Matiyu 21:1-11; Mako 11:1-11; Luko 19:28-40)

12 Nosai no mo; amuwoisai noko nokolaloni auso imofa kolo koloma tumoki, “Isiso mo Yolusolimo moloso totumo.” Toku yasoi ukouniyaikokaiki, noko nokolalo molopoi mo, koloni wasi monoi. 13 Nosai no mo; molo suwo na tokoso iyalokino, na iyo fukino, Isisoso molomai na kiya fukino, siyoliso na iyamaloki,

“Na tomolokimokoni. Ninani nokota, Noko Siyolini amimai ni totumo no, tani siyolo na tokaluwaiyaloukoni. Isolilo noko nokolalo moini samukumoko nokotani siyolo na tokaluwaiyaloukoni.”
Aino na iyamaloki, noko nokolaloyo.

14 Nosai no mo; Isiso mo hosofa na kausiki, na yousikaina yoki, hosofani namoli tonimai. Na manoki, hosofa molosai. Ainoso nali, Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

15 “Oi, Saiyono noko nokolalo moi mo noiyo kokolokomoiwo. Na pukwaiwo, moini samukukomo nokota siyoli mo na totumo, hoso uofani namoli toni molosai na totumo.”
Aino tiyomuko, Kotoni puko imoyo, Yolusolimo noko nokolalo monoi.
16 Isisoyo hosofa molosai tumomai mo siyokutono iyali mo nonani monoi mo mulumolokokaiwoi muwoi, toi mo sosoli. Namolisaisu, Isiso mo Kotoyo kawiyo yoki mo; nosai no Kotoni puko imo monoi mulumolokokaikino, to monoi no tiyomuko unu no, nokoyo no yo unukino no.

17 Yausai lusikaiso kwaimo noko nokolalo toiyo toku yasoi posasolomaniyalo manokino, ai unusai aliyoni imo mo. 18 No monoi no mo, noko nokolalo molopoi mo kiya fukino. Mulu ifolaluwawoi mi ano imo toku yasoi kwaikino, no monoi no molomai kiya fukino. 19 Falisi moloso aluwai nokosu, toiyo ikuwanokino, “Moloi woi? Moi no ulai moloi alukimo monoi? Wiyouwa wiyou, noko nokolalo komaso taluwai manono.”

Noko nokonu nokoyo Isisoso kiya tumo aino imo.

20 Koliko noko siyai mani, Pasowa koloni wasiya tumokino, Koto monoi molokima tumokino. 21 Tiki mo; Filiposo ima tumokino. Filipo mo Pisaito nokota, Kalili asimai no toi no. Nonani nokotaso na ima tumokino, Koliko nokoyo, “Woli, Isisoso tokiya tumonoki.” 22 Imokino mo; Filipo mo Anotoluso imanoki, “Noko mo Isisoso tokiya tumono.” Imoki mo; totiyo Isisoso imanokino, na imokino, “Noko mo tokiya tumoni.”

23 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Aumoifaso asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yani siyolo kaluwaimonoinomo. 24 Motuwa na timonukuwo. Tuo u mo asiso usukunalo kono somiso mo, tuo tonofalo pa pauwonouluso. Tuo u mo noko yau komiyai asiso uwokai somiso mo, siyasu na potoi, tuo u saso. Ulai tuo u mo asimai ku uwokaiyakimo, tuo tonofalo auwoniyouwoimo, tuo u molopoiwoi na soimo. 25 Noko mo tota amu mulu yo mo, aniyopa poi poi moloi yousi itouniyaimo monoi? Na kaloimo. Asimai tolo nokotasu mo tota amu mulu yo somiso mo, amai na yousikainoimo, aniyopa poi poi yousi itouniyaimo manoimo. 26 Noko mo mi ano fasimono mo, na aluwaimonumo. Yani auso na tolumo. Noko mo asani mi ano fasimonakimo, yani Apouyo kisosomiyoimo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Isisoyo yomu, tota monoi kalo aino imo.

27 Ulai na ikoki, “Mulu na tokalomono. Ulai Apouso yo no moloi imo monoi, uwokaimono noko alukiko monoi? Nokoyo uwokaimono monoi na amukonoki, yo mo.” 28 Nosai no Kotoso imoki, “Apou, nani ami siyoli na powiyoti, noko nokolaloso. Nani siyolo kaluwaiyalou mo waliyo.”

Imoki mo; ulai ko na mo kumokisai na you yomuki, “Yani ami mo yasoi na wiyotiki. Ulai ti monoi na wiyotiyoimo.” Ko na mo kumokisai ainoso na yomuki.
29 Aumoifa si noko nokolaloyo kwaimokino mo, piyamoki, saukuwo. Siyaiyo iyamoki, “Kotoni kumoki nokotayo timowo.”

30 Ulai Isisoyo, “Asa fasimono monoi pa tiyomu taikiyoso, momaiso posaso wiyononi monoi na tiyomu taikiyo. 31 Lolaimai mo Koto mo molo koiyau foli monoi na tiyomukai. Lolaimai asi asi nokoni samukuko nokota koiyau mo na tamiyaikiyo taikiyo. 32 Nokoyo akaimona yakinomo, yo mo noko nokolalo komaso na aliyonikoimo, asani auso ti liyai monoi.” 33 Ainoso ikoki, a mokimai kalo imo mo.

34 Nosai no mo; noko nokolaloyo utolumokino, Kolaiso monoi, noko no mo Kotoyo no muwokaiki no, noko fasika tumo monoi. Na imokino, “Musini imo amiyo tiyomuko, Kolaiso mo aniyopa poi poi totolokaino. Ulai nono mo tiyomuni, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota mo a mokiso akaiya yoinomo, nokoyo? Moloi woi? Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota no noi woi? Ima imo na pimoko.”

35 Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo tota amu monoi na ikoki, “Aumoifaso folosumono kukomoinuwomo. Saponi mo fokufaso amai na towi. Saponimaiso na poliyaiwo.

Noko mo folosumai liyai mo, molo no moloi aluwai monoi?
36 Fupiniyaimo kolokomomai saponi monoiso na pomulumolokowo. No monoi no moi mo saponiwoi na soinuwomo.” Isiso mo siyokawi imo aino na ikoki, nokoso.

Ikoki mo; utukaikoki, na kukalokanoki.

Mulumolo luwai somiso aino imo.

37 Isiso mo mulu ifolaluwawoi mi siyoli ano manoki, Noko nokolaloni molo timai analoki. Ulai pa mulumolo luwaikinoso. 38 No mo afonimaiso muwoi, Kotoni puko imoyo motu fiyamosi monoi, tani mulu lukasiko nokota Aisaiyayo toku no kumokaiki no, noino,

“Noko Siyoli, koini imoso waliyo pa mulumolokokinoso. Noko Siyoli, nonani ami no moloi wiyoti monoi, iyo uku uku nokoso no?”
Aino na kumokaiki. Namolisai mo motu na fiyamosiki.
39 No monoi no noko nokolalo no moloi mulumolo luwai monoi? Ulai afonimaiso? Nonani monoi imo siya mani, Aisaiyayo toku kumokaiki, noino,

40 “Koto totayo noinomo toini molo tiso kau kaukokai, mulu mo wapu wapu saso. Molo tiyo no hani no moloi ki monoi? Imo folosai no moloi saino monoi? Mulu no moloi alosoko monoi? Mulu palosokono mo, ya na pititounikai.”
41 Aisaiyayo afonimaiso pa yomukaikiso. Isiso mo amukonowoi muwoi, tani ami siyoliso na kiki, no monoi no yomu unukaiki.

42 Ulai nokotalo iyali siyai mani, na mulumolo luwaikino, noko sisiyoli molopoi. Ulai siyoliso iyamo unuwoi muwoi, wosu wososu mulumolo luwaikino. Falisi moloso aluwai noko monoi nikokino, iyamoki, “Wonikaluso lotu nufaso ti monoi alukikomomokoinomo.” 43 Aino iyamoki. Ulai afonimaiso? Toi mo Kotoyo kisosomiko muluwoi muwoi, noko nokolaloyo kisosomiko mulu saso yokino.

Apou Siyoli noko ti tomoso aino imo.

44 Nosai no mo; Isiso mo siyoliso ikoki, noko nokolaloso. Na ikoki, “Noko mo mulumolo luwaimonakimo, yo saso mulumolo luwaimonowoi muwoi, imono taikiyo nokotaso mani, mulumolo luwaiyoimo. 45 Kimonakimo, imono taikiyo nokotaso na kiyoimo. 46 Yo mo saponi komiyai wikaiya konoki. Noko mo mulumolo luwaimonakimo, folosumai pa yousikainoiso.” Aino na ikoki, Isiso mo.

47 Ulai ikoki, “Noko mo yani imo kwai somiso mo, ulai yo mo imo kulali foli monoi pa tiyomukaiso. Yo mo molo koiyau foli monoi pa yoma konokiso. Asi asi noko nokolalo samiyaikiyo monoi amukonoki, yo mo.

48 Ulai imo kulali foli mo amai. Namoliyo alosimomono foli mo amai. Noko mo yani imoso kulaliyakimo, imo kulali foli monoi na uwoyoimo, asi fokumomaiso. Ulai afonimaiso? To mo sosoli muwoi, yo mo yasoi na imokaiki, suo foli monoi mo. 49 No mo motu nali. Yo mo asani muluyosu pa timonukuwoso. Apou Siyoliyo na imono taikiyoki, amiso na imonoki, “Imo na pa lukaso nika kono, noisu noisu.” 50 Noko mo tani imoso kwai itouniyaimo mo, aniyopa poi poi yousi itouniyaimomoi. Ainonani yo mo sai. No monoi no Apou Siyolini imososo na timonukuwo, totayo no imonoki no.” Isiso mo ainoso na ikoki.

Copyright information for `AMM