John 14

Apou Siyolini auso nu molo aino imo.

Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso na ikoki, “Mulu mo noiyo kolikaliyoiwo. Kotoso na pa mulumolo luwaiwo. Asaso mani, na pa mulumolo luwaimonowo. Yani Apouni nu mo sisiyoli. Totani nu mo molopoi, wiyou. Yo mo moini nu na kololi fouma yoikuwomo. Apou mo nu sisiyoli somiso mo, moiso aino pa pimonukuwoso. Moini nu na kololi fouma yoikuwomo.

No monoi no mo, ifou na amukonoimo, na kolisa konoikuwomo. Na koliyo yoikuwomo. No monoi no moi mo asani auso na sinono manoinuwomo.
Molosu moi mo sai, molo no mo, ya no amiyaki no, yani nukutaiso.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Nosai no mo; Tomo mo Isisoso na imoki, “Noko Siyoli, moiso manoinimo? Koi mo sai muwoi, koi mo sosoli. Molo no moloi saino monoi, koi no?”

Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “Asasu mo molo no mo. Asani moloso aluwaiyakinuwomo, Kota Koto monoi na sainoinuwomo, aniyopa poi poi si itouniyaimo manoinuwomo. Molo mo siyasoso na. Noko mo Kotoni auso mano mo, molo siyaso moloi mano monoi? Asani moloso na aluwaiyumo. Toku moi mo sai muwoi. Yo monoi toku posaino unumononuwo mo, yani Apou monoi mani, posaino ununuwo. Lolaimaisu mo lolaloso na tosainonuwo, na tokinuwo.” Aino na imoki, Isiso mo.

Ulai Filipoyo imoki, “Noko Siyoli, Apono Siyoli na powiyomoko. No monoi no mulu mo waliyo, koi mo.” Ulai Isiso, “Woli Filipo, nono mo yo monoi sai pakoso. Yo mo fai tino pa tolo tomasimo manokinukuwoso. Tokusai na tolo manoki. Noko mo yoso kimono mo, Apou Siyoliso mani, yasoi ki. Moloi imono monoi, Apou Siyoli wiyononi monoi no? 10 Asa mo Apou Siyoliwoi totolo tomasimomoi. Apou Siyoli mani, na totolo tomasimomonomoi. A, yani imo no waliyo tomulumolokoni?” Isiso mo aino na imoki, Filiposo mo.

Ulai ikoki, “Imo ni timonukuwo no, no mo yani muluyoso muwoi. Tolo tomasimomono nokotani mi na tano, yo mo, Apou Siyolini mi na.
11 Yani imo na pukwaimonowo. Yo mo Apou Siyoliwoi na totolo tomasimomoi. Apou Siyoli mani, na totolo tomasimomonomoi. Ulai yani imo kwaimono somiso mo, Apouni mi ya no tanomoi no, nonani mi monoi mo waliyo na pa mulumolokowo. 12 Motuwa na timonukuwo. Noko mo mulumolo luwaimonakimo, to mo yani mi komiyai na anoimo. Wiyouwa wiyou, mi sisiyoli na anoimo, yani mi na souwaiyoimo. Ulai afonimaiso? Yo mo Apou Siyolini auso amiyoimo. No monoi no moini imoso na kwaikomoikuwomo, na fasiyoikuwomo. 13 Motu na, mulumolo luwaimono nokotayo mo Apou Siyoliso hani ano monoi utolumakimo, awitono ya na yoimo. No monoi no noko nokolaloso ya wiyotiyoimo, Apou Siyolini ami mo. Tani siyolo na kaluwaiyaloinomo. 14 Mulumolo luwaimono noko moiyo haninoi monoi utolumomonakinuwomo, ya na yoimo.” Siyokutono iyaliso aino na ikoki.

Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota aino imo.

15 Nosai no mo; ulai ikoki, Isiso mo, “Mulu unumononuwo mo, yani imoso kwai itouniyaimonuwo. 16 Yo mo Apou Siyoliso imoimo, “Noko fasiko nokota siya na pimo taikiyo.” Imakimo, fasiko nokotaso mo na imo taikiyoimo. Aniyopa poi poi tolo fasikoma konoinuwomo. 17 Nonani nokotani siyolo mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota. Kota Koto na wiyononinoinuwomo. Asi asi noko nokolaloyo no nonani nokotaso no moloi imo monoi, “Waliyo potumo.” Toi mo kiwoi muwoi. Pa sainoinoso, to monoi. Moisu mo sai. Momaini auso na totolokaino. Momaini mulu poiso na tolokaina konoimo.

18 Yo utukaimakinukuwomo, awi alalo komiyai pa soinuwoso. Yo mo ifou amai na tumoimo. 19 Aumoifaso asi asi noko nokolaloyo kimonowoi muwoi. Moiyosu na kimonoinuwomo. Yo mo ti monoi na tolokainoimo, no monoi no. Moi mani, sinonoinuwomo. 20 Nomai no mo moi mo sainoinuwomo, moi si tomasikuwano monoi. Asa mo yani Apouwoi totolo tomasimomoi. Moi mo yowoi tosi tomasimomono manonuwo. Yo mo moiwoi totolo tomasikomo manonukuwo.

21 Noko mo yani imo kwai itouniyaimo mo, mulu na unumono. Mulu unumonakimo, yani Apouyo mulu na unoimo. Yo mani, nonani nokota monoi mulu unoimo. Asa amu wiyononinoimo, nonani nokotani molo timai.” Isiso mo aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

22 Nosai no mo; Yutaso siyayo imoki, “Noko Siyoli.” No mo Yutaso Isokailiyo muwoi, Yutaso siyayo na imoki, “Noko Siyoli, ulai moloi monoi woi? Nono amu no koi saso no hani monoi wiyomokoinimo. Ulai asi asi noko nokolaloso no hani monoi pa wiyotiyoiniso?” Aino imoki, Yutaso siyayo.

23 Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “Noko mo mulu unumono somiso mo, to mo yani imo mo pa kwaimonoiso. Nokosu mo mulu unumonakimo, yani imo na kwaimono itouniyaimoimo. Yani Apouyo mulu unoimo. Tani auso na tolokaina tumoikimo, Apou kotiyo. Imo ni timonukuwo no, ni mo yani imo muwoi. Apou Siyoliyo na imono taikiyoki, “Imo na polukasika kono.” Aino na imoki, Yutasoso.

25 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Yo utukaikomo somisomai ninani hani komaso monoi na timonukuwo, yo tolo fasikomomai. 26 Ulai moiso fasikomo nokota siyaso mo Apou Siyoliyo na imo taikiyoimo, “Na pofasika kono.” Nonani fasikomo nokota mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota. Asani muluyosu mo Apou Siyoliyo na imo taikiyoimo. Komaso hani hani na aiyolokoma konoinuwomo. Yani imo komasoso ya no aiyolokomokinukuwo no, nonani imo mani, ti monoi na aiyolokoma konoinuwomo. Wonikaluso fufolikomoinuwomo.

27 Mulu tomokiso pa si manowo. Yo utukaikomoikuwomo. Ulai asayo noinomo mulu tomokiso na sinonoinuwomo. Asi asi noko nokolaloyo afonimaiso tikuwanomosino, “Atiyaiso.” Ulai afonimaiso? Kokolo mulu nali. Ulai ya timonukuwo, mulu noiyo kolikaliyoiwo, noiyo kokolokomoiwo. 28 Yo utukaikomoikuwomo, ulai ifou tumoimo. Nonani imo yasoi kwaimononuwo. Mulu unumononuwo mo, na molokinuwo. Ulai afonimaiso? Yo mo Apou Siyolini auso amiyoimo. To mo na tosouwaimono. 29 Amiyo somisomai ainonani monoi toku na timonukuwo. No monoi no mo, na mulumolo luwaimonoinuwomo, yo amiyakimo. 30 Isoiso pa imoikuwoso. Ulai afonimaiso? Asi asi nokoni samukuko nokota koiyau na tumoimo. Ulai yoso no moloi uwokaimono monoi? 31 Yo mo tiyomu asi asi noko nokolalo mo saino unumonowumo, yo mo Apou Siyoli mulu na tunumoi, noinoso na tiyomoi, Apouyo no imonoki no. Moi soiwo, niya tonukoni.” Isiso mo ainoso na ikoki, siyokutono iyaliso.

Copyright information for `AMM