John 13

Isisoyo siyokutono iyalini fona uluwako aino imo.

Pasowa koloni wasi popo mo aumoifaso. Nomai no mo; Isiso mo mulumolokoki, “Aumoifaso yo mo asi asi noko nokolaloso utukaikiyo yoimo, Apou Siyolini auso.” Asimai tolokainomai Isiso mo totani noko nokolalo monoi mulu uku manoki. Mulu uku manoki mo, mulu siyoliso na ukuki, ainoso mi uwai.

Nosai no mo; Isiso iyali mo amolokimai no siki. Sokolo Nokota Waiyo Yutasoso toku yasoi imoki, “Isiso mo uo nokoni auso na pa kiyo taikiyo.” Wosu woso imo na, tani mulu poiso ainoso imoki, Yutasoso, Saimo Isokailiyoni awitonoso.

Isiso mo sai, Apou Siyoliyo komaso hani mo tani nainomai yasoi na niki. Totani ausai amukonoki, aumoifaso ifou na amiyoimo.

No monoi no mo, amai no si manoki mo, Isiso mo na tolauki, fulomu tuno itouniyaimo asiyokaiki. Asiyokaiki mo; iwo louko tuno na atoliki. Iwo louko tuno atoliki mo; iwo solukiki, nau siyoliso, siyokutono iyalini fona na uluwakoki, iwo louko tunoyo uwosuwakoki, iwo louko tuno no atoliki no, nonaniyo na uwosuwakoki.

Uluwako manoki mo; nosai no Saimo Pitani fona na louwa uluwakomoki. Ulai Pitayo imoki, “Noko Siyoli, nono no asani fona no moloi uluwakomomono monoi?”

Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “Ya ni tiyo no, lolai mo nono mo sai muwoi. Ulai namolisaisu nono mo sainoinimo.” Ulai Pitayo, “Noiyo. Nono no moloi uluwakomomono monoi?” Ulai Isiso mo, “Uluwakomo somiso mo, pa tolo tomasimomonoiniso.” Siyokawi imo aino imoki, mulu itouniyaimokai monoi.

Nosai no mo; Pita mo imoki, “Noko Siyoli, waliyo na, yani fona saso muwoi, yani naino mani, na puluwakomomono. Komuwoi nali.”

10 Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo ulai na ikoki. “Noko mo iwo louko yasoi, to mo fona saso mo amai uluwakomo. Au mo tokumowoi muwoi, wofu. Noinoso moi mo mulu mo wofu wofu. Siyasu mo mulu mo wofuwoi muwoi, koiyau.” 11 Aino na ikoki, siyokawi imo mo. To mo sai, uo nokoni auso kiyo taikiyo nokota monoi, no monoi no ikoki, “Siya mo mulu mo wofuwoi muwoi, koiyau.”

12 Nosai no mo; fona uluwakoki mo; tuno toku no asiyokaiki no, ti monoi asisiki, na yousa konoki, na ikoki, “A, moi no sai hani monoi tiyo ununukuwo?” 13 Ti monoi ikoki, “Aiyolokomomoko nokota tokaluwaimono manonuwo. Noko Siyoli mani, na tokaluwaimono manonuwo. Motu na, yo mo noinoso na, tomoso. 14 Yo mo Noko Siyoli nali, moi aiyolokomo nokota. Ulai yo mo moini fona uluwakomonukuwo. No monoi no moi mani, fona na pa uluwakuwanowo, na pa fasikuwano manowo. 15 Yo mo noko fasiko molo na towiyononinukuwo. Yo ni tiyo ununukuwo no, tomoso na pa yowo. 16 Motuwa na timonukuwo. Mi anononi nokotayo no totani samuku nokota no moloi souwai monoi? Ulai mi ano nokotayo no toso imo taikiyo nokotaso no moloi souwai monoi? 17 Lolai mo moi mo sai, ninani monoi mo, ya timonukuwo. Noinoso yakinuwomo, na molokiyoinuwomo.” Ainoso na ikoki, Isiso mo.

18 Ulai ti monoi na ikoki, “Yo mo moi komaso monoi pa tiyomuso. Moi, asayo no muwokomonukuwo no, moi komaso monoi yo mo sai. Ulai siyasu mo yani woliya woli muwoi. No mo afonimaiso muwoi, Kotoni puko imoyo motu fiyamosi monoi, to monoi no tiyomuko no, noino,

“Noko ya tuo ni tono ni no, to mo na totowitolomomono, yani atolitolo na.”
Aino na tiyomuko.
19 Lolaisu toposaso wiyononinukuwo, yo uwomono monoi imo mo. Ulai afonimaiso? Uwomonakinomo, waliyo na mulumolo luwaimonoinuwomo, aniyopa tolokaino nokota yoso. 20 Motuwa na timonukuwo. Noko mo asayo iko taikiyo nokoso iko mo, “Waliyo potiwo,” to mo yoso mani, imono, “Waliyo na potumo.” Yoso aino imono mo, imono taikiyo nokotaso mani, imo, tumumo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Uo nokoni auso kiyoko monoi posasoko aino imo.

(Matiyu 26:20-25; Mako 14:17-21; Luko 22:21-23)

21 Nosai no mo; Isiso mo ikoki mo; mulu mo na kaloki, na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Moi nokotayo uo nokoni auso na kiyomono taikiyoimo.” Isiso mo aino posaso wiyotiki. 22 Moloi woi? Siyokutono iyali mo molo amiso kwaikuwanalokino, na mulumoloko manokino, “Noi monoi tiyomu unu, woi?” 23 Siyokutono siya Isisoni wolitono itouniyaimo, to mo Isisoni auso yousikainoki, aumoifaso. 24 Nonani nokotaso Saimo Pitayo afaiyomiki, wosu wososu imoki, “Na putolumo, noi monoi poi tiyomu unu.”

25 Nosai no mo; to mo aumoifaso na usosumi yousa tumoki, “Noko Siyoli, noi monoi tiyomu ununi?” 26 Isiso mo fowaki, “Yo mo ninani tuofa mo nauso tukolonoimo, nonani nokotaso na anoninoimo.” Ikoki mo; tuofa mo na tukolonoki, Yutasoso na anoniki, Saimo Isokailiyoni awitonoso.

27 Yutaso mo tuofa imoki kusomi. Anoki mo; Sokolo Nokota Waiyo uwoki, tani mulu poiso na lotiki. Isiso mo na imoki, “Mulu ni tiyoni no, somaiso na piyo.” Isiso mo aino na imoki, Yutasoso. 28 Ulai no si noko mo sai muwoi, mulumoloko manokino, “Hani imo woi?” 29 Yutaso mo muwoni samukuko nokota. No monoi no siyai mo piyamoki, “Nakomo timo, koloni wasini hani hanisu iyanowo.” Siyai mo piyamoki, “Nakomo timo, ilolu somiso nokoso muwoni nikanowo.”

30 Yutaso mo tuofa waki mo, somaiso na amufuki. Amoloki nali.

Imo ami tonofalo aino imo.

31 Nosai no mo; Yutaso amufuki mo; Isiso mo na ikoki, “Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yani siyolo mo aumoifaso kaluwaimonoinomo. Yo mo Koto Siyolini ami wiyotiyoimo, noko nokolaloso. 32 Nasu, yo mo Koto Siyolini ami wiyotiyoimo, noko nokolaloso, no monoi no to mani, wiyotiyoimo, awitono yani ami mo. Wiyouwa wiyou, Koto mo yani ami siyoli lolai siyaso wiyononinoinuwomo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

33 Ulai ikoki, “Woli iyali, moi mo yani alalo komiyai. Fokufa saso amai totolo tomasimonukuwo. Utukaimakinukuwomo, louwa ikolimonaloinuwomo. Yuto noko sisiyoliso toku yasoi ikoki, noino, “Yani auso no moloi ti monoi, moi no?” Imo tomoso na timonukuwo.”

34 Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso ulai na ikoki, “Imo ami tonofalo na timokainukuwo, noino, mulu na pukuwanowo. Ya mulu ni tununukuwo no, noinoso moi mani, mulu na pukuwanowo. 35 Mulu ukuwanakinuwomo, noko nokolalo komasoyo saino unoinuwomo, yani moloso taluwainuwo mo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Pitayo imo saso yomu aino imo.

(Matiyu 26:31-35; Mako 14:27-31; Luko 22:31-34)

36 Nosai no mo; Saimo Pitayo imoki, “Moiso manoinimo?” Isiso mo na imoki, “Konoimai no moloi aluwaimono monoi? Namolisaisu mo na aluwaimonoinimo, yani auso tumoinimo.” 37 Ulai Pita, “Ulai hani monoi konoimai no pa taluwainokiso? Nono fasi foli monoi nokoyo tukolomonakinomo, yo mo imowoi muwoi, waliyo.” 38 Ulai Isiso, “A, fasimono foli monoi tukolakinimo, a, nono no imowoi muwoi? Topokoni, no mo imo saso. Motuwa na timonoki. Konoi amolokimai kokalo imo yomu somisomai, taumai na yomumosoinimo, “Yo mo Isiso mo sai muwoi.”

Copyright information for `AMM