John 15

Siyokawi imo, a itouniyaimo monoi.

Isiso mo siyokawi imo na yomuki, “Yo mo a itouniyaimo komiyai. Apou mo a kiyo nokota komiyai. Touwo komiyai mo yani aumai si liyai. Touwo mo a wamowoi si somiso mo, to mo tokosoki taikiyo, na tosaloso. Touwo mo a wamowoi sakimo, nonani touwo mo tokosoki taikiyowoi muwoi, na tisuwo itouniyaimalo. Wiyou, a wamo molopoiwoi na soimo. Moi mo ititouni a touwo komiyai, yasoi na ititounikaikinukuwo. Imo no lukaso nikomokaikinukuwo no, nonani imoyo yasoi ititounikaikinukuwo. Moi mo yowoi tomoso si manakinuwomo, yo mani, moiwoi tomoso tolokainoimo. Touwo mo asiso usukuna kono mo, a wamowoi no moloi si monoi? A-mai tanokaino mo waliyo, a wamowoi na tosi. Noinoso moi mani, yowoi tomoso si somiso mo, mi itouniyaimo no moloi ano monoi, moi no? Yowoi tomoso si manakinuwomo, mi itouniyaimo anoinuwomo, ititouni a touwo komiyai a wamowoi soinuwomo.

Yo mo a komiyai. Moi mo yani touwo komiyai. Noko mo utukaimono mo, yani mi no moloi ano monoi? Nokosu mo yowoi tomoso tolokaino mo, itouniyaimo a touwo komiyai a wamowoi toloimo. Yo mo tolo tomasimo mo, wiyou, to mo mi itouniyaimo na tano.

Noko mo asawoi tomoso tolokaino somiso mo, to mo touwo komiyai, nokoyo no afoli no, na samo samomokai. Touwo samo samo mo nokoyo tikokaiyalono, taso tutuno, tayo tofofouko. Yowoi tomoso si manakinuwomo, Apou Siyoliso na pa utolumowo, hani ano mulu monoi. Yani imo kwai itouniyaimakinuwomo, totayo anoninoinuwomo, nonani hani moiyo no utolumakinuwo no. Mi itouniyaimo anakinuwomo, ititouni a touwo komiyai a wamowoi soinuwomo. Mi mo ainoso anakinuwomo, noko nokolaloyo saino unoinuwomo, moi mo yani moloso taluwainuwo. No monoi no yani Apouni siyolo na kaluwaiyaloinomo.

Apou Siyoliyo mulu tunumono. Noinoso yo mani, mulu tununukuwo. Yo mo moi mulu nokota, asawoi tomoso na pa sinonowo. 10 Yo mo Apouni imo tukwai itouniyaimomoi. No monoi no mulu tunumonomoi. Noinoso moi mani, yani imo kwai itouniyaimakinuwomo, mulu na unu manoikuwomo. 11 Ni timonukuwo no, no mo afonimaiso pa timonukuwoso. Moiyo yo komiyai moloki si monoi na timonukuwo. Yo komiyai molokiyakinuwomo, moini mulu mo moloki saso. 12 Yani imo ami na pukwaimonowo. Mulu na pa ukuwanowo. Ya no tomulu ununukuwo no, noinoso na pa mulu ukuwanowo. 13 Noko mo wolitono iyali monoi kalo ukakimo, to mo wolitono iyali mulu mo siyoli, wiyouwa wiyou. Mulu uku no mo, noko siyayo no moloi souwai monoi? 14 Yani imoso kwai itouniyaimakinuwomo, yani woli iyali na kolaloikuwomo. 15 Toku mo mi anomono noko kolalikinukuwo. Ulai mi anononi nokota mo noko siyolini mulu mo sai muwoi. Momaisu mo sai, yani mulu mo. Apouyo no imonoki no, yasoi na imokinukuwo. No monoi no woli iyali na tokolalinukuwo. 16 Moiyo muwomonokaiwoi muwoi. Asayo na muwokomokaikinukuwo. Mi itouniyaimo anano monoi muwokomokaikinukuwo. Mi itouniyaimo anakinuwomo, ititouni a komiyai a wamowoi soinuwomo. Nonani mi ano monoi muwokomokaikinukuwo. No mo afonimai mi muwoi, aniyopa poi poi na tanoimo. No monoi no hani ano monoi Apou Siyoliso utolumakinuwomo, nonani hani totayo na anoninoinuwomo, mulumolo luwaimonakinuwomo. 17 Yani imo ami na pukwaimonowo. Mulu na pa ukuwano manowo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Mulumolo luwai noko monoi mulu atolokomo uku aino imo.

18 Ulai ikoki, Isiso mo, “Asi asi noko nokolaloyo mulu atolokomo unakinuwomo, noiyo fufolikomoiwo, yo mani, tokusai ainoso lolaiwoi mulu na tatolokomo unumonono. 19 Asini moloso paluwainuwo mo, toiyo mulu pununuwo, woli iyali pokolalinuwo, toiyo. Ulai yo muwokomokaikinukuwo, toini mulumaiso koliyo fukinukuwo. No monoi no mulu tatolokomo ununuwo, asi asi noko nokolaloyo. 20 Ya no imonukuwo no, noiyo fufolikomoiwo, noino. Mi anononi nokotayo no totani samuku nokota no moloi souwai monoi? Uo nokoyo na tuwomonono. Noinoso moiso mani, uwokomoinuwomo. Yani imo kwai noko, toi mo moini imo mani, na kwaikomo itouniyaimoinuwomo.

21 Na tomulumolo luwaimononuwo, no monoi no noko mo uwokaikomoinuwomo. Toi mo imono taikiyo nokota monoi mo sai muwoi. Toi mo sosoli. 22 Yo mo ika kono somiso mo, Kotoyo molo koiyau foli monoi pa piyomuso. Ulai yo mo na ika konoki. Toi no moloi iyamo monoi, “Koi mo molo koiyau aluwai noko muwoi.” 23 Noko mo mulu atolokomo unumono mo, yani Apou monoi mani, mulu atolokomo unu. 24 Mi ya no analoki no, noko siyayo no moloi ano monoi? Yo noko nokolaloni molo timai ano somiso mo, Kotoyo molo koiyau foli monoi pa piyomuso. Ulai yapoli na kwaimonokino, mulu ifolaluwawoi mi anoso. Waliyo mulumolokowoi muwoi, mulu tatolokomo unumokono, Apou koti monoi. 25 No mo afonimaiso muwoi, aniyopatono imo amiyo motu fiyamosi monoi, imo no tiyomuko unumono no, noino,

“Afonimaiso mulu atolokomo unumonokino.”
26 Noko fasiko nokota siya mo yo mo Apou Siyolini ausai imo taikiyoimo. To mo Kota Koto wiyotiyoimo, noko nokolaloso. Tani siyolo mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota. Apou Siyolini ausai amukonakimo, asa monoi na posasoko wiyotiyoimo, noko nokolaloso. 27 Momai mani, na pa posasoko wiyotiyalowo. Tokusai ainoso lolaiwoi na tosi tomasimomononuwo, no monoi no.” Isiso mo ainoso na ikoki, siyokutono iyaliso.

Copyright information for `AMM