John 16

Ikoki mo; Isiso mo na ikoki, “Yo mo wiyou tiyomu, moiyo namoliyo alosimomono mo, no monoi no mo ninani hani komaso monoi na timonukuwo. Noko mo lotu nufaso ti monoi alukikomoinuwomo. Wiyouwa wiyou, nokoyo tukuwoliyakinuwomo, iyamoimo, Kotoni mi anowo. Apou Siyoli kotiso aluwaimokowoi muwoi, no monoi no uwokaikomoinuwomo. Uwokomakinuwomo, yani imo noiyo fufolikomoiwo, imo ni tikikomonukuwo no. Toku ninani monoi pa imokinukuwoso, ya potolo fasikomokinukuwo, no monoi no.” Isiso mo aino ikoki.

Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani mi aino imo.

Ikoki mo; ti monoi na ikoki, “Ulai yo mo aumoifaso utukaimoikuwomo, imono taikiyo nokotani auso ifou na amiyoimo. Ulai hani monoi pa timononuwoso, “Moiso tomanoni?” A, yani imo monoi no mulu no yau yau, moi no? Motu na timonukuwo, moi fasikomo monoi utukaimoikuwomo. Moiso utukaimo somiso mo, noko fasiko nokota siya mo pa amukonoiso. Utukaimakinukuwomo, yo mo toso na imo taikiyoimo, “Na pofasika kono.”

Ta amukonakimo, asi asi noko nokolaloso ikikoimo, na ikoimo, “Hani monoi molo koiyauso taluwainuwo?” To mo aino ikoimo, ulai moloi fowa monoi, noko nokolaloyo no? Pa tomulumolo luwaimononoso, no monoi no.

To mo asa monoi na ika konoimo, “Mulu ititounikai nokotaso no hani monoi pa tomulumolo luwainuwoso?” To mo aino ikoimo, ulai moloi fowa monoi, noko nokolaloyo no? Fowawoi muwoi. Ulai afonimaiso? Yo mo Apou Siyolini auso amiyoimo, toiso wiyoti monoi, totayo imono taikiyo. Uwofa kimonoinuwomo.

Fasiko nokota no mo na ika konoimo, “Hani monoi tiyamonuwo, “Molo koiyau foli monoi pa uwomokoiso.” To mo asi asi noko nokolaloso aino ikoimo, ulai moloi fowa monoi, toi no? Fowawoi muwoi. Ulai afonimaiso? Toi samukuko nokota koiyau monoi mo Kotoyo yasoi yomukaiki, molo koiyau foli monoi imo mo. No monoi no.” Aino na ikoki, Isiso mo.

12 Ikoki mo; ulai ikoki, “Yo mo isoiso louwa timonukuwo. Ulai konoimai moi no moloi saino itouniyaimo monoi? 13 Ulai Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo na amukonoimo, Kota Koto wiyoti nokota mo. Amukonakimo, na aiyolokomo manoinuwomo, imo motu komaso mo. Totani muluyosu imo lukasowoi muwoi. Kotoni imo no tukwaimomoi no, nonani imo saso na lukaso nikomoinuwomo. Amuwoi tinoso no fiyamosokaki no, nonani hani na posasoko wiyononinoinuwomo. 14 Asani imo posasoko wiyononinoinuwomo. No monoi no asani siyolo kaluwaiyaloinuwomo. 15 Apou Siyoli koti mo mulu mo tomoso. No monoi no timonukuwo, noino, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo asani imo posasoko wiyononinoinuwomo.” Isiso mo siyokutono iyaliso aino na ikoki.

Mulu kalowoi moloki muluwoi aino imo.

16 Ikoki mo; ulai ikoki, “Aumoifaso uwofa kimonoinuwomo, ainoso ainoso ainoso; nosai no fokufaso ti monoi na kimonoinuwomo.” Isiso mo aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

17 Nosai no mo; siyai mo ikuwanokino, “Imo folosai no moloi woi? Moloi monoi timoko, “Aumoifaso uwofa kimonoinuwomo.” Moloi monoi timoko, “Nosai no fokufaso ti monoi kimonoinuwomo.” Moloi monoi timoko, “Yo mo Apou Siyolini auso amiyoimo.” 18 Noino ikuwano manokino, “Imo folosai no moloi woi? Aumoifaso na toi, moloi monoi yomu, woi? Tani imo mo koi mo sai muwoi, koi mo sosoli.” Siyokutono iyali mo aino ikuwano manokino.

19 Isiso mo sai, toi mo utolumo monoi louwa, no monoi no ikoki, “A, yani imo folosai monoi tikuwanonuwo. Yo mo noino imonukuwo, “Aumoifaso uwofa kimonoinuwomo.” Nosai no mo noino imonukuwo, “Nosai no fokufaso ti monoi kimonoinuwomo.” Nakomo moi mo ninani imo folosai mo sai muwoi. 20 Motuwa na timonukuwo. Na sosonunoinuwomo, sonukumonoinuwomo. Asi asi noko nokolaloyosu molokiyoinomo. Mulu mo kolikaliyoinuwomo. Ulai nosai no mo; wiyouwa wiyou, na molokiyoinuwomo. 21 Moloi si? Noniyo alufa toki mo, mulu tokaloso, iyanoko monoi. Nosai no mo; siso uwai; iyanoko pa tomulumolokoso. Ulai afonimaiso? Alufa na toki. Siyoliso na tomoloki. 22 Moi mani, noinoso na. Konoimai mo mulu tokolikalinuwo. Ulai yo mo ti monoi na kiya tumoikuwomo, nosai no siyoliso na molokimomonoinuwomo. Nonani moloki siyoli no nokoyo no moloi alukikomo monoi? Wiyou, na moloki si manoinuwomo. 23 Nomai no asaso pa utolumomonoinuwoso. Motuwa na timonukuwo. Mulumolo luwaimono nokota mo hani ano monoi yani Apouso utolumakimo, to mo Apouyo na anoninoimo. 24 Tokusai ainoso lolai Apouso pa imo manokinuwoso, “Yo mo Isisoso tomulumolo luwai, no monoi no na pofasimono.” Na pa utolumo manowo. Haninoi monoi utolumakinuwomo, waliyo na anoinuwomo. No monoi no moini mulu mo moloki saso.” Isiso mo siyokutono iyaliso aino na ikoki.

Asini hani souwaiko aino imo.

25 Isiso mo ikoki mo; ulai ikoki, “Siyokawi imo tolukasi manonukuwo. Aumoifaso na toi, siyokawi imo pa lukasoiso, ima imo na posasoko wiyononinoikuwomo, yani Apou monoi aino imo.

26 Nomai no mo, momaiyosu mo Apou Siyoliwoi imo lukasoinuwomo. Mulumolo luwaimono noko moiyo utolumakinuwomo, na kwaikomoinuwomo. Yo mo pa utolumo unoikuwoso, momaiyosu mo na utolumoinuwomo. 27 Apou Siyoli mo moi mulu na. Ulai afonimaiso? Yo monoi mulu tunumononuwo, tomulumolo luwaimononuwo, tiyamonuwo, “Isiso mo Kotoni ausai amukonoki.” 28 Tani ausai na amukonoki, yo mo. Asiso tola konoki. Ulai aumoifaso mo asiso utukaimoimo, Apou Siyolini auso ifou na amiyoimo.” Isiso mo ainoso na ikoki, siyokutono iyaliso.

29 Nosai no mo; siyokutono iyali mo imokino, “Lolaimai mo siyokawi imo pa timokoniso, ima imo na timokoni. 30 Lolaimai mo na tosainonoki, nono mo komaso hani hani sai yasoi. Wiyou, nokoni mulu mani, nono mo sai. Nokoyo imo yomu somisomai nono mo tani mulu mo sai. No monoi no tomulumolo luwainoki, tiyamonoki, “Kotoni ausai amukonokini.” 31 Ulai Isisoyo na ikoki, “Amiso poimo tomulumolo luwaimononuwo. 32 Na pukwaimonowo. Aumoifaso mo uloloinuwomo, momaini nu fofamoso kiwawinoinuwomo. Na utukaimonoinuwomo, asaso mo amai toloimo. Ulai yo mo awi alu muwoi, yani Apouyo totolo fasimonomoi. 33 Ni timonukuwo no, no mo afonimaiso pa timonukuwoso. Moiyo mulu tomokiso si monoi na timonukuwo. Asimai simai hani haniyo tuwo manonuwo. Ulai mulu mo noiyo kolikaliyoiwo. Asa mo asini ami yasoi na souwaiki, no monoi no.” Isiso mo siyokutono iyaliso ainoso na ikoki.

Copyright information for `AMM