John 17

Isisoyo Kotoso utolumo aino imo, tota amu fasi monoi.

Nosai no mo; siyokutono iyaliso ikoki mo; nosai no mo kumokiso you foinalikoki, Kotowoi imo lukasoki, na imoki, “Apou, uwokaimono popo mo aumoifaso na toi. Lolaiso nali uwokaimonoinomo. Yo mo nani aununo na. Noko nokolaloso na powiyoti, yani ami siyoli mo. No monoi no yo mani, wiyotiyoimo, nani ami siyoli mo. Nonayo noinomo noko nokolalo komaso mo yani fona wosuwoimai tosimoi. No monoi nosu aniyopa poi poi tosi itouniyaimomoi, muwokokaimono noko nokolalo mo. Aniyopa poi poi si itouniyaimo noko mo sai, nono mo Kota Koto na. Isiso Kolaiso yo no imono taikiyokini no, asa monoi mani, toi mo sai. Noino imono taikiyokini, “Yani mi na pano fasimona kono.” Imono taikiyokini mo; ya na uwaimo taikiya konoki, nani mi mo. Nani ami siyoli mo asi asi noko nokolaloso yasoi wiyotiki, nani siyolo na tokaluwaiyalonoki. Yo mani, asi auwoniyouwoi muwoi, yo mo ami siyoliwoi nani auso yousikainoki, nani saponi siyoli yakomai. Apou, ifou na pokawiyo yomono.” Kotoso aino na imoki, Isiso mo.

Isisoyo Kotoso utolumo aino imo, siyokutono iyali fasiko monoi.

Kotoso imoki mo; ulai na imoki, “Yo mo nono monoi aino imo posasokoki. Asi asi noko nokolalo no muwokokaimonokini no, toiso posasoko wiyotiki, nona monoi aino imo mo. Toi mo nani noko nokolalo na, ulai na muwokokaimonokini. Nani imo na tukwai itouniyaimo manono. Lolaimai mo toi mo sai, imono taikiyokini mo. Ya no tiyalo no, no mo yani amiyo muwoi, nani amiyo nali no. Toi mo sai na. Ulai afonimaiso? Nono mo imono taikiyokini, “Yani imo na pika kono.” Nonani imo ya ikalo manoki mo, na kwai itouniyaimo manokino. Na tosaino unumonono, nani ausai na amukonoki. Ulai sosoli, toi no? Imono taikiyokini mo, ainonani monoi mo waliyo tomulumolokono.

Nonani noko iyali monoi ya tutolumonoki. Asi asi noko nokolalo monoi pa timonokiso. No muwokokaimonokini no, toi monoisu na timonoki. Toi mo nani noko iyali, no monoi no. 10 Yani noko mo nani nali. Nani noko mani, asani nali. Toi mo yani ami siyoli towiyotino, noko nokolaloso. 11 Yo mo fokufaso amai totolo, asiso, nosai no nani auso na amiyoimo. Toisu mo asimai amai si manoimo. Apou Siyoli, itouniyaima itouniyaimo nokota nono mo. Yoso mulumolo luwaimono noko na pa samukuko, nani amiyo. Toku no amonokini no, nonani amiyo samukukakinimo, mulu mo tomoso na soimo, momati komiyai. 12 Yo tolo fasikomai nani amiyo tosamukukomoi, ami no mo, nonayo no amonokini no. Yani nainomai tosinono. Toi mo uwokaikowoi muwoi, na tosamiyaikiyono. Siyasu mo na sofuwamomonoimo, na uwokaiyoimo. No monoi no nani puko imoyo motu na fiyamosiyoimo, to monoi no tiyomuko no.

13 Yo mo nani auso na tamiyo. Amiyowoi muwoi, asiso amai tolomai, nimai no toku na timonoki, toiyo moloki si monoi, yo komiyai. Moloki muluwoi saso na suomo. No monoi no timonoki.

14 Muwokokaimono nokoso mo nani imo na iko manoki, yo mo. Wiyouwa wiyou, asi asi noko nokolaloyo mulu tatolokomo ukuno. Asini molo koiyauso pa taluwainoso, no monoi no. Asa mani, asini molo koiyauso pa taluwaiso. 15 Yo mo pa timonokiso, “Asisai pokoliyo yo.” Aino pa timonokiso. Ulai na timonoki, “Uo nokota koiyau wai monoi na pa samukuko.” 16 Toi mo asini molo koiyauso pa taluwainoso. Yo mani, pa taluwaiso. 17 Nona amu monoi na pomuwokokai, nani noko si monoi. Nani imo motu na pa aiyolokomoi, amiso si monoi. No monoi no, ititouniyaso na soimo. 18 Nonayo imono taikiyokini, “Asi asi nokoso pika kono.” Noinoso ya na iko taikiyoki, “Asi asi nokoso na pa ikalowo.” 19 Asa amu tomuwokai, nono monoi. Toi fasiko monoi, asa amu tomuwokai. No monoi no toi mani, muwokokaiyoinimo, nani noko si monoi, ititouniyaso na soimo.” Kotoso aino na imoki, Isiso mo.

Isisoyo Kotoso utolumo aino imo, mulumolo luwai noko nokolalo fasiko monoi.

20 Siyokutono iyali monoi Kotoso imoki mo; ulai na imoki, “Toi monoi saso pa timonokiso. Mulumolo luwaimono noko komaso noko monoi mani, na timonoki, yani woli iyaliyo no ikakino no. 21 Ya tiyomu, mulu mo tomoso suomo. Apou, nono mo totolo tomasimomononi. Yo mani, totolo tomasimonoki. Noinoso toi mani, mulu mo tomoso suomo. Motiwoi mani, si tomasimomokowumo. No monoi no asi asi noko nokolaloyo mulumolo luwaimonoinomo, iyamoimo, “Isiso mo Kotoyo imo taikiyoki.” 22 Ami siyoliwoi tolo monoi muwomonokaikini. Noinoso toi mani, asayo muwokokaiki, ami sisiyoliwoi si monoi. No monoi no toi mani, mulu tomoso soimo, momati komiyai. 23 Asa mo totolo tomasiko. Nono mani, totolo tomasimomononi. Ya tiyomu, toi mo mulu mo tomoso suomo. Mulu fofamo si mo kwaimo muwoi. Mulu tomoso si mo waliyo. No monoi no asi asi noko nokolaloyo sainoinomo, nonayo imono taikiyokini. Mulumolo luwaimono noko monoi mulu tukuni, yo mulu no tunumononi no, noinoso na mulu tukuni.

24 Apou, nono mo noko nokolalo na muwokokaimonokini. Yo mo tiyomu, asani auso suomo. Ya utukaikakimo, toi mani, namolisai tuomo. Ami siyoliwoi toloso kwaimona yowumo. Wiyouwa wiyou, nani saponi siyoli yakomai yo na toloimo. Kumoki asi asi fonanikomowoi muwoi, nono mo muwomonokaikini, ami siyoliwoi tolo monoi. Mulu unumono monoi, na muwomonokaikini, no monoi no.

25 Apou Siyoli, nono mo imo tiyomuni mo, motu imo saso tiyomuni. Asi asi noko mo nono monoi saino itouniyaimowoi muwoi. Toi mo sosoli. Asasu mo sai. Mulumolo luwaimono noko mani, toi mo sai. Toi mo sai, imono taikiyokini mo. 26 Yo mo nono monoi aino imo na posasoko wiyotiki. Siyai mo amai na posasoko wiyotiyoimo. No monoi no toi mani, noko nokolalo mulu ukoinomo. Mulu no tunumononi no, noinoso toi mani, mulu na ukuwumo. Yo mo toiwoi tolo mulu na tiyo.” Kotoso aino na imoki, Isiso mo.

Copyright information for `AMM