John 18

Isisoni auso uo noko koliyoniyo tumo aino imo, Yutasoyo.

(Matiyu 26:47-56; Mako 14:43-50; Luko 22:47-53)

Nosai no mo; Kotowoi imo lukaso uwai; Isiso iyali mo sauki, nuki. Nuki; Kitolo iwoso. Ausaimiso mo oli a wamo isi tu tanoki. Tokosiyaiyo tikino, isiso na tiki.

Uo nokoni auso kiyoko nokota Yutaso, to mo nonani isi mo sai. Isiso iyaliyo saiso saiso pukouniyaiko mosikino.

No monoi no mo, nonani isiso na tumoki. Polimano noko iyali na koliyo tumoki, polimano noko iyaliwoi nokotalo iyalini mi anoti nokowoi. Mi anoti noko mo lotu samukuko nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi toiyo no iko taikiyokino no. Yutaso mo na koliyo tumoki. Toni lamowoi na kuloli tolika tumokino, kutalo tawoi lamu tawoi.

Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Noi tikoliya tumonuwo?” To mo sai, haniyo uwo mo. Amunoki, na ikoki, “Noi tikoliya tumonuwo?” Nosai no toiyo, “Isiso, Nasolito nokota.” “Asasu,” na ikoki, Isiso mo. Uo nokoni auso kiyoko nokota Yutaso, to mani, tolo tomasikoki. Isiso mo ikoki mo, “Asasu”, toi mo ifou asiyonuwanoki, na usukunalo konoki. Ulai ikoki, “Noi tikoliya tumonuwo?” Ulai imokino, “Isiso Nasolito nokota tikoliya tumonoki.”

Nosai no mo na ikoki, “Yasoi imonukuwo, asasu mo. Na kimona tumonuwo, yani woli iyali tofolo na nuwu.” Isiso mo aino ikoki, tani imoyo motu fiyamosi monoi, toku no yomukaiki no, noino, “Noko yoso no muwokokaimonokini no, toi mo uwokaikowoi muwoi, asani nainomai tosi.”

10 Nosai no mo; Saimo Pita, to mo muwo sopowoi komi toli toloki mo, na kusomoniyouki, nokoni iyoso na tokoso kukiyowaiki, nainasai iyoso. Nokoni siyolo mo Malokaso, totawoi lotu samukuko nokota siyolini mi ano nokota na. 11 Ulai Isiso mo Pitaso na imoki, “Muwo sopo ifou na panali. Apou Siyolini imo no moloi kulali monoi, yo no? Nokoyo uwokaimono monoi na imono taikiyoki.”

Isiso mo Anasoni molo timai tolo aino imo.

12 Nosai no mo; na komikaikino. Isiso mo na komikaikino, polimano noko iyaliwoi totawoi polimanotawoi Yuto noko sisiyolini mi anoti nokowoi. Na konosuwakaikino, 13 Anasoni auso kiyomanokino, Kaiyofani amokitononi auso. Isiso tukolomai Kaiyofa mo totawoi lotu samukuko nokota siyoli. 14 Nonani nokota mo Yuto noko sisiyoliso toku yasoi ikikokaiki, “Noko siyayo noko nokolalo kwalomai monoi kalo ukakimo, no mo waliyo.”

Pitayo Isisoso namoliyo alosimo aino imo.

(Matiyu 26:69-70; Mako 14:66-68; Luko 22:55-57)

15 Isiso mo polimano iyaliyo kominalomanokino mo; Pita noko ti mo tanokokino, Saimo Pitawoi siyokutono siyawoi. Nonani siyokutono mo totawoi lotu samukuko nokota siyoliyo sai, no monoi no tani kokikokai poiso tanokalo tiki. 16 Pitasu mo itu lotisai fu fou toloki. Siyokutono mo lotu samukuko nokota sai, no monoi no ifou lofuki, itu samuku nukonuso isoki, “Yo no woli no waliyo tokawiyo ti?” Aino isoki, nosai no Pita kawiyo tiki. 17 Ulai itu samuku nukonuyo Pitaso na imoki, “Nakomo nono mani, nu poiso tu tolo nokotani siyokutono na.” Ulai Pita mo na isoki, “Ya muwoi.” 18 Fulomu nali, ta yolikaikino. Ta asi siki, mi ano nokowoi polimano nokowoi. Pita mani, toini auso toloki, ta asiki.

Totawoi lotu samukuko nokota siyolini molo timai tolo aino imo.

(Matiyu 26:59-66; Mako 14:55-64; Luko 22:66-71)

19 Nosai no mo; totawoi lotu samukuko nokota siyoli mo Isisoso utolumaloki, “Nani siyokuno iyali no noiwo noko? Hani imo paiyoloko manani?” 20 Ulai Isiso mo, “Yo mo wosu woso imo pa iko manokiso. Noko nokolaloni molo timaisoso imo lukasikalo manoki, yo mo. Lotu nu lolofawoi lotu nu siyolimaiwoi, nosoni saso yo paiyoloko manoki, Yuto nokoyo ukouniyaikomosimai. 21 Hani monoi timononi? Noko nokolaloso na pikano. Toi mo sai, ya no ikoki no.” Noko siyoliso aino imoki, Isiso mo.

22 Imoki mo; nosai no polimanotayo na ifasiyaimoki. Tani auso tolokainoki, na ifasiyaimoki, imoki, “Siyoli nokotaso aino noiyo imoi. To mo lotu samukuko nokota siyoli na.” 23 Ulai Isisoyo imoki, “Yani imo mo koiyauso kwaimononi mo, ti monoi na piyomu unumono. Imo motu imoso yomu mo, hani monoi ifasiyaimomononi?”

24 Anasoyo Isiso mo kiyomokaiki, Kaiyofani auso. Na konosuwakaiki, kiyomokaiki, totawoi lotu samukuko nokota siyolini auso.

Pitayo Isisoso namoliyo alosimo aino imo, ti monoiwoi tau monoiwoi.

(Matiyu 26:71-75; Mako 14:69-72; Luko 22:58-62)

25 Nomai no mo, Saimo Pita mo tamai amai asi tolokainoki. Ta amai asi tolokainoki mo, nokoyo na imokino, “Nakomo nono mani, tani siyokutono na.” Ulai Pitayo, “Topokonuwo, yo muwoi.”

26 Ulai noko siyayo na imoki, “Isimaisu na kwainoki, tani auso toloso. Motu na piyomu.” Ainoso imoki, nokoyo. Nonani nokota mo totawoi lotu samukuko nokota siyolini mi anononi nokota. Iyo tokoso kukiyowai nokotani nako tomo. Pitayo iyo no tokoso kukiyowaiki no, totani nako tomoso nokota na. Nonani nokota mo Pitaso na imoki, “Isimaiso yo kwainoki, tani auso toloso.” 27 Ulai Pita mo na yomuki, “Topokoni.” Nosai no kokaloyo imo na yomuki.

Isiso mo Pailatoni molo timai tolo aino imo.

(Matiyu 27:1-2, 11-14; Mako 15:1-5; Luko 23:1-5)

28 Nosai no mo; Yuto noko sisiyoliyo Isiso mo kominalomanokino, Kaiyofani ausai, komano nokota siyolini nu siyoliso na kiya tikino, Lomo nokotani nuso. Posasi na. No monoi no totaiyo nu poiso tiwoi muwoi. Ulai afonimaiso? Yuto noko mo noko nokonu nokoni nuso ti mo au au. Piyamoki, “Noko nokonu nokoni nuso tinoki mo, Pasowa koloni no konoiso no moloi wasi monoi, koi no?”

29 No monoi no mo, noko nokonu nokota siyoli no mo, tani siyolo mo Pailato, to mo lofuki. Na ika fuki, “Hani foli monoi tofaumimona tumonuwo?”

30 Nosai no mo na imokino, “Uo nokota mo nani nainoso na tokiyoma tumonoki.” 31 Ulai Pailato mo ikoki, “Momaiyosu mo uo foli imo na polukasokaiyanowo, moini aniyopano imoyosu.” Ulai toi mo imokino, “Tukolo imo no moloi iyamo monoi, koi no? Au au na. Wiyou imo yasoi imokokinuwo.” 32 Ainoso imokino. No mo afonimaiso muwoi, Isisoni imoyo motu fiyamosi monoi, toku no yomuki no, tota tukolo monoi, noino, “A mokiso akaimona yoinomo.”

33 Nosai no mo; Pailato mo nu siyoli poiso ifou lotiki, Isisoso na aliyoniki, loti monoi. Lotiki mo, Isisoso na imoki, “A, nono no Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli na?”

34 Nosai no mo; Isisoyo mo Pailatoso na imoki, “Noko siyayo poimo imoni, o, nonayosu poimo tiyomuni.” 35 Ulai Pailatoyo imoki, “Yoi, yo mo Yuto nokota muwoi. Lotu samukuko noko sisiyoliyo na kawiyo tumoni, nani asi nokoyo nali no. Hani foli monoi?”

36 Nosai no mo; Isisoyo na imoki, “Yo mo asi asi samukuko noko sisiyoli komiyai muwoi. Toi komiyai posamukuko mo, Yuto noko sisiyoliso pa pokiyomonoso, mi anomono nokoyo na pitomimonono. Noko nokolalo ya no tosamukuko no, toi mo asimai sinono noko muwoi.” 37 Pailatoyo imoki, “A, nono no noko nokolalo no yapoli na tosamukukoni?” Isiso mo na imoki, “Nasu, motu na tiyomuni. Noko nokolalo samukuko monoi na amukonoki, asiso. Imo motu imo posasoko monoi anoiyo na kimonoki. Noko mo motuwa motu imo monoi mulu yo mo, to mo yani imoso kwaimono itouniyaimo.” Isiso mo Pailatoso aino na imoki. 38 Ulai Pailatoyo yomuki, “Motuwa motu imo mo hani imo poimo.”

Isiso tukolo aino imo, Pailatoyo yomuki.

(Matiyu 27:15-31; Mako 15:6-20; Luko 23:13-25)

Nosai no mo; imoki mo; Yuto noko sisiyolini auso ifou lofuki, na ika fuki, “To mo hani mo yowoi muwoi. Asa no uo foli monoi no moloi yomu monoi?
39 Ya tiyomu, na tokiyo. Pasowa koloni wasi popomai yo mo kalopulo noko siyasonuso tokolali uku taikiyomosi, moini auso. A, Yuto noko moi samukukomo nokota siyoliso kiyo taikiyo monoi tiyonuwo?” 40 Ulai toiyo imokino, “Totaso muwoi.” Siyoliso na imokino, “Totaso muwoi. Palopasoso na pokiyo, koini auso.” Ainoso na imokino, Palopasoso kiyo monoi. Nonani nokota mo uo nokota siyoli.

Copyright information for `AMM